IZVJEŠĆA

 

- O OSTVARENOM PROGRAMU RADA

- IZVRŠENOM FINACIJSKOM PLANU ZA 2014 GODINU

 
Trpanj, Veljača 2015
 
 
 
UVOD
Program rada i finacijski plan turističke zajednice općine Trpanj za 2014.je sljedeći:
Budući da su rashodi veći za 5% od  planiranih  19.12.2014 napravljen je rebalans finacijskog plana.Turistički promet je u odnosu na 2013.rastao  za 0,55% te je ostvareno  129.184 noćenja .
Analizom planiranog i ostvarenog prema programu rada, vidjet ćete iz izvješća da je većina planiranih radnji ostvarena , a odrađen je i značajan dio neplaniranih aktivnosti važnih za daljnji razvoj turizma.Dio planiranih aktivnosti je izmjenjen rebalansom plana u prosincu 2014.
I u programu rada i finacijskom planu težište je bilo stavljeno na podizanje kvalitete destinacije, te na podizanje kvalitete marketinškog pristupa tržištu, stoga vjerujem da će kontinuirano ulaganje u image destinacije donijeti  dugoročnu korist turizmu općine Trpanj. 
Do 31.12.2014. u općini Trpanj je ostvareno 16.988 dolazaka i 129.896 noćenja . U ovoj godini zabilježen je rast broja noćenja. U vršnim mjesecima zabilježena je potpuna iskorištenost kapaciteta , dok je razdoblje izvan srpnja i kolovoza još uvijek raspoloživo za ostvarivanje puno boljih fizičkih pokazatelja turističkog prometa na našem području.
Do 31.12.2014 naplaćeno je 582.118,60 kn od ukupnog zaduženja za boravišnu pristojbu od 582.851,90.Nenaplaćena potraživanja za 2014 godinu su 733,30 a razdoblja prije 2014  po osnovi naplate boravišne pristojbe iznose 23.383,20 kn 
( napomena: dug jednog iznajmljivača je 22.643,00 ).
 
 
ANALIZA POSLOVANJA TZO TRPNJA U 2014
1.ANALIZA RADA
         Zbog potrebe na sajmovima kao i uredima  u 2014.godini tiskani su sljedeći materijali :
Fun Hunter -Vodić Pelješca i  Image brošura Pelješca.TZO  Trpanj u svom uredu je imala na raspolaganju i  prospekte Pelješac –vinsko carstvo , Turističku mapu DNŽ(Explore-Dalmatia.com) ,Županijsku informativnu kartu (Partner doo), monografiju Pelješca i promidžbene materijale prosljeđene  iz skladišta HTZ-a kao i sve ostale letke donesene od strane naših članova.
        U 2014.godini izrađena je nova platforma web stranice te se kroz 2014.godini vršilo nadopunjavanje kao i redovno  ažuriranje turističke ponude te svih događanja. 
       Oglašavali smo se u privrednim vodičima, Hot spot-južna Dalmacija,  te smo provodili  aktivnosti na najznačajnijim društvenim mrežama-Facebook,Twitter i Youtube.
Ured Turističkog ureda u Trpnju otvoren je cijelu godinu ,a od lipnja  do listopada organizirali smo cjelodnevni rad Turističkog ureda(08:00-20:00).U sklopu toga organizirali smo informativnu službu,prijavu i odjavu gostiju ,te statističku obradu podataka.
Našim privatnim iznajmljivačima i dalje je omogućena  besplatna prijava i odjava gostiju putem on-line prijave.Efekti ovakvim načinom prijavljivanja su mnogostruki te očekujemo povećanje korištenje ove aplikacije u sljedećoj godini.
 
 
2.FINACIJSKO IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
Bruto ostvareni prihodi do 31.12.2014 u odnosu na završne podatke iz 2013.godine ukazuju na rast ovogodišnjeg prihoda po osnovi boravišne pristojbe i turističke članarine. Po osnovi naplate turističke članarine , očekujemo od Porezne uprave čija je zakonska obveza utvrđivanje i obveznika plaćanja turističke članarine i naplata dugovanja po istoj osnovi da će ažurnim radom naplatiti zaostatke iz ove i prethodnih godina. Ostali prihodi u ovoj razradi odnose se u većem iznosu na prihode od općine Trpanj, Županije Dubrovačko-neretvanske ,Turističke zajednice županije  i Lučke uprave. 
 
Tablica 1. Bruto prihodi pregled 2013 - 2014.
 

 

31.12.2014

31.12.2013

index

Razlika14-13

B.pristojba

582.118,60

563.219,43

96,75

18.899,17

Turist.članarina

68.642,92

63.050,91

91,85

  5.592,01

Ostali prihodi

  65.454,00

51.940,47

79,35

13.513,53

Ukupno

716.215,52

678.210,81

94,69

38.004,71

U tablici broj 1. Navedeni su bruto prihodi TZO Trpnja u protekle 2 godine. Iz tablice razvidno da je bruto prihod TZO Trpnja veći 2014 u odnosu na 2013. 

 

Tablica 2. Finacijsko izvješće

 

 

2014

2013

INDEX 14/13

PRIHODI

474.224,00

465.775,00

101,8

Boravišna pristojba

368.818,17

354.073,00

104,16

Članarina TZ

  39.952,00

   36.683,00

108,91

Prihodi od sufinaciranja

  45.453,05

   54.736,00

   83,04

Prihodi iz proračuna općine

 20.000,00

   20.000,00

0

Ostali prihodi ( kamate)

      144,00

       283,00

  50,88

RASHODI

515.739,00

448.071,00

116,80

Plaće zaposlenih ( uključen TIC )

79.220,00

82.392,00

   96,15

Ostali rashodi za radnike

23.832,00

23.137,00

103,00

Doprinosi na plaće

17.061,00

15.436,00

110,52

Naknade troš. Zaposl. + stručna liter.

  1.423,00

1.791,00

79,45

Usluge telefona i pošte

   8.608,26

  11.031,00

78,03

Usluge promiđbe i informiranja

124.338,00

106.198,00

117,10

Komunalne usluge

    9.109,00

16.524,00

 55,95

Intelektualne i osobne usluge

  22.369,00

11.340,00

197,26

Računalne usluge

   9.956,00

8.700,00

114,44

Ostale usluge

      370,00

-

-

Uredski materijal i ostali mat. Rashodi

  32.388,00

9.381,00

345,25

Električna energija

    4.010,00

4.138,00

345,25

Sitni inventar

    9.105,00

-

-

Premija osiguranja

    1.420,00

 1.388,00

102,30

Reprezentacija

    8.797,00

 11.398,00

  77,18

Rashodi amortizacije

   

   1.612,00

-

Finacijski rashodi

   3.641,00

   3.196,00

113,92

Tekuće donacije

    2.500,00

19.000,00

  13,15

Transfer Boravišne pristojbe

111.451,00

104,965,00

106,18

Ostali nespomenuti rashodi

      1.060,00

7.200,00

14,72

Usluge tek.inves.održavanja

   45.081,00

9.244,00

487,68

 

2.ANALIZA NAPLATE BORAVIŠNE PRISTOJBE

Tablica 3. Naplata boravišne pristojbe po mjestima 

Mjesto

31.12.2014

31.12.2013

Index 14/13

Udio 2014

Udio 2013

Trpanj

553.641,40

538.119,43

 97,19

  97,11

 95,54

G.Vrućica

       700,00

        484,00

144,62

    0,12

   0,08

D.Vrućica

11.235,00

  10.857,50

103,48

    1,93

   1,92

Duba

16.542,20

  13.758,50

120,23

     2,84

   2,44

UKUPNO

582.118,60

563.219,43

103,35

 100%

 100%

 U tablici 3. je dana razrada prihoda boravišne pristojbe po mjestima za 2014 i 2013 godinu

 

Tablica 4. Zbirno izvješće o naplati boravišne pristojbe za razdoblje 01.01.-31.12.2013

TZO TRPANJ

Ostvareni broj noćenja u 2013

Ukupan iznos obveze B.P u 2013

Uplaćeni iznos B.P za 2013

Neuplaćeni iznos B.P za 2013

Dug po B.P iz razdoblja prije 2013

Uplaćeni dug po B.P. iz razdoblja prije 2013

Ostatak duga po B.P iz razdoblja prije 2013

Sveukupna uplaćena B.P do 31.12.2013

Ukupan dug po B.P na dan 31.12.2013

Privatni smještaj -paušal

40.794

205.450,00

201.950,00

3.500,00

21.043,00

0,00

21.043,00

201.950,00

24.543,00

Privatni smještaj po prijavi

7.974

41.079,50

41.254,23

-174,00

0,00

0,00

0,00

41.254,23

-174,73

Prijatelji

13.045

61.233,95

60.086,95

1.147,00

0,00

0,00

0,00

60.086,95

1.147,00

Vikendaši

7.376

34.261,85

33.739,10

522,75

0,00

0,00

0,00

33.739,10

522,75

Auto kamp -paušal

6.066

3.600,00

3.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.600,00

0,00

Hotel Faraon

37.749

180.272,15

180.272,15

0,00

0,00

0,00

0,00

180.272,15

0,00

Auto kamp po prijavi

4.833

28.428,00

28.428,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.428,00

0,00

 

Vikendaš paušalac

11.347

14.357,45

13.889,00

468,45

0,00

0,00

0,00

13.889,00

468,45

 

UKUPNO

129.184

568.682,90

563.219,43

5.463,47

21.043,00

0,00

21.043,00

563.219,43

26.506,47

 

Tablica 5. Zbirno izvješće o naplati boravišne pristojbe za razdoblje 01.01.-31.12.2014

 

TZO TRPANJ

Ostvareni broj noćenja u 2014

Ukupan iznos obveze B.P u 2014

Uplaćeni iznos B.P za 2014

Neuplaćeni iznos B.P za 2014

Dug po B.P iz razdoblja prije 2014

Uplaćeni dug po B.P. iz razdoblja prije 2014

Ostatak duga po B.P iz razdoblja prije 2014

Sveukupna uplaćena B.P do 31.12.2014

Ukupan dug po B.P na dan 31.12.2014

Privatni smještaj -paušal

45.395

227.170,00

227.170,00

0,00

24.543,00

1.900,00

22.643,00

229.070,00

22.643,00

Privatni smještaj po prijavi

 8.044

 41.632,35

41.632,35

0,00

0,00

0,00

0,00

41.632,35

0,00

Prijatelji

13.184

59.758,60

59.293,20

 465,40

1.147,00

827,00

320,00

60.120,20

785,40

Vikendaši

  7.055

31.833,85

31.063,10

 267,90

    522,75

102,55

420,20

31.668,50

688,10

Auto kamp -paušal

 6.516

3.600,00

  3.600,00

 

0,00

   468,45

468,45

0,00

13.531,55

0,00

Hotel Faraon

34.898

179.332,50

179.332,50

0,00

0,00

0,00

0,00

179.332,50

0,00

Auto kamp po prijavi

 4.080

 41.632,35

 26.461,50

0,00

0,00

0,00

0,00

26.461,50

0,00

 

Vikendaš paušalac

10.724

13.063,10

  13.063,10

0,00

0,00

0,00

0,00

3.600,00

0,00

 

UKUPNO

129.896

582.851,90

582.118,60

733,30

26.681,12

3.298,00

23.383,20

585.416,60

24.116,50

U prethodne dvije tablice 4 i 5 navedena je naplata boravišne pristojbe prema svim subjektima u razdoblju 2013 i 2014 . Radi analize boravišne pristojbe , razrađena su noćenja po pojedinom subjektu i njihov udio u ukupnom turističkom prometu. Na taj način može se pratiti rast, odnosno pad broja noćenja pojedinih subjekata uz kojih je posljedično vezano i plaćanje boravišne pristojbe za noćenja ostvarena na području općine Trpanj. Značajno je primjetiti da je u 2014 ostvaren rast broja noćenja za 0,55 %, odnosno za ukupno 712 noćenja. Kao što je vidljivo u tabeli Zbirno izvješće o naplati boravišne pristojbe dug je 24.116,50 kn. Napomena: dug jednog iznajmljivača je 22.643,00 te smo spomenutog dužnika pravovremeno dostavili Carinskoj upravi – ispostava Dubrovnik, koja će daljnim postupcima izvršiti naplatu duga.

 

3. ANALIZA TURISTIČKOG PROMETA
U tablici broj 6 i 7 napravljena je analiza turističkog prometa za 2013 i 2014 prema emitivnim zemljama i receptivnim mjestima na području općine Trpanj.
 
Tablica broj 6. Top zemlje po dolascima
 

Zemlje

Dolasci 2014

Noćenja 2014

Udio 2014 u noćenjima

Dolasci 2013

Noćenja 2013

Udio 2013 u noćenjima

Index 14/13

noćenja

14-13

Češka

3322

26627

20,50

3410

 27893

21,59

  88,54

 1266

Poljska

2552

20711

15,94

2937

 23559

18,23

  87,06

-2848

BiH

4140

27445

21,13

3824

 24789

19,18

103,46

 2656

Hrvatska

1787

15275

11,76

1965

 15855

12,27

132,05

   580

Njemačka

 950

  7811

  6,01

  711

   5905

  4,57

  68,14

1906

Slovenija

1360

  9728

  7,49

1117

  6579

  5,09

108,43

3149

Slovačka

 452

  3673

  2,83

  468

  3390

  2,62

  78,58

  283

Ostale zemlje

2425

18626

14,34

2638

21214

16,42

 112,83

-2588

Ukupno

16.988

129,896

100%

17070

129.184

100%

100,55

712

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica broj 7. Dolasci i noćenja po mjestima

Mjesto

Dolasci 2014

Noćenja

2014

Dolasci 2013

Noćenja

2013

index

Trpanj

15.153

114,118

15.243

113,166

100,85

G.vrućica

        21

        253

       12

       444

  56,98

D.Vrućica

     842

   6,295

     899

    6.591

  95,45

Duba

  7,694

      972

     916

    8,983

102,75

UKUPNO

16.988

129.896

17.070

129.184

100,55

 

4. ANALIZA RADA TIJELA TZO TRPANJ
4.1 Turističko vijeće
Tijekom 2014. Turističko vijeće održalo je 4 sjednica.Članovi turističkog vijeća su: Jakša Franković, Ruža Rašić, Mila Krajina, Jure Antunović, Želimir Pipinić, Nedjeljko Stipeljković, Jakov Begović, Marijo Šunjić, i Željan Katić.
Sukladno zakonu napravljeno je posebno izvješće o radu Turističkog vijeća.
4.2 Skupština
Tijekom 2014. Održane su 2 redovne sjednice , u ožuljku i prosincu.Izbornu skupštinu je održala 02.06.2014
4.3 Nadzorni odbor
Tijekom 2014. Održane su 2 redovne sjednice , u veljači i studenom.
 
Tablica 8. Plan prihoda i rashoda za 2014 i ostvarenje plana
 
NETO PRIHODI
 

Rd.br

Opis

planirano 2014

iznos (kn)

Ostvareno 2014 iznos (kn)

Index ostvar./plan

Ostvareno - Planirano

1.

B.pristojba

380.000,00

368.818,17

  97,05

11.181,83

2.

T.Članarina

  30.000,00

  39.952,00

133,17

 -9.952,00

3.

Ostali prihodi

  40.000,00

  45.453,83

113,63

 -5.453,83

4.

Prihodi od općine

  30.000,00

  20.000,00

 66,66

-10.000,00

 

UKUPNO

480.000,00

474.224,00

 98,80

  5.776,00

 

NETO RASHODI
 

Rd.br

Opis

planirano 2014

iznos (kn)

Ostvareno 2014iznos (kn)

Index ostvar./plan

Ostvareno - Planirano

1.

Funkcionalni marketing

206.0000,00

218.151,00

105,89

12.151,00

2.

Administrativni marketing

160.000,00

178.965,00

111,85

18.965,00

3.

Transfer sredstava

114.000,00

111.451,00

 97,76

-2.549,00

 

UKUPNO

480.000,00

508.567,00

105,95

 28.567,00

 

5. ANALIZA OSTVARENOG FINACIJSKOG PLANA U ODNOSU NA PLANIRANI U 2014.
Kako je već navedeno,prilikom pravljenja plana za 2014.godinu , planirali smo ga u skladu s rezultatima za 2013., međutim u prosincu je napravljen rebalans.  Ukupna razlika prilagođena je ostvarenome u 2014, odnosno rebalansu plana za 2014. Za izvršenje finacijskog plana korištena su sva raspoloživa sredstva , te u analizi istog računamo prijenos sredstava iz 2013 u iznosu 133.698,00 kn i prijepis kamata u iznosu 283,00 kn.
Također raspoloživa sredstva na računu na dan 31.12.2014. u iznosu 99.303,00 kn koristit će se za redovito poslovanje u 2015 .
 
U tablici 9.analizirano je izvršenje finacijskog plana za 2014.
 
 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2014.GODINU

   

 

 

 

RB

PRIHODI PO VRSTAMA

OSTVARENJE PLANA 2014

PLAN 2014

indeks     PLAN 2014/ OSTVARENO

STRUKTURA %

1.

Prihodi od boravišne pristojbe

   368.818,17

368.736,00

99,98

60,67

1.1.

Prihodi boravišne pristojbe -nautičari

     39.809,92

35.000,00

87,92

6,55

2.

Prihodi od turističke članarine

     39.952,00

38.752,00

96,99

6,57

3.

Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog

       

3.1.

za programske aktivnosti

     20.000,00

20.000,00

0

3,29

 

Prihodi od drugih aktivnosti + kamate

0,00

0,00

   

4.

Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren)

133.698,00

133.698,00

0

22,00

5.

Ostali nespomenuti prihodi + kamate

5.644,08

20.420,00

361,76

               0,92

 

SVEUKUPNI PRIHODI

 

607.922,17

616.606,00

101,42

100%

RB

RASHODI PO VRSTAMA

OSTVARENJE PLANA 2014

PLAN 2014

indeks     PLAN 2014/ OSTVARENO

STRUKTURA %

I.

ADMINISTRATIVNI RASHODI

       

1.

Rashodi za radnike

94.080,00

94.080,00

0

52,57

2.

Rashodi TIC

27.298,00

27.298,00

0

15,25

3.

Rashodi ureda

57.639,17

59.000,00

102,36

32,17

4.

Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

0,00

0,00

                    0

 

II.

DIZAJN VRIJEDNOSTI

179.017,17

180.378,00

100,76

35,20

1.

Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture)

0,00

0,00

0,00%

0,00

1.1.

Projekt Volim Hrvatsku

32.276,00

32.276,00

0

6,35

2.

Manifestacije

96.351,95

89.590,00

92,98

18,95

2.1

Kulturno-zabavne

93.851,95

87.090,00

92,79

97,40

2.2

Sporske manifestacije

       

2.3

Ekološke manifestacije

       

2.4

Ostale manifestacije

       

2.5

Potpore manifestacijama ( suorganizacija s drugim subjektima te donacija drugih za manifestacije

2.500,00

2.500,00

0

2,60

3.

Novi proizvodi

       

4.

Potpora razvoju DMK-a

       

III.

KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

56.161,43

59.162,00

0

11,04

1.

Online komunikacije

18.939,00

18.939,00

0

33,72

1.1.

Internet oglašavanje

7.000,00

7.000,00

0

36,96

1.2.

Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

11.939,00

11.939,00

0

63,03

2.

Offline komunikacije

37.222,43

40.223,00

108,06

66,27

2.2.

Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…)

9.525,00

9.525,00

0

25,58

2.3.

Brošure i ostali tiskani materijali

23.247,43

26.248,00

112,90

62,45

2.5.

Info table

4.450,00

4.450,00

0

11,95

3.

Smeđa signalizacija

5.375,00

5.375,00

0

1,05

IV.

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

6.083,00

6.083,00

0

1,20

1.

Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ)

2.958,00

2.958,00

                   0

48,62

4.

Posebne prezentacije

3.125,00

3.125,00

0

51,37

V.

INTERNI MARKETING

0,0

0,00

0

0

VI.

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

16.904,00

16.904,00

0

3,32

5.

Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

7.966,00

7.966,00

                    0

47,12

6.

Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.)

8.938,00

8.938,00

0

52,87

VII.

POSEBNI PROGRAMI

5.000,00

5.000,00

                    0

0,98

VIII.

OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo)

0,00

0,00

0

0

IX.

TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%)

111.450,60

110.000,00

98,70

21,91

X.

POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren)

0,00

0,00

0

0

 

SVEUKUPNO RASHODI

508.619,15

504.768,00

99,25

100

 

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)

       

Stanje računa u OTP banci na dan 31.12.2014. iznosi 99.303,00 kn

Za izvršenje finacijskog plana korištena su sva raspoloživa finacijska sredstva, te prijenos prihoda iz prethodne  godine (2013) u stvarno raspoloživom iznosu 133.698,00 kn. Također u finacijskom izvješću materijalna imovina se amortizira , u izvršenju finacijskog plana ukupan iznos se zadužuje. Svi računi izdani u 2014., a plaćeni u 2015. u izvršenju financijskog plana troškovi su 2015.godine, a u finacijskom izvješću to su troškovi 2014 godine.  
Sukladno ostvarenim finacijskim rezultatima radilo se i na realizaciji predviđenog programa rada za 2014.godinu.Tijekom 2014. Pokazala se potreba za rebalansom finacijskog plana jer su rashodi premašivali zadanih 5%.Stoga je Skupština donijela rebalans plana 19.12.2014. Nastavno na usvojene izmjene, napravit ćemo analizu ostvarenja programa rada.
6. ANALIZA OSTVARENJA PROGRAMA RADA ZA 2014.
 
6.1 ADMINISTRATIVNI RASHODI
TROŠKOVI UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE
U Turističkom uredu tzo Trpnja, tijekom cijele godine zaposlena je 1 osoba. U vremenu turističke sezone na poslovima TIC-zaposlena je još jedna osoba. Računovodstveno-finacijske poslove obavlja knjigovodstveni servis Donko.Informatičku opremu održava informatička tvrtka Futura. U finacijskom planu 2014 – ostvarenje  je razrada troškova.
6.2DIZAJN VRIJEDNOSTI
Projekt Volim Hrvatsku
Sudjelujemo već tradicionalno u akciji HTZ- Volim Hrvatsku – više cvijeća manje smeća. Sredstva su utrošena: 
1. Kupnja sadnica cvijeća 
2. Postavljanje plažne ograde
3. Postavljanje kemijskog wc –a na području Divne i Dube
4. Popravak tuševa i održavanje istih na plažama
5. Sanacija kupališta
6. Održavanje pješačkih staza
7. Akcija čišćenja podmorja 
 
- MANIFESTACIJE
I ove godine smo podržali održavanje kulturnih, sportskih i zabavnih manifestacija na našem području. Neke od događanja organizacijom je podržala udruga Trpanj Odma,  a sve ostale organizirali su  djelatnice turističkog ureda. Od održanih događanja navest ću najvažnije:
1. Susret brodeta i klapa
2. Ribarske i slatke noći
3. Noć vina
4. Velika Gospa
5. Animacija  za djecu
6. Nastupi limene glazbe
7. Koncerti klasične glazbe
 
KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI
Redovito se održavao program za prijavu i odjavu gostiju, on line prijava gostiju te internet stranica TZO Trpnja.
Postojeću web stranicu Turističke zajednice ( www.tzo-trpanj.hr ) smo presvukli novim dizajnom , ažurirali podatke , obnovili slike, i omogućili privatnom smještaju bolju promiđbu. 
Osim hrvatskog, engleskog, poljskog , češkog  jezika preveli smo je i na francuski.
Udruženim oglašavanjem  sa drugim turističkim zajednicama Pelješca financirali  smo Google adwort oglašavanje stranice visitpeljesac.
Web stranicu www.visitpeljesac redovito održavamo.
Redovito su postavljane objave i najave manifestacija na Facebook stranici TZO Trpanj i Like Pelješac.
OFFLINE KOMUNIKACIJA 
Zbog potrebe na sajmovima kao i uredu u 2014.godini tiskani su sljedeći materijali :
Fun Hunter -Vodić Pelješca i Image brošura Pelješca .
TZO Trpnj u svom uredu je imala na raspolaganju i  prospekte Pelješac –vinsko carstvo , Turističku mapu DNŽ  (Explore-Dalmatia.com) ,Županijsku informativnu kartu (Partner doo), monografiju Pelješca i promidžbene materijale prosljeđene  iz skladišta HTZ-a kao i sve ostale letke donesene od strane naših članova.
Autohtoni suveniri korišteni su za poklone novinarima i studijskim grupama.
SMEĐA SIGNALIZACIJA
Obnovljene su tabele smeđe signalizacije.
DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI
U 2014.godini sudjelovali smo sa promidžbenim materijalima koje je dostavljeno u HTZ-skladište, te su ih oni dalje distribuirali na svaki sajam.Na sajmove i prezentacije gdje se prezentirala Županijska turistička zajednica , Klaster Pelješac pokrivao je naše područje sa informatorima sa Pelješca.
 
Posebna prezentacija TZ Pelješca odrađena je u Sarajevu , a sudjelovali  smo na prezentaciji u Sloveniji .
 
INTERNI  MARKETING
Hrvatska turistička zajednica  provodila je projekte edukacije u Dubrovniku  za primjenu suvremenih marketinških strategija, tehnologija i alata za sve razine sustava turističkih zajednica te predstavnike javnog i privatnog sektora kako bi se unaprijedila njihova marketinška znanja.
Slijedom navedenog,sudjelovali smo na nekoliko edukacija.
 
MARKETNIŠKA  INFRASTRUKTURA
 Kvalitetne slike Općine Trpanj koje su bile potrebne u našem daljnjem  radu ,snimio ih je Boris Jović  kroz ljeto 2014.g. te su u  potpunosti pripremne za izdavaštvo i dio su sada naše arhive fotografija.
Jedinstveni turistički informacijski sustav vršen je Programom  za prijavu i odjavu sa Futurom iz Blata.
Napravljen je transfer sredstava za 2014 godinu prema općini Trpanj.
Nadamo se nastavku uspješne suradnje između tijela TZO Trpanj koji svojim zalaganjem i radom pridonose uspješniju provedbu svih .
 
Eni Miljak
Direktorica ureda
TZO Trpanj
 
 

Turistička zajednica Općine Trpanj

   Žalo 7, 20250 Trpanj

  +385.20.743.433

   tzo-trpanj@du.t-com.hr