TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TRPANJ

Trpanj, veljača,2014

 

Izvješće Nadzornog odbora Turističke zajednice općine Trpanj o obavljenom nadzoru izvršenja Programa rada i Financijskog plana za razdoblje 01.01.-31.12.2013.

 

 

Nazočni članovi NO: Romana Karla Šegetin i Željko Belin

Ostali nazočni: Eni Miljak, direktorica TZO Trpanj

Odsutni član: Neven Soko

 

Temeljem članka 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i članka 33. Statuta TZO Trpanj, Nadzorni odbor je na svojoj   8. sjednici, održanoj dana.   26.02  2014. u prostorijama Zajednice, razmatrao:

 

1.    Vođenje poslova TZO Trpnja

2.    Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvina TZO Trpnja

3.    Izvješće o ostvarenom Programu rada i Izvršenom Finacijskom planu za 2013.

4.    prijedlozi za poboljšanje provedbe programa rada i financijskog plana

 

Temeljem provedenog nadzora, uvida u dokumentaciju i diskusije članova Nadzornog odbora doneseni su slijedeći zaključci:

 

1. VOĐENJE POSLOVANJE TZO TRPNJA

 

            1.1.     TZO Trpanj posluje u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju        hrvatskog turizma (NN 152/08), te je za redovno poslovanje usvojila slijedeće dokumente:

 

-      Statut je objavljen u Službenom glasniku Službenom glasniku Dubrovačko neretvanske županije broj 08. Od 02.07.2010.

-      Poslovnik o radu Skupštine donesen je 27.11.2012.

-      Poslovnik o radu Turističkog vijeća donesen je 03.10.2012.

-      Poslovnik o radu Nadzornog odbora donesen je 15.11.2012

-      Pravilnik o djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu TU TZO Trpnja donesen je 29.06.2011.

 

1.2.   TZO Trpanj poslovanje u 2013. organizira  temeljem donešenog Programa rada i        Finacijskog plana za 2013.

 

Program rada i Finacijski plan za 2013.g donesen 6 .sjednici skupštine TZO Trpnja održanoj 27.11.2012.

Prijedlog zajedničkog korištenja 30% sredstava od boravišne pristojbe između Općine Trpanj i TZO Trpanj usvojen je na 6.sjednici skupštine TZO Trpnja održane 27.11.2012.

 

1.3.    TZO Trpanj na 07. sjednici Skupštine održanoj 12.03.2013. sukladno  zakonskim        odredbama donijela je slijedeća izvješća:

 

-      Usvajanje zapisnika sa 6. Sjednice Skupštine TZ

-      Izviješće Nadzornog odbora za 2012

-      Izvješće o radu Turističkog vijeća

-      Izvješće o ostvarenom Programu rada i Finacijskom planu za 2012.

-      Informacije, pitanja i prijedlozi

          Sva izvješća su pripremljena  u propisanim rokovima.

            

1.4.    Članovi Turističkog vijeća TZO Trpnja izabrani su na osnivačkoj skupštini TZO Trpnja. Dužnost predsjednika Turističkog vijeća obnaša Jakša Franković.

          Do 31.12.2013 održane su 4 sjednice:

 

·         26.02.2013.održana je 11. sjednica Turističkog vijeća sa slijedećim dnevnim redom:

1.       Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice

2        Izvješće Nadzornog odbora za 2012.

3.       Izvješće o radu Turističkog vijeća

4.       Izvješće o radu direktora Turističkog ureda

5.       Izvješće o ostvarenom Programu rada i Financijskom planu za 2012.

6.       Program za Kulturno ljeto 2013.

7.       Informacije, pitanja i prijedlozi

 

                   

                 .  15.10.2013. održana je 12.sjednica sa sljedećim dnevnim redom:

1.    Usvajanje zapisnika s 11.sjednice Turističkog vijeća

2.    Financijski izvještaj do 30.09.2013

3.    Izvješće o protekloj sezoni i smjernice za izradu plana za 2014.godinu

4.    Informacije pitanja i prijedlozi

 

. 28.10.2013. održana je 13.sjednica Turističkog vijeća TZO Trpanj sa slijedećim dnevnim redom:

1.    Usvajanje zapisnika sa 12.sjednice Turističkog vijeća

2.    Prijedlog Programa rada za 2014.godinu

3.    Prijedlog Financijskog plana za 2014.godinu

4.    Zajednički plan Općine Trpanj i TZO Trpanj o načinu korištenja sredstava boravišne pristojbe

5.    Informacije, pitanja i prijedlozi

 

02.12.2013. održana je 14.sjednica Turističkog vijeća TZO Trpanj sa slijedećim dnevnim redom:

   1. Usvajanje zapisnika sa 13.sjednice Turističkog vijeća

   2. Izvješće nadzornog odbora 01.01,-30.09.2013

   3. Rebalans Finacijskog plana za 2013.

   4. Informacije pitanja i prijedlozi

 

Za sve sjednice Turističkog  vijeća poslani su pisani pozivi članovima, kao i pisani prilozi za pojedine točke dnevnog reda.

Sjednice Turističkog vijeća vode se pod brojem koji teče za mandatno razdoblje, što je usvojeni standard.

Na svim sjednicama Turističkog vijeća usvaja se zapisnik s prethodne sjednice.

Zapisnici sadrže sve elemente propisane Poslovnikom o radu Turističkog vijeća, te je u zapisniku naveden detaljni sadržaj rasprave za svaku točku dnevnog reda.

Zapisnici su potpisani od strane svih osoba predviđenih Poslovnikom o radu turističkog vijeća.

Zapisnici s pripadajućim pisanim materijalima odloženi su u dokumentaciji Turističke zajednice.

Turističko vijeće podnijelo je Skupštini izvješće o svom radu na sjednici održanoj 26.02.2013.

Direktorica TU podnijela je pisano izvješće o svom radu Turističkom vijeću na 11. sjednici održanoj 26.02.2013.

 

1.5.    Članovi skupštine izabrani su na Osnivačkoj Skupštini. Dužnost predsjednika TZ          obnaša Jakša Franković. Skupština ima 21 člana.

          Do 31.12.2013. Skupština je održala 2 sjednice.

 

·         27.11.2012. održana je 06. sjednica redovne Skupštine TZO Trpanj sa slijedećim dnevnim redom:

1.            Usvajanje zapisnika sa 05. redovne skupštine

2.            Razrješenje starih i biranje novih članova u Skupštinu

3.            Izvješće o Nadzoru poslovanja za 2011(obavio revizor Glavnog ureda)

4.            Poslovnik o radu Skupštine Turističke zajednice

5.            Izvješće Nadzornog odbora od 1.1.-30.09.2012

6.            Usvajanje Rebalansa Financijskog plana za 2012.godinu

7.            Izvješće Nadzornog odbora za 2011

8.            Usvajanje Programa rada za 2013.godinu

9.            Usvajanje Financijskog plana za 2013.godinu

10.         Zajednički plan Općine Trpanj i TZO Trpanj o načinu korištenja sredstava boravišne pristojbe

11.         Informacije, pitanja i prijedlozi

 

·         12.03.2013.održana je 7. sjednica redovne Skupštine TZO Trpanj sa slijedećim dnevnim redom:

1.           Usvajanje zapisnika sa 6.redovne skupštine

2.           Izvješće Nadzornog odbora za 2012.godinu

3.           Izvještaj o radu Turističkog vijeća

4.       Izvješće o ostvarenom Programu rada i Financijskom planu za 2012

5.       Informacije, pitanja i prijedlozi

 

          Za sjednicu Skupštine poslani su pisani pozivi članovima, kao i pisani prilozi   

         za pojedine točke dnevnog reda.

          Sjednice Skupštine  vode se pod brojem koji teče za mandatno razdoblje,

          što je usvojeni standard.

          Na svim sjednicama Skupštine usvaja se zapisnik s prethodne sjednice.

          Zapisnici sadrže sve elemente propisane Poslovnikom o radu Skupštine, te

          je u    zapisniku naveden detaljni sadržaj rasprave za svaku točku dnevnog

          reda.

          Zapisnici su potpisani od strane svih osoba predviđenih Poslovnikom o radu      Skupštine.

          Zapisnici s pripadajućim pisanim materijalima odloženi su u dokumentaciji        Turističke zajednice.

 

1.6.    Članovi Nadzornog odbora izabrani su na 2.sjednici Skupštine TZ održane  održane           16.12.2010.S obzirom da je TZ na Osnivačkoj sjednici izabrala članove NO koji su ujedno i članovi Skupštine TZ, što nije sukladno odredbama Zakona o Turističkim zajednicama i promicanju Hrvatskog turizma ( NN152/08), TZ je na 02.redovnoj sjednici Skupštine TZ održane 16.12.2010 izabrala nove članove Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora su: gđa. Romana Karla Šegetin, g. Neven Soko i g. Željko Belin. TZ DNŽ za svog predstavnika u NO imenovala je g.Željka Belina. Dužnost predsjednika NO obnaša gđa.Romana Karla Šegetin.

 

·         20.02.2013. održana je 6.sjednica NO sa slijedećim dnevnim redom:

1.       Usvajanje zapisnika sa pete sjednice Nadzornog odbora

2.       Vođenje poslova TZO Trpnja

3.       Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima TZO Trpnja

4.       Izvršenje i provođenje Programa rada i Financijskog plana za 2012

5.       Pitanja i prijedlozi

 

          15.11.2013.  održana je 7. Sjednica NO sa sljedećim dnevnim redom:

                        1.Vođenje poslova TZO Trpnja

                        2. Usvajanje zapisnika sa 7. Sjed.N.O.

                        3. Finacijski izvještaj do 30.09.2013.

             4.Pitanje i prijedlozi

 

Za sve sjednice nadzornog odbora poslani su pisani pozivi članovima Nadzornog odbora, kao i pisani priloziza pojedine točke dnevnog reda.zapisnici sa sjednica Nadzornog odbora potpisani su od strane presjednice nadzornog odbora.

2.MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA TURISTIČKE ZAJEDNICE

 

      2.1.    Izvršenje Programa rada za 2013. godinu u skladu je s postavljenim     ciljevima i      planiranim aktivnostima prema programu rada donesenom na 6. sjednici Skupštine TZO Trpnja održanoj 27.11.2012, te zaključcima Turističkog vijeća TZO Trpnja.

 

     2.2.    Nadzorni odbor konstatira da je materijalno financijsko poslovanje TZO Trpnja           vođeno u skladu s Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 10/08) i    Zakonom o računovodstvu (NN 109/07). Na osnovu izvješća za razdoblje siječanj-prosinac 2013 proizlazi i sljedeći finacijski rezultat.                       

                                      Ukupni prihodi:              465.775,00   kn

                                      Ukupni rashodi:              448.071,00  kn

                   Višak  prihoda:                17.704,00    kn

 

Nadzorni odbor je suglasan da se višak prihoda nad rashodima koristi za

                    redovno poslovanje.

                  

Prihodi su grupirani na slijedeći način:

 

                             -        prihodi po posebnim propisima  354.073,00 kn

                             -        prihodi od imovine                            283,00 kn

                             -        prihodi od članarine                     36.683,00 kn

                             -         prihodi od donacija                      74.736,00 kn

     

          Rashodi su grupirani na slijedeći način:

 

                             -        rashodi za radnike                120.965,00 kn

                             -        materijalni rashodi               191.133,00 kn

                             -        rashodi amortizacije                 1.612,00  kn

                             -        financijski rashodi                    3.196,00  kn

                             -        ostali rashodi                         12.786,00  kn

                             -        rashodi za usluge                  118.379,00 kn

 

2.3.    Trošenje sredstava je u skladu s programom rada za 2013., a sve izmjene su usuglašene na sjednicama Turističkog vijeća i potkrijepljene odlukama, odnosno         zaključcima u zapisniku.

          Potpisnici dokumentacije platnog naloga su Eni Miljak, direktorica TU ,Jakša Franković,  predsjednik i član turističkog vijeća Bruno Koludrović

            

          TZO Trpanj raspolaže sa žiro računom otvroenim kod OTP banke., broj           2407000-1100041291 temeljem Ugovora o otvaranju i vođenju kunskog računa od        dana 18.veljače 2002.

   

2.4.     Financijsko izvješće  čine: izvještaj o prihodima i rashodima       neprofitnih  organizacija za razdoblje 01.01. - 31.12.2013.

 

2.5.   Ured Turističke zajednice smješten je u ulici Žalo7 u Trpnja koji je u

          vlasništvu TZO Trpnja o čemu se u Turističkom uredu nalazi

          dokumentacija koja to potvrđuje.

           U naprijed navedenom Turističkom uredu Turistička zajednica

           obavlja zadaću Turističko -  informativnog centra. U svom vlasništvu TZO

            Trpnja posjeduje i

            č.z.133 m2 Pod Gradini o čemu se u Turističkom uredu nalazi

           dokumentacija koja to potvrđuje..

         

          Radno vrijeme turističkog ureda u razdoblju do 01.06.2013.do 01.10.2013

            je od 08:00 - 20:00 svaki dan, ostali dio godine radno vrijeme Turističkog

           ureda je 08.00-14.00 sati od ponedeljka do petka..

                  

            Za sve članove osigurana je nesmetana web prijava turista.

 

          Direktorica TU, Eni Miljak, VŠS diploma Sveučilišta u Dubrovniku. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor direktora donesena je 09. sjednici Turističkog     vijeća održanoj dana 30.03.2008., natječaj je objavljen u Službenom glasniku Dubrovačko neretvanske županije  broj 06/08. o čemu postoji odgovarajuća dokumentacija. Direktorica TU        imenovana je na 10.sjednici Turističkog vijeća 22.05.2008.

          Direktorica TU, sukladno zakonskim izmjenama, od 01.08.2011. ima

          Ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

          Direktorica TU, temeljem statutarne odredbe, pismeno godišnje izvještava      Turističko vijeće o svome radu, te o radu TU.

          Direktorica TU, podnijela je pisano izvješće o svome radu i radu TU, na 11.

          sjednici Turističkog vijeća održanoj 26.02.2013.

          Direktorica TU potpisala je izjavu kojom izjavljuje da ne postoje okolnosti

          koje   dovodi  u skuob interesa sukladno odredbama člana 24. Zakona o

          turističkim     zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08).

          Izjava je pohranjena u Glavnom uredu HTZ.

                                                                            

          Turistička zajednica redovito vodi evidenciju prisutnosti na radu.

            Turistička zajednica Općine Trpanj ( OIB: 21494304082 ) sa sjedištem u Trpnju , Žalo 7 upisuje se u Upisnik turističkih zajednica s danom 24.09.2012.godine pod upisnim brojem 216, kao pravni sljednik Turističke zajednice Općine Trpanj koja je upisana u Upisnik Turističkih zajednica Ministarstva turizma pod upisnim brojem 254, list broj 295, stranica A, KLASA: 334-03/97-03/37, URUDŽBENI BROJ : 529-02/97-02 od 24.studenoga 1997.godine.

            Turistička zajednica općine Trpanj registrirana je i upisana u upisnik neprofitnih  organizacija, Rno.br 0078034 na adresi Žalo 7 u Trpnju od 25..kolovoza 2009. godine.

         

          Direktorica  TU udovoljavaju uvjetima propisanim Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u TU TZO, G, Ž i GU HTZ (NN 134/98, 23/99, 138/99, 28/00, 98/00, 9/03, 136/05, odnosno NN 110/10)

             Turistička zajednica općine Trpanj donjela je Pravilnik o djelokrugu , organizaciji , sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu  Turističkog ureda od 29.06.2011.godine u kojem su propisana sljedeća radna mjesta :

               .- Direktor turističkog ureda – 1 izvršitelj

               -Turistički informator – 1 izvršitelj

 

          Nadzorom je utvrđeno da se poslovanje TU TZO Trpanj vodi u skladu sa svim važećim           propisima, te u skladu sa svim donesenim odlukama tijela TZOTrpanj.

 

 

3. IZVRŠENJE I PROVEDBA PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE

 

          3.1.    Prijedlog godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2014., Turističko vijeće       usvojilo je na 13. sjednici održanoj 28.10.2013.

                   Skupština je isti usvojila 19.12.2013.

 

          3.2.    Program rada i financijski plan usvojeni su u propisanim rokovima.

 

          3.3.    Godišnji program rada i financijski plan sadrži sve pojedinačno utvrđene planirane      zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje sukladno članku 62. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08

         

          3.4.    programom rada detaljno su definirani prihodi

                   -        boravišne pristojbe

                   -        turističke članarine

                    -        ostali prihodi

                    -        prihodi od sufinaciranja

                    -       prihodi iz Proračuna Općine Trpanj

                  

          3.5     programom rada definirani su i rashodi:

                   -        Administrativni rashodi

                   -        Dizajn vrijednosti

                   -        Komunikacijske vrijednosti

                   -        Distribucija i prodaja vrijednosti

                    -        Marketinška infrastruktura

                   -        Transfer sredstava

                

          3.6.    Sve planirane aktivnosti za ovo razdoblje izvršene su prema planiranoj dinamici.

 

          3.7.    Finacijsko izvješće do 31.12.2013  sastavni je dio ovog izvješća.

 

4. MIŠLJENJA I SAVJETI O MOGUĆEM POBOLJŠANJU PROVEDBE RADA I FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE

 

          4.1.Nadzor nema nikakve primjedbe.

         

Predsjednik  Nadzornog odbora TZO Trpnja

                                 Romana Karla Šegetin

Turistička zajednica Općine Trpanj

   Žalo 7, 20250 Trpanj

  +385.20.743.433

   tzo-trpanj@du.t-com.hr