Na temelju članka 26 statuta Turističke zajednice općine Trpanj , Turističko vijeće donosi na sjednici održanoj dana 03.listopada, 2012  godine sljedeće:

 

P O S L O V N I K

 

Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Trpanj

 

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Ovim poslovnikom uređuje se način rada i odlučivanja Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Trpanj ( u daljnjem tekstu vijeće).

 

Članak 2.

 

Vijeće kao radno tjelo Skupštine Turističke zajednice pridržava se u svom radu odredba Statuta Turističke zajednice i ovog poslovnika.

 

Članak 3.

 

Rad vijeća odvija se na sjednicama.

Tjekom svog rada vijeće donosi odluke, preporuke i zaključke.

 

Članak 4.

 

Sjednice Vijeća saziva i vodi predsjednik vijeća u skladu s ovim poslovnikom i statutom.

 

Članak 5.

 

Mandat članova turističkog vijeća iznosi 4 godine, a utvrđuje ga predsjednik Vijeća na temelju odluke o izboru odnosno imenovanju Skupštine turističke zajednice.

 

                                                                   Članak 6.

 

Ako članu Vijeća prestane mandat prije vremena na koje je izabran ili imenovan .Predsjednik vijeća je dužan to zaključkom utvrditi i objaviti članovima Vijeća.Valjanost mandata novog člana Vijeća , koji je izabran ili imenovan na vrijeme do isteka na koji je izabran prethodnik utvrđuje i objavljuje Predsjednik vijeća.

 

Članak 7.

 

Stručne i administrativne poslove vodi Turistički ured zajednice.Sjednicama vijeća nazočan je po dužnosti direktor Turističkog ureda i zapisničar s pravom predlaganja ili raspravljanja ali ne i odlučivanja.

 

 

 

 

 

 

II SJEDNICE

 

Mjesto održavanja

Članak 8.

Sjednice Vijeća se u pravilu održavaju u Trpnju, u prostoriji Turističkog ureda.U opravdanim okolnostima , kada to ocijeni Predsjednik Vijeća, sjednica se može održati i na drugom mjestu.

 

Incijativa

Članak  9.

Incijativa za održavanje sjednice može preuzeti svaki član Vijeća, kao i direktor Turističkog ureda, s tim da navede razlog i svrhu svoje svoje incijative.

 

Sazivanje

Članak 10.

Sjednicu Vijeća saziva Predsjednik Vijeća i ona se mora održati unutar roka od 15 dana od sazivanja.

Sjednica se saziva  pismom , ali u hitnim slučajevima Predsjednik je može sazvati usmeno, izravno, telefonom , telefaksom , e- mailom ili na neki drugi pogodan način.

 

Članak 11.

Ne bude li Predsjednik Vijeća voljan iz bilo kojeg razloga sazvati sjednicu, najmanje tri člana Vijeća mogu , kao zajednički podnositelji zahtjeva, umjesto Predsjednika, sazvati sjednicu uz priopćenje dnevnog reda.

 

Dnevni red

Članak 12.

Dnevni red sastavlja Predsjednik Vijeća.

Jedan primjerak dnevnog reda, koji se uz poziv za sjednicu uputio članovima Vijeća, obavezno se pohranjuje u pismohranu.

Jedan odslani dnevni red se u pravilu ne može mjenjati.

Izuzetno, dnevni red se može mjenjati i dopunjavati na sjednici na prijedlog članova Vijeća, a uz suglasnost svih prisutnih članova Vijeća. Pravo predlaganja izmjene i dopune dnevnog reda na sjednici pripada i Direktoru Turističkog ureda.

 

Nazočnost na sjednicama

 

Članak 13.

Sjednicama prisustuju , u pravilu, samo pozvane osobe. Nazočnost nepozvanih moguća je samo uz suglasnost svih prisutnih članova Vijeća.

 

Broj Sjednica

 

Članak 14.

Sjednice se održavaju po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje s tim da između sjednica ne smije proći više od tri mjeseca.

 

 

 

 

 

Mandat Predsjednika Vijeća

Članak 15.

 

Mandat Predsjednika utvrđen je Statutom, a to je načelnik Općine Trpanj.

 

Dužnost Predsjednika Vijeća

Članak 16.

 

Dužnost Presjednika Vijeća utvrđene su Statutom Turističke zajednice.

 

Tijek sjednice

Članak 17.

 

Sjednica Vijeća otvara i vodi Predsjednik Vijeća, a u slučaju njegove odsutnosti član Turističkog Vijeća koje Vijeće odredi.

Nakon otvaranja sjednice a prije prelaska na dnevni red Predsjednik vijeća utvrđuje postojanje uvjeta za održavanje sjednice, posebno postojanje kvoruma i uredne dostave poziva na sjednicu.

Ako Predsjednik Vijeća utvrdi da kvorum ne postoji, pričekat će se 30 minuta s početkom sjednice.

Ako ni poslje 30 minuta ne bude kvoruma Predsjednik Vijeća će otkazati sjednicu Vijeća, zakazujući održavanje iste sjednice za određeni datum s tim da će se odsutni članovi Vijeća pozvati pismenim putem.

 

Članak 18.

Ako Predsjednik Vijeća utvrdi postojanje kvoruma pristupa se usvajanju dnevnog reda. Predsjednik Vijeća ne može bez suglasnosti svih prisutnih članova Vijeća promjeniti redosljed točaka dnevnog reda, ali  ni pojedinu točku dnevnog reda izostaviti s razmatranja. Na sjednici Vijeća u tjeku , mogu se u dnevni red uvrštavati nove točke dnevnog reda ali samo na temelju obrazloženih razloga, koje podržavaju svi prisutni članovi Vijeća.

 

Članak 19.

Nakon usaglašavanja s dnevnim redom,  Predsjednik Vijeća daje riječ izvjestitelju točke dnevnog reda.

Po završetku riječi izvjestitelja dnevnog reda Predsjednik daje riječ nazočnim članovima Vijeća, Direktoru Turističkog ureda, odnosno pravnim sudionicima sjednice, po redosljedu kojim se prijave za raspravu ( sudionici u raspravi ).

Predsjednik Vijeća može i sam biti sudionik u raspravi.

 

Članak 20.

Sudionik u raspravi može govoriti samo po dopuštenju Predsjednika Vijeća. Zabranjeno je ometanje sudionika u raspravi kada raspravlja ili replicira.

 

Članak 21.

U pravilu, sudionik u raspravi o pojedinoj točki dnevnog reda raspravlja jednom u najdužem trajanju od 15 minuta ali Predsjednik može odlučiti i drugačije.

Dozvoljene su replike u trajanju najviše od 3 minute, ali samo u okviru predmetne točke dnevnog reda o kojoj se raspravlja.

Izvjestitelj točke dnevnog reda ima pravo na replike za vrijeme tijeka rasprave.

 

Članak 22.

 

Izvjestitelj točke dnevnog reda može, po provedenoj raspravi , dati završni osvrt na provedenu raspravu.

 

Članak 23.

Rasprava o točki dnevnog završava kada više nitko ne traži riječ i kada izvjestitelj točke dnevnog reda dade završni osvrt.

 

Članak 24.

Po završetku rasprave Presjednik Vijeća može rezimirati provedenu raspravu , a zatim je dužan formulirati prijedlog odluke o kojoj će se glasovati.

 

Članak 25.

Za vrijeme trajanja sjednice Presjednik Vijeća pazi da sjednica cijelo vrijeme ima kvorum za raspravljanje.

 

Članak 26.

Predsjednik Vijeća održava red na sjednici i pazi da se sjednica odvija u okviru pristojnog ponašanja i oslovljavanja.

 

Članak 27.

Predsjednik Vijeća može opomenuti sudionika u raspravi ako se ne drži dnevnog reda , ako govori na neprimjeren način ili ako remeti red sjednice na drugi način. Predsjednik Vijeća može, poslje prve opomene, oduzeti riječ pojedinom sudioniku rasprave.

U krajnjem slučaju , zbog opetovanog kršenja odredbi ovog Poslovnika, Predsjednik Vijeća može pojedinog sudionika rasprave isključiti iz rasprave ili isključiti sa sjednice. Članovi Vijeća koji su isključeni iz rasprave ili isključeni sa sjednice imaju pravo prisustovati glasovanju i glasati.

 

III ODLUČIVANJE

Način odlučivanja

Članak 28.

Vijeće odlučuje o predloženim odlukama glasovanjem na sjednici i to o svakoj predloženoj odluci posebno.

 

Kvorum

 

Članak 29.

Vijeće može prisustovati glasovanju ako je sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Vijeća.

Odluka Vijeća smatra se pravnovaljano donesenom, ako kroz nju glasuje natpolovična većina nazočnih članova Vijeća.

 

Način glasovanja

 

Članak 30.

Glasovanje na sjednicama Vijeća se u pravilu obavlja javno dizanjem ruku.

Ako se većina nazočnih na sjednici nazočnih , članova Vijeća suglasi, glasovanje se može obaviti tajno.

Tajno glasovanje se obavlja putem glasačkih listića na kojima je formuliran prijedlog odluke.

Predsjednik Vijeća objavljuje rezultate tajnog glasanja.

 

Članak 31.

Prijedlog odluke kojom će se glasovati mora biti jasno formuliran , kako bi članovi Vijeća mogli izjasniti ZA ili PROTIV , o čemu brine Predsjednik Vijeća.

 

Članak 32.

Tijek i ishod glasovanja unosi se u zapisnik o radu sjednice Vijeća.

 

IV ZAPISNIK

 

Vođenje i sadržaj

Članak 33.

O sjednici obavezatno se vodi zapisnik.

U zapisnik se unosi osobito:

- Broj  sjednice

- Mjesto, datum i vrijeme početka i završetka sjednice,

- Imena i prezimena nazočnih članova Vijeća, pozvanih sudionika na sjednicu te ostalih nazočnika uključujući Direktora Turističkog ureda i zapisničara,

- Utvrđivanje kvoruma za održavanje sjednice i kvoruma za odlučivanje,

- Dnevni red,

- Odluku o verifikaciji zapisnika sa prethodne sjednice,

- Odluku o točkama dnevnog reda,

- Pojedine izjave , prijedloge i protivljenje sudionika u raspravi koje oni zahtjevaju da se unesu u zapisnik.

 

Predsjednik Vijeća može odlučiti da se u zapisnik unesu i druge činjenice za koje smatra da su od važnosti za rad sjednice.

Odluke Vijeća koje nisu unjete u zapisnik nisu obvezatne.

 

Zapisničar

Članak 34.

Zapisnik sjednice Vijeća vodi zapisničar kojeg odredi Direktor Turističkog ureda.

Predsjednik Vijeća može povjeriti vođenje zapisnika i drugoj osobi.

Zapisničara veže obveza čuvanja poslovne tajne o činjenicama koje sazna tijekom sjednice.

 

Verifikacija

Članak 35.

Zapisnik o sjednici potpisuju Presjednik Vijeća i zapisničar.

Zapisnik se Verificira na sljedećoj sjednici Vijeća.

 

Pregled odluka

Članak 36.

Na temelju zapisnika o sjednici Vijeća sastavlja se pregled odluka Vijeća , koji sadrži sve odluke koje su donesene na pojedinoj sjednici Vijeća.

Pregled odluka dostavlja se svim članovima Vijeća, a Predsjednik Vijeća odlučuje kome će se izvan Vijeća dostaviti pojedine odluke.

Čuvanje zapisnika

Članak 37.

Predsjednik Vijeća odlučuje o pohranjivanju i čuvanju zapisnika i pregleda odluka.

Uvod u zapisnik

Članak 38.

Svaki član Vijeća ima pravo zahtjevati i ostaviti uvid u zapisnike sjednica Vijeća.

 

V. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 39.

Ovaj poslovnik donosi Vijeće, koje je ovlašteno za njegove izmjene i dopune.

 

Članak 40.

Odredbe ovog poslovnika obvezatne su za sve članove Vijeća.

 

Članak 41.

Ovaj poslovnik stupa na snagu danom njegova usvajanja.

 

 

Predsjednik Vijeća

 

Jakša Franković

 

Turistička zajednica Općine Trpanj

   Žalo 7, 20250 Trpanj

  +385.20.743.433

   tzo-trpanj@du.t-com.hr