Na temelju članka 19. Statuta Turističke zajednice općine Trpanj, Skupština Turističke zajednice općine Trpanj, na sjednici održanoj dana       27.11.2012.godine  donijela je

 

P O S L O V N I K

O RADU SKUPŠTINE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE TRPANJ

 

I.                    OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se način rada Skupštine Turističke zajednice općine Trpanj (u daljnjem tekstu: Skupština) i to:

-          način konstituiranja Skupštine, postupak potvrđivanja odnosno prestanak mandata članova Skupštine,

-          postupak izbora i razrješenja članova Turističkog vijeća i Nadzornog odbora i izbor predstavnika Turističke zajednice općine Trpanj (u daljnjem tekstu: Zajednice) u Skupštinu Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije

-          prava i dužnosti članova Skupštine

-          sazivanje i vođenje sjednice Skupštine i

-          javnost rada Skupštine.

 

Članak 2.

Sastav, djelokrug i ovlaštenja Skupštine utvrđena su Statutom Zajednice.

 

Članak 3.

Rad Skupštine je javan.

Javnost se može iznimno isključiti samo u odnosu na isprave i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu.

 

 

II.                  KONSTITUIRANJE SKUPŠTINE, POSTUPAK POTVRĐIVANJA, ODNOSNO PRESTANAK MANDATA ČLANOVA SKUPŠTINE

 

Članak 4.

Pripremne radnje za osnivanje Zajednice i sazivanje osnivačke Skupštine obavlja Načelnik općine Trpanj uz stručnu pomoć turističkog ureda.

 

Članak 5.

Na osnivačkoj skupštini potvrđuje se mandat članova Skupštine, Skupština konstatira da dužnost predsjednika Zajednice obavlja Načelnik općine Trpanj, biraju se članovi Turističkog vijeća i članovi Nadzornog odbora.

Na osnivačkoj Skupštini donosi se Statut Zajednice i Poslovnik o radu Skupštine, a mogu se donositi i drugi akti potrebni za rad Zajednice (godišnji program rada i sl.).

Na osnivačkoj skupštini bira se zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika, te njihovi zamjenici.

 

Članak 6.

Osnivačku Skupštinu otvara i njome predsjedava Predsjednik Zajednice (Načelnik općine Trpanj).

 

Članak 7.

Potvrđivanje mandata članova Skupštine obavlja se na početku osnivačke skupštine.

Potvrđivanje mandata iz stavka 1. ovog članka obavlja se na prijedlog verifikacijske komisije koju bira Skupština.

Verifikacijska komisija prijedlog za utvrđivanje mandata članova Skupštine podnosi na temelju izvješća o izboru članova.

Verifikacijsku komisiju  sačinjavaju predsjednik i dva člana izabrani iz redova članova Skupštine.

 

Članak 8.

Od dana potvrđivanja mandata član Skupštine ima pravo i dužnosti člana Skupštine određene Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i Statutom Zajednice, do prestanka mandata.

Danom potvrđivanja mandata novoizabranim članovima Skupštine prestaje mandat članovima Skupštine prethodnog saziva.

 

Članak 9.

Potvrđivanjem mandata članova Skupštine, te konstatacijom da dužnost Predsjednika Zajednice vrši Načelnik općine Trpanj, Zajednica se smatra konstituiranom.

 

Članak 10.

Članu Skupštine prestaje mandat i u slučajevima utvrđenim Statutom Zajednice.

Ako član Skupštine podnese ostavku Predsjednik Zajednice tekst ostavke dostavlja članovima Skupštine.

O sadržaju osnovanosti podnešene ostavke odlučuje se na sjednici Skupštine na temelju provedene rasprave.

Ako Skupština prihvati ostavku članu Skupštine prestaje mandat danom donošenja odluke o prestanku mandata.

 

Članak 11.

Nakon prestanka mandata člana Skupštine bira se novi član do isteka mandata sukladno odredbama Statuta Zajednice.

Odredba članka 10. stavak 2.,3. i 4. i stavka 1. ovog članka odgovrajuće se primjenjuju i u drugim slučajevima prestanka mandata člana Skupštine predviđenih Statutom Zajednice.

 

 

III.                POSTUPAK IZBORA I RAZRJEŠENJE TIJELA ZAJEDNICE

 

Članak 12.

Skupština konstatira da dužnost Predsjednika obnaša Načelnik općineTrpanj.

Skupština bira članove Turističkog vijeća i članove Nadzornog odbora.

 

Članak 13.

Prije provođenja izbora za članove Turističkog vijeća i Nadzornog odbora Zajednice, odlučuje se o načinu glasovanja.

Tajno glasovanje provodi se u pravilu kada je broj predloženih kandidata veći od broja koji se bira odnosno imenuje ako Skupština donese odluku o tajnom glasovanju.

Za provođenje izbora  Skupština iz redova svojih članova bira kandidacijsku i  izbornu komisiju.

 

Članak 14.

U slučaju javnog glasovanja, glasovanje se obavlja na način propisan odredbama članka 53. i 54. ovog Poslovnika.

 

Članak 15.

Kandidacijsku komisiju čine predsjednik i dva člana.

Izbornu komisiju čine predsjednik i dva člana.

 

Članak 16.

Kandidacijska komisija predlaže kandidate za Turističko vijeće i Nadzorni odbor.

Kada Skupština prihvati kandidacijsku listu za izbor tijela iz stavka 1. ovog članka, izbore provodi Izborna komisija.

 

Članak 17.

Za donošenje odluke o izboru članova Turističkog vijeća i Nadzornog odbora Zajednice potrebno je da je na sjednici Skupštine prisutno više od polovice ukupnog broja članova Skupštine.

Izabrani su oni kandidati za koje je glasovala većina prisutnih članova Skupštine, a koji su dobili redom najveći broj glasova.

Ako se u slučaju iz stavka 2. ovog članka ne može utvrditi koji su kandidati izabrani, zbog toga što su dva ili više kandidata dobili jednak broj glasova, ponovo se glasuje za te kandidate.

 

Članak 18.

Tajno glasovanje provodi se glasačkim listićima.

Glasački listići su jednake veličine, iste boje i obilka.

Na glasačkom listiću imena kandidata navedena su abecednim redom.

 

Članak 19.

Član Skupštine glasuje osobno i svaki član sudjeluje s jednim glasom u Skupštini.

Član Skupštine glasuje tako da na glasačkom listiću zaokruži redni broj kraj imena kandidata za kojeg glasuje, a u slučaju razrješenja zaokružuje „za razrješenje“ ili „protiv razrješenja“.

Nevažećim listićem se smatra kada je zaokruženo više kandidata od broja koji se bira, nepopunjeni glasački listić, listić na kojem su nadopisana imena, odnosno listić koji je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koje je kandidate član Skupštine glasovao, odnosno što je zaokružio.

 

Članak 20.

Rezultati glasovanja utvrđuju se na osnovu predanih glasačkih listića.

Rezultate glasovanja utvrđuje izborna komisija.

 

Članak 21.

Ako pri glasovanju potreban broj glasova ne dobije dovoljan broj kandidata koji se bira, glasovanje se ponavlja za kandidate koji nisu dobili potrebnu većinu.

Ako se kod ponovljenog glasovanja ne dobije potrebna većina glasova, prijedlog za izbor kandidata koji ni u ponovljenom glasovanju nisu dobili potreban broj glasova skida se s dnevnog reda.

 

Članak 22.

U slučaju ponovnog glasovanja sjednica se prekida radi pripreme novih glasačkih listića.

Ponovno glasovanje provodi se po istom postupku kao i prvo glasovanje.

 

Članak 23.

Skupština može razriješiti člana Turističkog vijeća  i Nadzornog odbora  ako ne obavlja svoju dužnost u skladu sa Zakonom i Statutom Zajednice.

 

Članak 24.

Skupština će razriješiti člana Turističkog vijeća ili Nadzornog odbora i u slučaju podnošenja ostavke.

 

Članak 25.

U slučaju razrješenja članova Turističkog vijeća i Nadzornog odbora, odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 13. do 22. ovog Poslovnika.

 

Članak 26.

Imenovanje počasnih i dragovoljnih članova Zajednice obavlja se na način propisan odredbom članka 13. do 22. ovog Poslovnika.

 

 

IV.                IZBOR PREDSTAVNIKA ZAJEDNICE U SKUPŠTINU TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE

 

Članak 27.

Skupština bira predstavnike Zajednice u Skupštinu Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije.

Broj predstavnika, te kriteriji prema kojima se obavlja njihov izbor utvrđeni su Statutom Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije.

Izbor prestavnika Zajednice u Skupštinu zajednice Županije obavlja se na način propisan odredbom članka 13. do 22. ovog Poslovnika.

 

 

V.                  PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA SKUPŠTINE

 

Članak 28.

Članovi Skupštine imaju pravo i dužnost prisustvovati sjednicama Skupštine i sudjelovati u njihovom radu i odlučivanju.

Izuzetno od odredaba stavka 1. Ovog članaka počasni članovi Zajednice mogu sudjelovati u radu Skupštine, bez prava odlučivanja.

 

Članak 29.

Članovi Skupštine imaju pravo i dužnosti:

1.       prisustvovati sjednicama Skupštine

2.       predlagati raspravu o pojedinim pitanjima

3.       postavljati pitanja u vezi s provođenjem odluka, zaključaka i drugih akata Skupštine

4.       podnositi prijedloge i postavljati pitanja u vezi s radom Turističkog vijeća, Nadzornog odbora i radnih tijela Zajednice

5.       podnositi prijedloge i postavljati pitanja u vezi rada Turističkog društva i Turističkog ureda

6.       biti biran u radna tijela Skupštine i prihvatiti izbor.

 

Članak 30.

Članovi Skupštine imaju pravo na postavljena pitanja dobiti usmeni odgovor na sjednici Skupštine.

Ako nije moguće postupiti u skladu sa stavkom 1. ovog članka, članu Skupštine na postavljeno pitanje dostavit će se pismeni odgovor u roku od 15 dana.

 

Članak 31.

Članovima Skupštine dostavljaju se izvješća, analize i drugi materijali o kojima će se raspravljati na sjednici Skupštine.

Članovi Skupštine imaju pravo uvida u sve materijale koji se pripremaju ili prikupljaju u Turističkom uredu.

 

Članak 32.

Članovi Skupštine imaju pravo koristiti tehnička i informatička sredstva u turističkom uredu koja su mu potrebna za obavljanje dužnosti.

 

Članak 33.

Član Skupštine ima pravo na naknadu troškova i izgubljenu zaradu nastalu u vezi s radom u Skupštini u visini i na način određen posebnom odlukom Skupštine.

 

Članak 34.

Član Skupštine u obavljanju privatnih i drugih poslova, bilo za sebe ili svog poslodavca, ne smije se koristiti položajem člana Skupštine.

 

 

VI.                SAZIVANJE I VOĐENJE SJEDNICE SKUPŠTINE

 

Članak 35.

Skupština odlučuje na sjednicama.

Redovno, odnosno izvanredno održavanje sjednica Skupštine uređeno je Statutom Zajednice.

 

Članak 36.

Skupštinu saziva i njome predsjeda Predsjednik Skupštine, a u njegovoj odsutnosti zamjenik Predsjednika određen u skladu sa Statutom Zajednice.

U slučajevima utvrđenim Statutom Zajednice sjednicu mogu sazvati Turističko vijeće, Nadzorni odbor, 1/10 članova Skupštine i/ili direktor Turističkog ureda.

 

Članak 37.

Poziv za sjednicu Skupštine upućuje se u pravilu najmanje 8 dana prije dana određenog za održavanje sjednice.

Uz poziv za sjednicu članovima Skupštine dostavlja se prijedlog dnevnog reda i odgovarajući materijali koji će se razmatrati na sjednici Skupštine, te zapisnik s prethodne sjednice.

Članak 38.

Sjednica se saziva pisanim pozivom koji sadrži mjesto, dan i sat održavanja sjednice.

Poziv za sjednicu dostavlja se i počasnim članovima Skupštine, članovima Nadzornog odbora, te drugim pravnim i fizičkim osobama na koje se posredno ili neposredno odnosi dnevni red.

 

Članak 39.

Nakon otvaranja sjednice Predsjednik Zajednice daje potrebna objašnjenja u vezi s radom na sjednici Skupštine.

 

Članak 40.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je sjednici prisutno više od polovice ukupnog broja članova Skupštine.

Ako se utvrdi da sjednici Skupštine nije nazočan dovoljan broj članova Skupštine sjednica se odgađa za određeni sat istog dana ili za drugi određeni dan i sat.

O odgodi sjednice za drugi dan na najadekvatniji način (pismeno, usmeno, elektronskom poštom ili telefonski) obavještavaju se samo odsutni članovi Skupštine.

 

Članak 41.

O prisustvu članova Skupštine vodi se evidencija.

Predsjednik obavještava Skupštinu tko je osim članova pozvan na sjednicu Skupštine i tko je od članova Skupštine javio da je spriječen prisustvovati sjednici Skupštine.

 

Članak 42.

Na početku sjednice utvrđuje se dnevni red prema prijedlogu koji je naznačen u pozivu za sjednicu.

Predloženio dnevni red može se na početku sjednice i u toku rasprave o dnevnom redu proširiti ili pojedini predmet skinuti s dnevnog reda na prijedlog Predsjednika ili člana Skupštine.

Prijedlog za proširenje dnevnog reda s novim predmetom o kojem nisu raspravljala nadležna tijela, Turističko vijeće, Nadzorni odbor, može se prihvatiti samo ukoliko predlagač obrazloži potrebnu hitnost i ukoliko su članovi Skupštine upoznati s predmetom.

 

Članak 43.

Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim točkama, i to redom koji je utvrđen u prihvaćenom dnevnom redu.

 

Članak 44.

Na sjednici se o svakom predmetu dnevnog reda raspravlja prije nego što se o njemu odlučuje, osim ako ovim Poslovnikom nije drukčije uređeno.

Predsjednik zaključuje raspravu kad utvrdi da nema više prijava za raspravu.

 

Članak 45.

Predsjednik otvara raspravu po pojedinoj točki dnevnog reda i članovima Skupštine daje riječ po redu kojim su se prijavili.

Prijave za raspravu počinju čim se otvori rasprava i traju do zaključenja rasprave.

Nitko na sjednici ne može govoriti prije nego zatraži i dobije riječ od Predsjednika.

 

Članak 46.

Na sjednici mogu u raspravi sudjelovati i počasni članovi, kao i ostali gosti.

 

Članak 47.

U raspravi se u pravilu govori s govornice.

S mjesta se govori ukoliko postoje tehnički uvjeti  da se govornika čuje i da se njegove riječi mogu zabilježiti, o čemu odlučuje Predsjednik.

Predsjednik osigurava da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.

 

Članak 48.

Član Skupštine koji želi govoriti o povredi ovog Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, Predsjednik mu mora dati riječ čim ju zatraži.

O prigovoru iz stavka 1. ovog članka, član Skupštine može govoriti najduže 3 minute.

Predsjednik je dužan poslije iznesenog prigovora dati obješnjenje o povredi Poslovnika odnosno utvrđenog dnevnog reda.

 

Članak 49.

Na sjednici se može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja,a  prema utvrđenom dnevnom redu.

Ukoliko se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, predsjednik ga upozorava da se drži dnevnog reda.

Ako se govornik, i poslije drugog upozorenja ne drži teme dnevnog reda, predsjednik mu oduzima riječ.

 

Članak 50.

Na sjednici Skupštine može se odlučiti o broju izlazaka istog govornika, ako i o trajanju izlaganja o svakom predmetu.

 

Članak 51.

Ako o nekom predmetu ima više prijedloga o svakom od njih se glasuje odvojeno.

Prvo se glasuje o prijedlogu koji najviše odstupa od predloženog rješenja i sukladno tom kriteriju dalje o ostalim prijedlozima i amadmanima.

 

Članak  52.

O svakom predmetu dnevnog reda Skupština donosi odgovarajući akt.

Skupština donosi opće akte, programe i planove utvrđene Statutom Zajednice, te odluke, preporuke i zaključke.

Odluka se donosi kao akt o izboru, imenovanji razrješenju članova Turističkog vijeća i Nadzornog odbora Zajednice i izboru počasnih i dragovoljnih članova Zajednice.

Preporukom se ukazuje na podnesene prigovore i pritužbe na rad Skupštine i drugih tijela Zajednice odnosno stručnih službi zajednice.

Zaključkom se zauzimaju stavovi i izražava mišljenje o pitanjima o kojima se odlučuje Odlukom.

 

Članak 53.

Na sjednici Skupštine glasuje se u pravilu javno, osim ako se na sjednici ne odluči drukčije.

Članovi Skupštine glasuju tako da se izjašnjavaju „za“ ili „protiv“ prijedloga.

Javno glasovanje provodi se dizanjem ruke ili poimeničnim izjašnjavanjem.

Glasovanje dizanjem ruke provodi se na način da Predsjednik prvo poziva članove Skupštine da se izjasne „za“ prijedlog, a zatim tko je „protiv“ prijedloga.

Poimenično glasovanje provodi se tako da se svaki pozvani predstavnik izjašnjava „za“ ili „protiv“.

 

Članak 54.

Poslije završenog glasovanja, Predsjednik utvrđuje rezultate glasovanja i na temelju rezultata objavljuje da je prijedlog prihvaćen ili odbijen.

 

Članak 55.

O radu sjednice vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, a osobito o prijedlozima iznesenim na sjednici i o donesenim odlukama.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

 

Članak 56.

Svaki član Skupštine ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice.

O snovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave.

Ako se porimjedba prihvati , izvršit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.

Zapisnik na kojeg nema primjedbi kao i zapisnik u kojem se suglasno izvršene izmjene temeljem primjedbi smatra se usvojenim.

Članak 57.

Usvojeni zapisnik potpisuje Predsjednik i zapisničar.

 

Članak 58.

Izvornici zapisnika sa sjednice čuvaju se u Turističkom uredu.

 

Članak 59.

Na sjednici Skupštine mogu se voditi stenografske bilješke ili tonsko snimanje, koji se na zahtjev članova Skupštine stavljaju njima na uvid. Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava ovlaštena osoba u Turističkom uredu.

 

 

VII.              ODNOSI S PREDSTAVNICIMA MEDIJA

 

Članak 60.

Predstavnici tiska i drugih sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednici Skupštine i izvještavati javnost o radu Skupštine.

Poziv za sjednicu Skupštine s odgovarajućim materijalima dostavlja se i predstavnicima medija.

Od dostupnosti javnosti mogu se izuzeti materijali koji su označeni kao poslovna tajna.

O radu sjednice Skupštine mogu se dati i službena priopćenja medijima.

Priopćenja iz stavka 4. ovog  članka daju Predsjednik i direktor Turističkog ureda.

 

Članak 61.

O odnosima s medijima brinu se Predsjednik Zajednice i direktor Turističkog ureda.

 

 

VIII.            ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 62.

Stupanjem na snagu ovog Polsovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Skupštine Turističke zajednice općine Trpanj od 24. listopada 1997.

 

Članak 63.

Ovaj poslovnik stupa na snagu danom oglašavanja na oglasnoj ploči Zajednice.

Trpanj,27.studenoga 2012.

 

Predsjednik TZO Trpanj

Jakša Franković

 

Turistička zajednica Općine Trpanj

   Žalo 7, 20250 Trpanj

  +385.20.743.433

   tzo-trpanj@du.t-com.hr