TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TRPANJ
Žalo 7, 20240 TRPANJ, HRVATSKA, tel: +385 (0)20 743 433, Fax 743-920
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. www.tzo-trpanj.hr
 
Trpanj, veljača.2015.
 

Izvješće Nadzornog odbora Turističke zajednice općine Trpanj o obavljenom nadzoru izvršenja Programa rada i Financijskog plana za razdoblje 01.01.-31.12.2014.

 
Nazočni članovi NO: Romana Karla Šegetin  i Renata Jelavić
Ostali nazočni: Eni Miljak, direktorica TZO Trpanj
Odsutni član:  Vesna Butirić
 
Temeljem članka 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i članka 33. Statuta TZO Trpanj, Nadzorni odbor je na svojoj 2. sjednici, održanoj dana.   27.02. 2015. u prostorijama Zajednice, razmatrao:
 
1. Vođenje poslova TZO Trpnja
2. Materijalno i finacijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima TZO Trpanj
3. Izvještaj o ostvarenom Programu rada i Izvršenom Finacijskom planu za 2014.
4. Prijedlozi za poboljšanje provedbe Programa rada i Finacijskog plana
5.
Temeljem provedenog nadzora, uvida u dokumentaciju i diskusije članova Nadzornog odbora doneseni su slijedeći zaključci:
 
 
1. VOĐENJE POSLOVANJE TZO TRPNJA
 
1.1. TZO Trpanj posluje u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), te je za redovno poslovanje usvojila slijedeće dokumente:
 
- Statut je objavljen u Službenom glasniku Službenom glasniku Dubrovačko neretvanske županije broj 08. Od 02.07.2010.
- Poslovnik o radu Skupštine donesen je 27.11.2012.
- Poslovnik o radu Turističkog vijeća donesen je 03.10.2012.
- Poslovnik o radu Nadzornog odbora donesen je 15.11.2012
- Pravilnik o djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu TU TZO Trpnja donesen je 29.06.2011.
 
1.2. TZO Trpanj poslovanje u 2014. organizira  temeljem donešenog Programa rada i Finacijskog plana za 2014.
 
- Program rada i Financijski plan za 2014. donešen je na 8. sjednici Skupštine TZO Trpnja održanoj 19.12.2013.
- Prijedlog zajedničkog korištenja 30%sredstava od boravišne pristojbe između Općine Trpanj i TZO Trpanj usvojen je na 08.sjednici Skupštine TZO Trpnja održane 19.12.2013.
 
1.3. TZO Trpanj na 09. sjednici Skupštine održanoj 18.03.2014. sukladno  zakonskim odredbama donijela je slijedeća izvješća:
 
- Usvajanje zapisnika sa 8. Sjednice Skupštine TZ
- Izviješće Nadzornog odbora za 2013
- Izvješće o radu Turističkog vijeća
- Izvješće o ostvarenom Programu rada i Finacijskom Planu za 2013.
- Informacije, pitanja i prijedlozi
Sva izvješća su pripremljena  u propisanim rokovima.
 
1.4. Članovi Turističkog vijeća TZO Trpnja izabrani su na osnivačkoj skupštini 02.06.2014. TZO Trpnja. Dužnost predsjednika Turističkog vijeća obnaša Jakša Franković.
Do 31.12.2014 održane su 5 sjednice:
 
    •  26. veljače 2014. održana je 15. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim   redom: 
1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice 
2. Izvješće Nadzornog odbora za 2013. 
              3.  Izvješće o radu Turističkog vijeća i  direktorice TU za 2013.godinu.               
              4. Izvješća o ostvareno Programu rada i izvršenom Finacijskom planu za 2013
              5. Informacije, pitanja i prijedlozi 
     •  20. Ožuljka,  2014. održana je 16. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim redom
                 1.Usvajanje zapisnika sa 15.sjednice Turističkog vijeća
                 2. Raspisivanje Izborne skupštine
                 3. Manifestacije kroz 2014
                4. Priprema sezone 2014
                5. Informacije, pitanja i prijedlozi
 
 
    •  12. Kolovoza 2014. održana je 01. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:          
1. PPS – pilot projekt – PPS destinacija otok Korčula & polotok Pelješac
2. Razno
 
     •  27. listopad 2014. održana je 02. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:  
1. Usvajanje zapisnika sa 01.sjednice Turističkog vijeća
2. Poslovnik Turističkog vijeća TZO Trpanj
3. Izvještaj o radu do 30.09.2014
4. Finacijski izvještaj do 30.09.2014
5. Prijedlog Programa rada za 2015
6. Prijedlog Finacijskog plana za 2015
7. Razno            
•  12. prosinca 2014. održana je 03. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:          1.  Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 
        2. Izvješće Nadzornog odbora od 01.01.-30.09.2014
        3.  Rebalans Finacijskog plana 2014
        4. Zajednički plan Općine Trpanj i TZO Trpanj o načinu korištenja sredstava boravišne 
             Pristojbe.
         5. Razno
 
 
 
Za sve sjednice Turističkog  vijeća poslani su pisani pozivi članovima, kao i pisani prilozi za pojedine točke dnevnog reda.
Sjednice Turističkog vijeća vode se pod brojem koji teče za mandatno razdoblje, što je usvojeni standard.
Na svim sjednicama Turističkog vijeća usvaja se zapisnik s prethodne sjednice.
Zapisnici sadrže sve elemente propisane Poslovnikom o radu Turističkog vijeća, te je u zapisniku naveden detaljni sadržaj rasprave za svaku točku dnevnog reda.
Zapisnici su potpisani od strane svih osoba predviđenih Poslovnikom o radu turističkog vijeća.
Zapisnici s pripadajućim pisanim materijalima odloženi su u dokumentaciji Turističke zajednice.
Turističko vijeće podnijelo je Skupštini izvješće o svom radu na 09.sjednici održanoj 18.03.2013.
Direktorica TU podnijela je pisano izvješće o svom radu Turističkom vijeću na 15. sjednici održanoj 26.02.2014.
 
1.5. Članovi skupštine izabrani su na Osnivačkoj Skupštini 02.06.2014. Dužnost predsjednika TZ obnaša Jakša Franković. Skupština ima 21 člana.
Do 31.12.2014. održane su tri sjednice Skupštine.
 
18.03.2014. održana je 09. sjednica redovne Skupštine TZO Trpanj sa slijedećim dnevnim redom:
1. Usvajanje zapisnika sa 08. redovne skupštine
2. Izvješće Nadzornog odbora od 1.1.-31.12.2013
3. Izvješće o radu Turističkog vijeća
4. Izvješće o ostvarenom Programu rada i Finacijskom planu za 2013
5. Informacije, pitanja i prijedlozi 
 
02.06.2014. održana je Izborna Skupština sa slijedećim dnevnim redom:
1. Otvaranje Izborne Skupštine
2. Imenovanje radnih tijela
3. Verifikacija mandata članova skupštine
4. Izbor
5. Razno 
 
19.12.2014. održana je 01. sjednica redovne Skupštine TZO Trpanj sa slijedećim dnevnim redom:
1.     Usvajanje zapisnika sa Izborne skupštine
2.     Razrješenje starog i biranje novog člana u Skupštinu
3.     Poslovnik o radu Skupštine
4.     Izvješće Nadzornog odbora od 01.01.-30.09.2014
5.     Usvajanje Rebalansa Finacijskog plana za 2014.g
6.     Usvajanje Programa rada za 2015.
7. Usvajanje Finacijskog plana za 2015.g
8. Zajednički plan Općine i TZO Trpanj o načinu korištenja sredstava boravišne pristojbe
9. Informacije, pitanja i prijedlozi
 
 
Za sjednicu Skupštine poslani su pisani pozivi članovima, kao i pisani prilozi   
         za pojedine točke dnevnog reda.
Sjednice Skupštine  vode se pod brojem koji teče za mandatno razdoblje, 
          što je usvojeni standard.
Na svim sjednicama Skupštine usvaja se zapisnik s prethodne sjednice.
Zapisnici sadrže sve elemente propisane Poslovnikom o radu Skupštine, te 
          je u zapisniku naveden detaljni sadržaj rasprave za svaku točku dnevnog 
          reda.
Zapisnici su potpisani od strane svih osoba predviđenih Poslovnikom o radu Skupštine.
Zapisnici s pripadajućim pisanim materijalima odloženi su u dokumentaciji Turističke zajednice.
 
1.6. Članovi Nadzornog odbora izabrani su na Osnivačkoj sjednici Skupštine TZ održane  održane 02.06.2014 TZ DNŽ za svog predstavnika u NO imenovala je gospođu Renatu Jelavić.  Dužnost predsjednika NO obnaša gđa.Romana Karla Šegetin. U novom sazivu NO nije održao sjednicu. Zadnja sjednica NO bila je 26.11.2014 .
 
27.02.2014. održana je 8.sjednica NO sa slijedećim dnevnim redom:
1. Usvajanje zapisnika sa sedme sjednice Nadzornog odbora
2. Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima TZO  
          Trpnja.
3. Izvršenje i provođenje Programa rada i Financijskog plana za 2013
4. Pitanja i prijedlozi.
 
26.11.2014. održana je 01.sjednica NO sa slijedećim dnevnim redom:
1. Vođenje poslova TZO Trpnja
2. Finacijski izvještaj do 30.09.2014
3. Pitanja i prijedlozi
 
Za sve sjednice nadzornog odbora poslani su pisani pozivi članovima Nadzornog odbora, kao i pisani priloziza pojedine točke dnevnog reda.Zapisnici sa sjednica Nadzornog odbora potpisani su od strane presjednice nadzornog odbora.
2. MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA TURISTIČKE ZAJEDNICE
 
2.1. Izvršenje Programa rada za 2014. godinu u skladu je s postavljenim ciljevima i planiranim aktivnostima prema programu rada donesenom na 8. sjednici Skupštine TZO Trpnja održanoj 19.12.2013, te zaključcima Turističkog vijeća TZO Trpnja.
 
2.2. Nadzorni odbor konstatira da je materijalno financijsko poslovanje TZO Trpnja vođeno u skladu s Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 10/08) i Zakonom o računovodstvu (NN 109/07). Na osnovu izvješća za razdoblje siječanj-prosinac 2014 proizlazi i sljedeći finacijski rezultat.    
Ukupni prihodi:  474.224,00 kn
Ukupni rashodi: 515.739,00 kn
Manjak  prihoda:  41.515,00 kn
 
Na osnovu izvještaja za razdoblje siječanj-prosinac 2014 , Turistička
zajednica ostvarila je manjak prihoda u iznosu od 41.515,00 kn.Budući da je preneseni višak prihoda iz 2013.g.iznosi 86.351,00 kn ostvaren je višak prihoda od 44.836,00 kn.
          Nadzorni odbor je suglasan da se višak prihoda nad rashodima koristi za
          redovno poslovanje.
 
 
Prihodi su grupirani na slijedeći način:
 
- prihodi po posebnim propisima  368.818,00 kn
- prihodi od imovine                144,00   
- prihodi od članarine                     39.952,00 kn
                             -         prihodi od donacija                      65.310,00  kn
                             -         ostali prihodi                                       -
Rashodi su grupirani na slijedeći način:
 
 
- rashodi za radnike 120.113,00    kn
- materijalni rashodi 276.974,00   kn
- rashodi amortizacije  -                kn
- financijski rashodi    7.201,00   kn
- ostali rashodi  111.451,00  kn
                             -        rashodi za usluge                         -
                                
 
2.3. Trošenje sredstava je u skladu s programom rada za 2014., a sve izmjene su usuglašene na sjednicama Turističkog vijeća i potkrijepljene odlukama, odnosno zaključcima u zapisniku.
Potpisnici dokumentacije platnog naloga su Eni Miljak, direktorica TU ,Jakša Franković predsjednik .            
TZO Trpanj raspolaže sa žiro računom otvroenim kod OTP banke., broj 2407000-1100041291 temeljem Ugovora o otvaranju i vođenju kunskog računa od dana 18.veljače 2002.
 
 
2.4. Financijsko izvješće  čine: izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih  organizacija za razdoblje 01.01. - 31.12.2014.
 
2.5. Ured Turističke zajednice smješten je u ulici Žalo7 u Trpnja koji je u 
          vlasništvu TZO Trpnja o čemu se u Turističkom uredu nalazi 
          dokumentacija koja to potvrđuje.
           U naprijed navedenom Turističkom uredu Turistička zajednica 
           obavlja zadaću Turističko -  informativnog centra. U svom vlasništvu TZO 
            Trpnja posjeduje i 
            č.z.133 m2 Pod Gradini o čemu se u Turističkom uredu nalazi 
           dokumentacija koja to potvrđuje.. 
 
Radno vrijeme turističkog ureda u razdoblju do 01.06.2014.do 01.10.2014
            je od 08:00 - 20:00 svaki dan, ostali dio godine radno vrijeme Turističkog 
           ureda je 08.00-14.00 sati od ponedeljka do petka.
 
            Za sve članove osigurana je nesmetana web prijava turista.
 
Direktorica TU, Eni Miljak, VŠS diploma Sveučilišta u Dubrovniku. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor direktora donesena je 09. sjednici Turističkog vijeća održanoj dana 30.03.2008., natječaj je objavljen u Službenom glasniku Dubrovačko neretvanske županije  broj 06/08. o čemu postoji odgovarajuća dokumentacija. Direktorica TU imenovana je na 10.sjednici Turističkog vijeća 22.05.2008.
Direktorica TU, sukladno zakonskim izmjenama, od 01.08.2011. ima 
          Ugovor o radu na neodređeno vrijeme.
Direktorica TU, temeljem statutarne odredbe, pismeno godišnje izvještava Turističko vijeće o svome radu, te o radu TU.
Direktorica TU, podnijela je pisano izvješće o svome radu i radu TU, na 15. 
          sjednici Turističkog vijeća održanoj 26.02.2014.
Direktorica TU potpisala je izjavu kojom izjavljuje da ne postoje okolnosti 
          koje dovodi  u skuob interesa sukladno odredbama člana 24. Zakona o 
          turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08). 
          Izjava je pohranjena u Glavnom uredu HTZ.
 
Turistička zajednica redovito vodi evidenciju prisutnosti na radu.
            Turistička zajednica Općine Trpanj ( OIB: 21494304082 ) sa sjedištem u Trpnju , Žalo 7 upisuje se u Upisnik turističkih zajednica s danom 24.09.2012.godine pod upisnim brojem 216, kao pravni sljednik Turističke zajednice Općine Trpanj koja je upisana u Upisnik Turističkih zajednica Ministarstva turizma pod upisnim brojem 254, list broj 295, stranica A, KLASA: 334-03/97-03/37, URUDŽBENI BROJ : 529-02/97-02 od 24.studenoga 1997.godine.
            Turistička zajednica općine Trpanj registrirana je i upisana u upisnik neprofitnih  organizacija, Rno.br 0078034 na adresi Žalo 7 u Trpnju od 25..kolovoza 2009. godine.
 
Direktorica  TU udovoljavaju uvjetima propisanim Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u TU TZO, G, Ž i GU HTZ (NN 134/98, 23/99, 138/99, 28/00, 98/00, 9/03, 136/05, odnosno NN 110/10)
             Turistička zajednica općine Trpanj donjela je Pravilnik o djelokrugu , organizaciji , sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu  Turističkog ureda od 29.06.2011.godine u kojem su propisana sljedeća radna mjesta : 
               .- Direktor turističkog ureda – 1 izvršitelj
               -Turistički informator – 1 izvršitelj
 
Nadzorom je utvrđeno da se poslovanje TU TZO Trpanj vodi u skladu sa svim važećim propisima, te u skladu sa svim donesenim odlukama tijela TZOTrpanj.
 
 
3. IZVRŠENJE I PROVEDBA PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE
 
3.1. Prijedlog godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2015., Turističko vijeće usvojilo je na 02. sjednici održanoj 26.10.2014.
 
3.2. Program rada i financijski plan usvojeni su u propisanim rokovima.
 
3.3. Godišnji program rada i financijski plan sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje sukladno članku 62. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08
 
3.4. programom rada detaljno su definirani prihodi
- boravišne pristojbe
- turističke članarine
                    -        prihodi iz Proračuna Općine Trpanj
-        prijenos prihoda prethodne godine 
                    -       ostali nespomenuti prihodi
 
3.5 programom rada definirani su i rashodi:
- Administrativni rashodi
- Dizajn vrijednosti
-   Komunikacija vrijednosti
- Distribucija i prodaja vrijednosti
- Prodaja, promocija, distribucija
- Interni marketing
                   -         Marketinška infrastruktura
                   -         Posebni programi
                   -         Ostalo
- Transfer sredstava
                   - 
 
 
3.6. Sve planirane aktivnosti za ovo razdoblje izvršene su prema planiranoj dinamici. 
3.7. Finacijsko izvješće do 31.12.2014  sastavni je dio ovog izvješća. 
 
 
4. MIŠLJENJA I SAVJETI O MOGUĆEM POBOLJŠANJU PROVEDBE RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE
 
4.1.Nadzor nema nikakve primjedbe.
 
 
Predsjednik  Nadzornog odbora TZO Trpnja
                                 Romana Karla Šegetin
 

Turistička zajednica Općine Trpanj

   Žalo 7, 20250 Trpanj

  +385.20.743.433

   tzo-trpanj@du.t-com.hr