TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE TRPANJ

     

IZVJEŠĆA

-         O OSTVARENOM PROGRAMU RADA

-         IZVRŠENOM FINACIJSKOM PLANU ZA 2013 GODINU

Trpanj, Veljača 2014

 

UVOD

Program rada i finacijski plan turističke zajednice općine Trpanj za 2013.je sljedeći:

Zbog finaciskog pada 3% u odnosu na planirano 02.12.2013 napravljen je rebalans finacijskog plana.Turistički promet je u odnosu na 2012.padao  za 2,39% te je ostvareno  129.184 noćenja .

Analizom planiranog i ostvarenog prema programu rada, vidjet ćete iz izvješća da je većina planiranih radnji ostvarena , a odrađen je i značajan dio neplaniranih aktivnosti važnih za daljnji razvoj turizma.Dio planiranih aktivnosti je izmjenjen rebalansom plana u prosincu 2013.

I u programu rada i finacijskom planu težište je bilo stavljeno na podizanje kvalitete destinacije, te na podizanje kvalitete marketinškog pristupa tržištu, stoga vjerujem da će kontinuirano ulaganje u image destinacije donijeti  dugoročnu korist turizmu općine Trpanj.

Do 31.12.2013. u općini Trpanj je ostvareno 17.070 dolazaka i 129.184 noćenja . U ovoj godini zabilježen je pad broja noćenja. U vršnim mjesecima zabilježena je potpuna iskorištenost kapaciteta , dok je razdoblje izvan srpnja i kolovoza još uvijek raspoloživo za ostvarivanje puno boljih fizičkih pokazatelja turističkog prometa na našem području.

Do 31.12.2013 naplaćeno je 563.219,43 kn od ukupnog zaduženja za boravišnu pristojbu od 568.682,90.Nenaplaćena potraživanja za 2013 godinu i razdoblja prije 2012  po osnovi naplate boravišne pristojbe iznose 26.504,47 kn.

 

 

ANALIZA POSLOVANJA TZO TRPNJA U 2013

1.FINACIJSKO IZVJEŠĆE O POSLOVANJU

Bruto ostvareni prihodi do 31.12.2013 u odnosu na završne podatke iz 2012.godine ukazuju na pad ovogodišnjeg prihoda po osnovi boravišne pristojbe i turističke članarine. Po osnovi naplate turističke članarine , očekujemo od Porezne uprave čija je zakonska obveza utvrđivanje i obveznika plaćanja turističke članarine i naplata dugovanja po istoj osnovi da će ažurnim radom naplatiti zaostatke iz ove i prethodnih godina. Ostali prihodi u ovoj razradi odnose se u većem iznosu na prihode od općine Trpanj, Županije Dubrovačko-neretvanske ,Turističke zajednice županije , HZ za Zapošljavanje i Lučke uprave.

Tablica 1. Bruto prihodi pregled 2012 - 2013

 

31.12.2012

31.12.2013

index

Razlika13-12

B.pristojba

577.678,90

563.219,43

97,49

-14.459,47

Turist.članarina

  67.936,82

63.050,91

92,80

 - 4.885,91

Ostali prihodi

  91.940,47

51.940,47

56,49

-40.000,00

Ukupno

737.556,19

678.210,81

91,95

-59.345,38

 

U tablici broj 1. Navedeni su bruto prihodi TZO Trpnja u protekle 2 godine. Iz tablice razvidno da je bruto prihod TZO Trpnja manji 2013 u odnosu na 2012.

 

Tablica 2. Finacijsko izvješće

 

2012

2013

INDEX 13/12

PRIHODI

497.050,05

465.775,00

94%

Boravišna pristojba

362.352,00

354.073,00

98%

Članarina TZ

  39.524,00

   36.683,00

93%

Prihodi od sufinaciranja

  54.924,00

   54.736,00

99%

Prihodi iz proračuna općine

  40.000,00

   20.000,00

50%

Ostali prihodi ( kamate)

        250,05

       283,00

113%

RASHODI

425.669,00

448.071,00

105%

Plaće zaposlenih ( uključen TIC )

  80.077,00

82.392,00

103%

Ostali rashodi za radnike

 21.684,00

23.137,00

107%

Doprinosi na plaće

16.048,00

15.436,00

96%

Naknade troš. zaposl. + stručna liter.

  2.600,00

1.791,00

69%

Usluge telefona i pošte

11.990,00

  11.031,00

  92%

Usluge promiđbe i informiranja

 62.833,00

106.198,00

169%

Komunalne usluge

 53.805,00

16.524,00

  31%

Intelektualne i osobne usluge

   7.200,00

11.340,00

158%

Računalne usluge

 10.067,00

8.700,00

86%

Ostale usluge

       -

-

 

Uredski materijal i ostali mat. rashodi

   11.191,00

9.381,00

84%

Električna energija

   3.603,00

4.138,00

115%

Sitni inventar

       699,00

-

-

Premija osiguranja

    1.341,00

 1.388,00

104%

Reprezentacija

  22.382,00

 11.398,00

  51%

Rashodi amortizacije

    1.800,00

   1.612,00

  90%

Finacijski rashodi

      2.910,00

   3.196,00

110%

Tekuće donacije

      7.439,00

19.000,00

255%

Transfer Boravišne pristojbe

 108.000,00

104,965,00

  97%

Ostali nespomenuti rashodi

      -

7.200,00

0%

Usluge tek.inves.održavanja

-

9.244,00

0%

 

 

2.ANALIZA NAPLATE BORAVIŠNE PRISTOJBE

Tablica 3. Naplata boravišne pristojbe po mjestima

Mjesto

31.12.2012

31.12.2013

Index 13/12

Udio 2012

Udio 2013

Trpanj

545.154,70

538.119,43

  98,70

96,06

 95,54

G.Vrućica

        607,20

        484,00

  79,71

   0,11

   0,08

D.Vrućica

    9.402,75

  10.857,50

115,47

   1,66

   1,92

Duba

  12.361,00

  13.758,50

102,97

   2,17

   2,44

UKUPNO

567.525,65

563.219,43

  99,24

 100%

 100%

 

 U tablici 3. je dana razrada prihoda boravišne pristojbe po mjestima za 2012 i 2013 godinu

Tablica 4. Zbirno izvješće o naplati boravišne pristojbe za razdoblje 01.01.-31.12.2013

TZO TRPANJ

Ostvareni broj noćenja u 2013

Ukupan iznos obveze B.P u 2013

Uplaćeni iznos B.P za 2013

Neuplaćeni iznos B.P za 2013

Dug po B.P iz razdoblja prije 2013

Uplaćeni dug po B.P. iz razdoblja prije 2013

Ostatak duga po B.P iz razdoblja prije 2013

Sveukupna uplaćena B.P do 31.12.2013

Ukupan dug po B.P na dan 31.12.2013

Privatni smještaj -paušal

40.794

205.450,00

201.950,00

3.500,00

21.043,00

0,00

21.043,00

201.950,00

24.543,00

Privatni smještaj po prijavi

7.974

41.079,50

41.254,23

-174,00

0,00

0,00

0,00

41.254,23

-174,73

Prijatelji

13.045

61.233,95

60.086,95

1.147,00

0,00

0,00

0,00

60.086,95

1.147,00

Vikendaši

7.376

34.261,85

33.739,10

522,75

0,00

0,00

0,00

33.739,10

522,75

Auto kamp -paušal

6.066

3.600,00

3.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.600,00

0,00

Hotel Faraon

37.749

180.272,15

180.272,15

0,00

0,00

0,00

0,00

180.272,15

0,00

Auto kamp po prijavi

4.833

28.428,00

28.428,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.428,00

0,00

 

Vikendaš paušalac

11.347

14.357,45

13.889,00

468,45

0,00

0,00

0,00

13.889,00

468,45

 

UKUPNO

129.184

568.682,90

563.219,43

5.463,47

21.043,00

0,00

21.043,00

563.219,43

26.506,47

 

 

 

Tablica 5. Zbirno izvješće o naplati boravišne pristojbe za razdoblje 01.01.-31.12.2012

TZO TRPANJ

Ostvareni broj noćenja u 2012

Ukupan iznos obveze B.P u 2012

Uplaćeni iznos B.P za 2012

Neuplaćeni iznos B.P za 2012

Dug po B.P iz razdoblja prije 2012

Uplaćeni dug po B.P. iz razdoblja prije 2012

Ostatak duga po B.P iz razdoblja prije 2012

Sveukupna uplaćena B.P do 31.12.2012

Ukupan dug po B.P na dan 31.12.2012

Privatni smještaj -paušal

45.763

200.970,00

196.464,00

4.506,00

16.537,00

0,00

16.537,00

193.848,00

21.043,00

Privatni smještaj po prijavi

7.125

38.967,75

38.967,75

0,00

7.760,50

7.760,50

0,00

46.728,25

        0,00

Prijatelji

13.561

59.091,95

59.595,95

-504,00

0,00

0,00

0,00

59.595,95

   -504,00

Vikendaši

8.395

31.311,40

31.295,25

16,15

445,30

445,30

0,00

31.740,55

      16,15

Auto kamp -paušal

5.159

3.600,00

  3.600,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

9.300,00

       0,00

Hotel Faraon

41.707

202.459,00

202.479,75

-20,75

0,00

0,00

0,00

202.479,75

      -20,75

Auto kamp po prijavi

4.598

26.886,00

 26.918,50

-32,50

0,00

0,00

0,00

26.918,50

     -32,50

 

Vikendaš paušalac

6.067

8.142,00

  8.212,45

-70,45

0,00

0,00

0,00

8.212,45

     -70,45

 

UKUPNO

132.375

571.428,10

567.525,65

3.894,45

24.742,55

8.205,80

16.537,00

578.823,45

20.431,45

 

U prethodne dvije tablice 4 i 5 navedena je naplata boravišne pristojbe prema svim subjektima u razdoblju 2012 i 2013 . Radi analize boravišne pristojbe , razrađena su noćenja po pojedinom subjektu i njihov udio u ukupnom turističkom prometu. Na taj način može se pratiti rast, odnosno pad broja noćenja pojedinih subjekata uz kojih je posljedično vezano i plaćanje boravišne pristojbe za noćenja ostvarena na području općine Trpanj. Značajno je primjetiti da je u 2013 ostvaren pad broja noćenja za 2,40 %, odnosno za ukupno 3.161 noćenja.

 

3. ANALIZA TURISTIČKOG PROMETA

U tablici broj 6 i 7 napravljena je analiza turističkog prometa za 2012 i 2013 prema emitivnim zemljama i receptivnim mjestima na području općine Trpanj.

Tablica broj 6. Top zemlje po dolascima

Zemlje

Dolasci 2012

Noćenja 2012

Udio 2012 u noćenjima

Dolasci 2013

Noćenja 2013

Udio 2013 u noćenjima

Index 13/12

noćenja

13-12

Češka

3806

31502

23,80

3410

 27893

21,59

  88,54

-3609

Poljska

3275

27060

20,44

2937

 23559

18,23

  87,06

-3501

BiH

3695

23959

18,10

3824

 24789

19,18

103,46

   830

Hrvatska

1340

12006

   9,07

1965

 15855

12,27

132,05

 3849

Njemačka

1013

 8665

   6,55

  711

   5905

  4,57

  68,14

-2760

Slovenija

1020

 6067

   4,58

1117

  6579

  5,09

108,43

   512

Slovačka

  509

  4314

   3,26

  468

  3390

  2,62

  78,58

 -924

Ostale zemlje

2470

18802

14,20

2638

21214

16,42

 112,83

2412

Ukupno

17128

132375

100%

17070

129.184

100%

97,59

3191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica broj 7. Dolasci i noćenja po mjestima

Mjesto

Dolasci 2012

Noćenja

2012

Dolasci 2013

Noćenja

2013

index

Trpanj

15.444

118.899

15.243

113,166

  95,18

G.vrućica

        18

        322

       12

       444

137,89

D.Vrućica

       886

    6.550

     899

    6.591

101.04

Duba

       780

    6.604

     916

    8,983

136.02

UKUPNO

17.128

132.375

17.070

129.184

  97,61

 

4. ANALIZA RADA TIJELA TZO TRPANJ

4.1 Turističko vijeće

Tijekom 2013. Turističko vijeće održalo je 4 sjednica.Članovi turističkog vijeća su: Jakša Franković, Ruža Rašić, Mila Krajina, Jure Antunović, Bruno Koludrović, Nedjeljko Stipeljković, Jakov Begović, Marko Veić i Željan Katić.

Sukladno zakonu napravljeno je posebno izvješće o radu Turističkog vijeća.

4.2 Skupština

Tijekom 2013. Održane su 2 redovne sjednice , u veljači i prosincu.

4.3 Nadzorni odbor

Tijekom 2013. Održane su 2 redovne sjednice , u veljači i studenom.

Tablica 8. Plan prihoda i rashoda za 2013 i ostvarenje plana

NETO PRIHODI

Rd.br

Opis

planirano 2013

iznos (kn)

Ostvareno 2013 iznos (kn)

Index ostvar./plan

Ostvareno - Planirano

1.

B.pristojba

380.000,00

354.073,17

  93,17%

-25.926,83

2.

T.Članarina

  40.000,00

  36.682,04

  91,70%

  -3.317,96

3.

Ostali prihodi

  30.000,00

  54.915,93

183,05%

24.915,93

4.

Prihodi od općine

  30.000,00

  20.000,00

 

  66,66%

-10.000,00

 

UKUPNO

480.000,00

465.671,14

  97,01%

-14.328,86

 

NETO RASHODI

Rd.br

Opis

planirano 2013

iznos (kn)

Ostvareno 2013 iznos (kn)

Index ostvar./plan

Ostvareno - Planirano

1.

Funkcionalni marketing

211.000,00

158.958,60

 75,33%

-52.041,40

2.

Administrativni marketing

155.000,00

171.346,35

110,55%

16.346,35

3.

Transfer sredstava

114.000,00

104.965,18

  92,07%

-9.034,82

 

UKUPNO

480.000,00

435.270,30

90,68%

-44.729,70

 

5. ANALIZA OSTVARENOG FINACIJSKOG PLANA U ODNOSU NA PLANIRANI U 2012.

Kako je već navedeno,prilikom pravljenja plana za 2013.godinu , planirali smo ga u skladu s rezultatima za 2012., međutim u prosincu je napravljen rebalans.  Ukupna razlika prilagođena je ostvarenome u 2013, odnosno rebalansu plana za 2013. Za izvršenje finacijskog plana korištena su sva raspoloživa sredstva , te u analizi istog računamo prijenos sredstava iz 2012 u iznosu 103.148,11 kn i prijepis kamata u iznosu 250,05 kn.

Također raspoloživa sredstva na računu na dan 31.12.2013. u iznosu 133.651,69 kn koristit će se za redovito poslovanje u 2014 .

U tablici 9.analizirano je izvršenje finacijskog plana za 2013.

 

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2013.GODINU

   

 

 

 

RB

PRIHODI PO VRSTAMA

OSTVARENJE PLANA 2013

PLAN 2013

indeks     PLAN 2013/ OSTVARENO

STRUKTURA %

1.

Prihodi od boravišne pristojbe

  354.073,17

350.227,19

1,09%

62,23%

1.1.

Prihodi boravišne pristojbe -nautičari

    29.785,95

29.785,95

0,00%

5,23%

2.

Prihodi od turističke članarine

    36.682,04

34.658,82

5,84%

6,44%

3.

Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog

       

3.1.

za programske aktivnosti

     20.000,00

20.000,00

0,00%

3,50%

 

Prihodi od drugih aktivnosti + kamate

0,00

0,00

0,00%

0,00

4.

Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)

103.148,11

103.148,11

0,00%

18,13

5.

Ostali nespomenuti prihodi + kamate

25.232,55

25.232,55

0,00%

3,50

 

SVEUKUPNI PRIHODI

 

568.921,82

568.921,82

0,00%

100%

RB

RASHODI PO VRSTAMA

OSTVARENJE PLANA 2013

PLAN 2013

indeks     PLAN 2013/ OSTVARENO

STRUKTURA %

I.

ADMINISTRATIVNI RASHODI

171.346,35

171.346,35

100,00%

39,36%

1.

Rashodi za radnike ( uključen TIC)

104.991,82

104.991,82

100,00%

61,27%

2.

Doprinosi

15.958,17

15.958,17

100,00%

9,31%

3.

Rashodi ureda

50.396,22

50.396,22

100,00%

29,41%

4.

Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

0,00

0,00

0,00%

0,00%

II.

DIZAJN VRIJEDNOSTI

92.163,56

92.101,11

100,00%

57,96%

1.

Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)

0,00

0,00

0,00%

0,00

1.1.

Projekt Volim Hrvatsku

19.350,66

19.350,66

100,00%

20,33%

2.

Manifestacije

72.812,90

72.750,45

100,00%

79,66%

2.1

Kulturno-zabavne

60.112,90

60.050,45

100,00%

82,56%

2.2

Sporske manifestacije

-

-

-

-

2.3

Ekološke manifestacije

-

-

-

-

2.4

Ostale manifestacije

-

-

-

-

2.5

Potpore manifestacijama ( suorganizacija s drugim subjektima te donacija drugih za manifestacije

12.700,00

12.700,00

100,00%

17,44%

3.

Novi proizvodi

0,00

0,00

0,00%

0,00%

4.

Potpora razvoju DMK-a

0,00

0,00

           0,00%

0,00%

III.

KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

42.644,06

42.644,06

100,00%

26,83%

1.

Online komunikacije

9.243,75

9.243,75

100,00%

5,81%

1.1.

Internet oglašavanje

1.625,00

1.625,00

    100,00%

17,58%

1.2.

Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

7.618,75

7.618,75

100,00%

82,42%

2.

Offline komunikacije

33.400,31

33.400,31

100,00%

21,01%

2.2.

Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…)

5.967,50

5.967,50

100,00%

17,86%

2.3.

Brošure i ostali tiskani materijali

24.245,31

24.245,31

100,00%

72,59%

2.5.

Info table

3.187,50

3.187,50

100,00%

9,54%

3.

Smeđa signalizacija

0,00

0,00

0,00%

0,00%

IV.

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

5.665,48

5.665,48

100,00%

3,56%

1.

Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)

0,00

0,00

         0,00%

0,00%

4.

Posebne prezentacije

5.665,48

5.665,48

100,00%

3,56%

V.

INTERNI MARKETING

0,00

0,00

0,00%

0,00%

VI.

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

18.485,50

18.485,50

100,00%

11.63%

5.

Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

9.785,50

9.785,50

           0,00%

52,94%

6.

Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)

8.700,00

8.700,00

0,00%

47,06%

VII.

POSEBNI PROGRAMI

0,00

0,00

            0,00%

0,00%

VIII.

OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)

0,00

0,00

           0,00%

0,00%

IX.

TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)

104.965,18

104.965,18

0,00%

24,11%

X.

POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)

435.270,13

435.207,68

          0,00%

100,00%

 

SVEUKUPNO RASHODI

       

 

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)

133.651,69

133.651,69

0,00%

         100,00%

Stanje računa u OTP banci na dan 31.12.2013. iznosi 133.651,69kn.

Za izvršenje finacijskog plana korištena su sva raspoloživa finacijska sredstva, te prijenos prihoda iz prethodne  godine (2012) u stvarno raspoloživom iznosu 103.148,11 kn. Također u finacijskom izvješću materijalna imovina se amortizira , u izvršenju finacijskog plana ukupan iznos se zadužuje. Svi računi izdani u 2013., a plaćeni u 2014. u izvršenju financijskog plana troškovi su 2014.godine, a u finacijskom izvješću to su troškovi 2013 godine. 

Sukladno ostvarenim finacijskim rezultatima radilo se i na realizaciji predviđenog proragrama rada za 2013.godinu.Tijekom 2013. Pokazala se potreba za rebalansom finacijskog plana jer su rashodi premašivali zadanih 5%.Stoga je Skupština donijela rebalans plana 19.12.2013. Nastavno na usvojene izmjene, napravit ćemo analizu ostvarenja programa rada.

 

6. ANALIZA OSTVARENJA PROGRAMA RADA ZA 2013.

 

6.1 ADMINISTRATIVNI RASHODI

TROŠKOVI UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE

U Turističkom uredu tzo Trpnja, tijekom cijele godine zaposlena je 1 osoba. U vremenu turističke sezone naposlovima TIC-zaposlena je još jedna osoba. Računovodstveno-finacijske poslove obavlja knjigovodstveni servis Donko.Informatičku opremu održava informatička tvrtka Futura. U finacijskom planu 2013 – ostvarenje  je razrada troškova.

6.2 DIZAJN VRIJEDNOSTI

Projekt Volim Hrvatsku

Sudjelujemo već tradicionalno u akciji HTZ- Volim Hrvatsku – više cvijeća manje smeća. Sredstva su utrošena:

1.      Kupnja sadnica cvijeća

2.      Postavljanje plažne ograde

3.      Postavljanje kemijskog wc –a na području Divne i Dube

4.      Popravak tuševa i održavanje istih na plažama

 

-          MANIFESTACIJE

I ove godine smo podržali održavanje kulturnih, sportskih i zabavnih manifestacija na našem području. Neke od događanja organizacijom je podržala udruga Trpanj Odma  a sve ostale organizirali su  djelatnice turističkog ureda. Od održanih događanja navest ću najvažnije:

1.      Susret brodeta i klapa

2.      Ribarske i slatke noći

3.      Velika Gospa

4.      Kazališna predstava za djecu

5.      Susreti klapa

6.      Koncerti klasične glazbe

 

 

 

KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI

 

Redovito se održavao program za prijavu i odjavu gostiju, on line prijava gostiju te internet stranica TZO Trpnja.

Postojeću web stranicu Turističke zajednice ( www.tzo-trpanj.hr) smo presvukli novim dizajnom , ažurirali podatke i omogućili privatnom smještaju bolju promiđbu.

Osim hrvatskog i engleskog jezika preveli smo je na poljski i češki.

Web stranica www.visitpeljesac je u potpunosti redizajnirana krajem godine te prevedena na 6 jezika.

Redovito su postavljane objave i najave manifestacija na Facebook stranici TZO Trpanj.

U protekloj godini smo  se oglašavali u časopisu Hot spots i internet oglašavanje .

-          TURISTIČKA SIGNALIZACIJA ( smeđa signalizacija i info tabele )

Obnavili smo dvije  info tabele – plan mjesta

-          DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

-          U 2013.godini sudjelovali smo sa promidžbenim materijalima koje smo  poslali u HTZ-skladište, te su ih oni dalje distribuirali na svaki sajam.

-          Na sajmove i prezentacije gdje se prezentirala Županijska Turistička zajednica, Klaster Pelješac pokrivao je naše područje sa informatorima sa Pelješca.

-          Posebna prezentacija TZ Pelješca odrađena je Na Šahtički u Slovačkoj gdje su bili pozvani sve Slovačke medijske kuće i agencije, a ujedno smo sudjelovali na Road show u Bratislavi i Banskoj Bistrici

-          MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

-          Napravili smo fotografije slikara Frana Ference  i pripremili se za održavanje izložbe u sljedećoj sezoni.

-          Jedinstveni turistički informacijski sustav vršen je Programom  za prijavu i odjavu sa Futura Toursom.

    

6.3  TRANSFER SREDSTAVA

Napravljen je transfer sredstava za 2013 godinu prema općini Trpanj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turistička zajednica Općine Trpanj

   Žalo 7, 20250 Trpanj

  +385.20.743.433

   tzo-trpanj@du.t-com.hr