Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva.

Obrasci za ostvarivanje prava za pristup informacijama
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Žalba protiv rješenja
Žalba šutnja uprave

Ispunjeni obrazac zahtjeva potrebno je dostaviti:

  • poštom na adresu: TZO Trpanj, Žalo 7, Trpanj
  • elektroničkom poštom na: tzo-trpanj@du.t-com.hr
  • ili donijeti osobno u TZO Trpanj
  • zahtjev za pristup informacijama može se predati usmeno, putem telefona, o čemu službenik treba sačiniti službenu zabilješku za arhivu TZO Trpanj

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva tijelo javne vlasti će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, tijelo javne vlasti odbacit će zahtjev rješenjem.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Članak 1. (NN 85/15)

 
(1) Ovim se Zakonom uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela
javne vlasti, propisuju se načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne
uporabe informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te
inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona.
 
(2) Ovim se Zakonom uređuju i druge obveze tijela javne vlasti te prekršajne odredbe vezane za ostvarivanje prava
na pristup informacijama.
 
(3) Odredbe ovog Zakona ne primjenjuju se na stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim
postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom.
 
(4) Odredbe ovog Zakona ne primjenjuju se na informacije za koje postoji obveza čuvanja tajnosti, sukladno
zakonu koji uređuje sigurnosno-obavještajni sustav Republike Hrvatske.
 
(5) Odredbe ovog Zakona ne primjenjuju se na informacije koje predstavljaju klasicirane informacije čiji su vlasnici međunarodne organizacije ili druge države, te klasi cirane informacije tijela javne vlasti koje nastaju ili se razmjenjuju u okviru suradnje s međunarodnim organizacijama ili drugim SAZNAJTE VIŠE...

 

 

Kontakt