Na temelju članka 61. Statuta Turističke zajednice općine Trpanj (dalje:TZOT) broj 11/23 ,
datum 01.06.2023, Turističko vijeće TZO Trpanj, uz prethodnu suglasnost Skupštine TZO
Trpanj broj 08/23 , datum 01.06.2023, objavljuje:
Predmet prodaje: čestica zemlje: 1323, oznake ”MASLINJAK - PAŠNJAK”, upisana u
z.u. 79 -- K.O. Trpanj
Početna cijena u eurima: 149,64 euro/m2
Iznos jamčevine u eurima: 2.000,00 euro
Površina u m2
:133 m2
 
Troškovi procjene u eurima: 525,00 euro
Osim kupoprodajne cijene kupac snosi i troškove procjene vrijednosti nekretnine.
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 06. srpnja 2023. do 10,00 sati.
Javno otvaranje ponuda održat će se u TZO Trpanj, Žalo 7, 20240 Trpanj, 17. srpnja 2023. u
09,00 sati.
Nekretnina se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
Kontakt informacije radnim danomod 08:00 – do 19:00sati na tel. 020 743 433
PODNOŠENJE PONUDE
Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da TZOT može prikupljati, koristiti i
dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda,
sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, te iste javno objaviti sukladno Zakonu o pravu
na pristup informacijama. Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se u zatvorenoj omotnici.
Na omotnici je potrebno napisati upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE
OTVARATI ».
Ponuda se podnose do 06. srpnja 2023. do 10,00 sati, izravno u uredske prostorije TZO
T,svakim radnim danom od 8.00 – 19.00 sati ili poštom na adresu: TZO Trpanj, Žalo 7,
20240 Trpanj,
Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude u TZOT ili dan predaje ponude na poštu.
Ponude zaprimljene u TZO Trpanj nakon 10,00 sati dana 06.srpnja 2023.godine smatrat će se
nepravodobnim i neće se razmatratite će biti će vraćene pošiljatelju neotvorene.
Javno otvaranje ponuda održat će se u TZOT, Žalo 7, 20240 Trpanj, dana 17.srpnja 2023. S
početkom u u 09.00 sati.
UVJETI NATJEČAJA
Nekretnina se prodaje u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO". U postupku javnog
prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike
Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih
država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina. U
postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve pravne osobe koje imaju sjedište u
Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora
biti veća od početne cijene i izražena u eurima, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se
razmatrati.
 
U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s
najvećim iznosom ponuđene cijene.
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se
sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
U slučaju da pristignu dvije valjane identične ponude s istim iznosom ponuđne cijene
ponuditelji će biti pozvani da u roku od tri dana nakon primitka obavijesti, u zatvorenoj
omotnici dostave dopunu ponude kako bi se donijela odluka o najpovoljnijem ponuditelju.
Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
TZOT zadržava pravo da odustane od prodaje nekretnine u svako doba prije potpisivanja
ugovora. U slučaju da TZOT odustane od prodaje nekretnine izvršit će povrat uplaćene
jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri
tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu
obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelj jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunat u
kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima TZOT vratit će jamčevinu bez prava na kamatu
za razdoblje od njezine uplate do isplate.
Izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dostave kupoprodajnog ugovora isti
potpisati i dostaviti TZOT. U suprotnom TZOT nije vezana odlukom o izboru najboljeg
ponuditelja.
SADRŽAJ PONUDE
U ponuda mora biti navedeno:
 kupoprodajna cijena u eurima, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se
razmatrati;
 podaci o podnositelju ponude (prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna
osoba, broj telefona, e-mail adresa);
 osobni identifikacijski broj (OIB);
 naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju njezinog
neprihvaćanja - domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu
presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije
biti starija od 30 dana ;
 domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane
fizičke osobe presliku putovnice;
 domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne
osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na
hrvatski jezik;
 dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun TZOT IBAN:
HR3023900011100914993, model HR00, uz poziv na broj OIB UPLATITELJA, a u
opisu plaćanja treba navesti oznaku nekretnine;
 izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju
ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak,
da u cijelosti prihvaća uvjete javnog poziva, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90
dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
Stranice ponude moraju biti označene brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude
(npr.1/5, 2/5, 3/5...) te mora biti uvezana u cjelinu na način da je ponuda s cjelokupnom
dokumentacija prošivena i spojena sa vrpcom (npr. jamstvenikom). Ponude koje su
zaprimljene, a nisu uvezane i numerirane na prethodno opisani način, smatrat će se
nevaljanim i neće se razmatrati.

Kontakt