Nadzorni  odbor  Turističke  zajednice  općine  Trpanj  na  sjednici  održanoj  dana   15.11.2012.godine  donosi

 

   POSLOVNIK

O  radu

Nadzornog  odbora

Turističke  zajednice  općine  Trpanj

 

I. OPĆE ODREDBE

 

 

Članak  1.

Ovim  poslovnikom  o radu  Nadzornog  odbora  Turističke zajednice  općine  Trpanj  (u daljnjem  tekstu:  Poslovnik)

uređuje  se način  rada  i odlučivanja  Nadzornog  odbora  Turističke  zajednice  opićne Trpanj  (u daljnjem  tekstu: Nadzorni  odbor ).

 

Članak  2.

Nadzorni  odbor  kao  radno  tijelo  Skupštine  Turističke  zajednice  pridržava  se u svom  radu  odredaba  Statuta Turističke  zajednice  općine  Trpanj  (u  daljenjem  tekstu:  Statut)  i ovog  Poslovnika.

Članak  3.

Rad  Nadzornog  odbora  odvija  se  na  sjednicama.

Tijekom  svog  rada  Nadzorni  odbor  donosi  odluke,  preporuke  i  zaključke.

 

Članak  4.

Sjednice  Nadzornog  odbora  saziva  i  vodi  Predsjednik  Nadzornog  odbora  u  skladu  s  ovim  Poslovnikom  i Statutom.

Članak  5.

Nadzorni  odbor  iz  redova  svojih  članova  bira  Predsjednika  Nadzornog  odbora.

 

Članak  6.

Nadzorni  odbor  iz  redova  svojih  članova  bira  zamjenika  predsjednika  Nadzornog  odbora.

 

Članak  7.

Mandat  članova  Nadzornog  odbora  utvrđuje  Predsjednik  Nadzornog  odbora  na  temelju  odluke  o izboru,  odnosno imenovanju u skladu sa statutom.

 

Članak  8.

Ako članu  Nadzornog  odbora  prestane  mandat  prije  vremena  na koje  je  izabran  ili imenovan,  Predsjednik Nadzornog  odbora  dužan  je  zaključkom  utvrditi  i  objaviti  članovima  Nadzornog  odbora.

Valjanost  mandata  novog  člana  Nadzornog  odbora,  koji  je izabran  ili  imenovan  na  vrijeme  do  isteka  mandata  na koji je izabran prethodnik  utvrduje  i objavljuje  Predsjednik  Nadzornog  odbora.

                                                                     Članak  9.

 Stručne  i  administrativne  poslove  Nadzornog  odbora  vodi  Turistički  ured  Zajednice.

 

Sjednicama  Nadzornog  odbora  nazočan  je po  dužnosti  direktor  Turistidkog  ureda  i zapisničar  s  pravom  predlaganja I raspravljanja , ali ne I odlučivanja.

 

II. SJEDNICE

Mjesto  održavanja

 

Članak  10.

Sjednice  Nadzornog  odbora  se  održavaju  u Trpnju.

lnicijativa

Članak 11.

 

Inicijativu  za  održavanje  sjednice  može  poduzeti  svaki  član  Nadzornog  odbora,  kao  i direktor  turističkog  ureda,  s time da navede razloge I svrhu svoje incijative.

 

Sazivanje

Članak  12.

 

Sjednicu  Nadzornog  odbora  saziva  Predsjednik  Nadzornog  odbora  i ona  se  mora  održati  unutar  roka  od  15  dana  od sazivanja.

Sjednica  se  saziva  preporučenim  pismom,  ali  u hitnim  slučajevima  Predsjednik  je može  sazvati  usmeno  izravno, telefonom,  telefax-om,  e-mail-om,    ili  na  koji  drugi  pogodan  način.

 

Članak  13.

Prvu  sjednicu  Nadzornog  odbora  saziva  Predsjednik  Turističke  zajednice  općine  Trpanj  i njome  predsjeda  do  izbora  Predsjednika  Nadzornog  odbora.

 

Dnevni  red

Članak  14.

Dnevni  red  sastavlja  Predsjednik  Nadzornog  odbora,  osim  u  slučaju  iz  članka  13.

Jedan  primjerak  dnevnog  reda,  koji  se  uz  poziv  za  sjednicu  uputio  članovima  nadzornog  odbora,  obvezatno  se pohranjuje u pismohranu.

Jednom  odaslan  dnevni  red  se,  u pravilu,  ne  može  mjenjati.

lzuzetno,  dnevni  red  se može  mjenjati  .i dopunjavati  na  sjednici  na prijedlog  članova  Nadzornog  odbora,  a uz suglasnost  svih  prisutnih  članova  Nadzornog  odbora.

Pravo  predlaganja  izmjena  i dopuna  dnevnog  reda  na  sjednici  pripada  i Direktoru  Turistidkog  ureda.

 

Nazočnost  na  sjednicama

                                                            

 

Članak  15.

Sjednicama  prisustvuju,  u  pravilu,  samo  pozvane  osobe.

Nazočnost  nepozvanih  moguća  je  samo  uz  suglasnost  svih  prisutnih  članova  Nadzornog  odbora.

Broj  sjednica

Članak  16.

Sjednice  se  održavaju  po  potrebi,  a  najmanje  dvaput  godišnje.

Tijek  sjednice

Članak  17.

Sjednicu  Nadzornog  odbora  otvara  i vodi  Predsjednik  Nadzornog  odbora,  a u slučaju  njegove  odsutnosti  zamjenik

Nakon  otvaranja  sjednice,  a  prije  prelaska  na  dnevni  red,  Predsjednik  Nadzornog  odbora  utvrđuje  postojanje  uvjeta za održavanje sjednice,   posebno  postojanje  kvoruma  i uredne  dostave  poziva  na  sjednicu.

Ako  predsjednik  Nadzornog  odbora  utvrdi  da  kvorum  ne  postoji;  pričekati  će se  30  minuta  s  početkom  sjednice.

Ako  ni  poslije  30  minuta  ne  bude  kvoruma;  Predsjednik  Nadzornog  odbora  će otkazati  sjednicu  Nadzornog  odbora,zakazujući održavanje iste sjednice za određeni datum , s tim da će

odsutnii  članovi  Nadzornog  odbora  pozvati pismenim putem.

 

Članak 18.

Ako  predsjednik  Nadzornog  odbora  utvrdi  postojanje  kvoruma  pristupa  se  usvajanju  dnevnog  reda.

Predsjednik  Nadzornog  odbora  ne može  bez  suglasnosti  svih  prisutnih  članova  Nadzornog  odbora  promjeniti redosljed  točaka  dnevnog  reda,  a  ni  pojedine nove  točke  reda  izostaviti  s  razmatranja.

Na  sjednici  Nadzornog  odbora  u tijeku,  mogu  se u dnevni  red  uvrstavati  pojedine nove  točke  dnevnog  reda,  ali samo  na  temelju  obražlenih  zahtjeva,  koje  podrže  svi  prisutni  članovi  Nadzornog  odbora.

                                                                       Članak  19.

Nakon  usuglašavanja  s  dnevnim  redom,  Predsjednik  Nadzornog  odbora  daje  riječ  izvjestitelju točke  dnevnog  reda.

Po  završetku  riječi  izvjestitelja  točke  dnevnog  reda,  predsjednik

daje  riječ  nazočnim  članovima  Nadzornog  odbora, Direktoru  turističkog  ureda,  odnosno  pozvanim  sudionicima  sjednice,  po  redoslijedu  kojim  se  prijave  za  raspravu (sudionici  u  raspravi).

Predsjednik  Nadzornog  odbora  može  i  sam  biti  sudionik  rasprave.

 

                                                                     Članak  20.

Sudionik  u  raspravi  može  govoriti  samo  po  dopuštenju  predsjednika

Nadzornog  odbora.

Zabranjeno  je  ometanje  sudionika  u  raspravi  kada  raspravlja  ili  replicira.

 

                                                                    Članak  21.

U pravilu,  sudionik  u raspravi  o pojedinadnoj  točki  dnevnog  reda  raspravlja  jednom  u najdužem  trajanju  od 15 minuta,  ali  predsjednik Nadzornog odbora može odrediti I drugačije.

 

Dozvoljene  su  replike  u trajanju  od najviše  3 minute,  ali  samo  u okviru  predmeta  točke  dnevnog  reda  o kojoj  se raspravlja.

lzvjestitelj  točke  dnevnog  reda  ima  pravo  na  reprike  za  vrijeme  tijeka  rasprave.

 

                                                                    Članak  22.

lzvjestitelj  točke  dnevnog  reda  može,  po  provedenoj  raspravi,  dati završni  osvrt  na  provedenu  raspravu.

                                                                    Članak  23.

Rasprava   nitko  ne  traži  riječ  i kada  izvjestitelj  točke  dnevnog  reda  da završni osvrt.

 

                                                                    Članak 24.

Po  završetku  rasprave  predsjednik Nadzornog odbora može rezimirati provedenu raspravu, a zatim je dužan formulirati prijedlog odluke o kojoj će se glasovati.

 

                                                                    Članak  25.

Za  vrijeme  trajanja  sjednice  Predsjednik Nadzornog odbora pazi da je sjednica cijelo vrijeme ima kvorum za raspravljanje.

                                                                    Članak  26.

Predsjednik Nadzornog odbora održava red   na  sjednici  i pazi  da  se  sjednica  odvija  u okviru  pristojnog  ponašanja  I oslovljavanja.

                                                                     Članak 27.

Predsjednik  Nadzornog  odbora  može  opomenuti  sudionika  u  raspravi  ako  za  ne  drže dnevnog  reda,  ako  govori  na neprimjeren  način  iako  remeti  rad  sjednice  na  drugi  način.

Predsjednik  Nadzornog  odbora  može,  poslije  prve  opomene,  oduzeti  riječ  pojedinom  sudioniku  rasprave.

U  krajnjem  slučaju,  zbog  opetovanog  kršenja  odredbi  ovog  poslovnika,  predsjednik

Nadzornog  odbora  može pojedinog  sudionika  rasprave  isključiti  iz  rasprave  ili  isključiti  sa  sjednice.

Članovi Nadzornog  odbora  koji su isključeni  iz rasprave  ili  isključeni  sa sjednice  imaju pravo  prisustvovati glasovanju I glasovati.

 

III ODLUČIVANJE

                                                                 Članak  28.

Nadzorni  odbor  odlučuje  o  predloženim  odlukama  glasovanjem  na sjednici  i  to o  svakoj  predloženoj  odluci posebno.

 

Kvorum

                                                                 Članak  29.

Nadzorni  odbor  može  pristupiti  glasovanju  ako  je sjednici  nazočna  natpolovična  većina  svih  članova  Nadzornog odbora.

 

Način  glasovanja

 

                                                                    Članak  30.

Glasovanje  na  sjednicama  Nadzornog  odbora  se  u  pravilu  obavlja  javno,  dizanjem  ruke.

Ako  se  većina,  na  sjednici  nazočnih,  članova  Nadzornog  odbora  suglasi,  glasovanje  se  može  obaviti  tajno.

Tajno  glasovanje  se  obavlja  putem  glasačkih  listića  na  kojimaje  formuliran  prijedlog  odluke.

Predsjednik  Nadzornog  odbora  objavljuje  rezultate  tajnog  glasovanja.

 

                                                                      Članak  31.

Prijedlog  odluke  o kojoj  će  se  glasovati  mora  biti  jasno  formuliran,  kako  bi se  članovi  Nadzornog  odbora  mogli izjasniti ZA I PROTIV , o čemu brine Predsjednik Nadzornog odbora.

 

                                                                       Članak  32.

Tijek  i  ishod  glasovanja  unosi  se  u  zapisnik  o  radu  sjednice  Nadzornog  odbora.

 

IV. JAVNOST  RADA

 

lzvješćivanje  Skupštine

                                                                       Članak  33.

Predsjednik  Nadzornog  odbora  najmanje  jedanput  godišnje  podnosi  izvješće  na sjednicama  Turističkog  vijeća  I  Skupštine o radu Nadzornog odbora.

Skupštine  o  radu  Nadzornog  odbora.

U  slučaju  spriječenosti  Predsjednika  Nadzornog  odbora  izvješće  podnosi  zamjenik  predsjednika.

lzvjeišćivanje  putem  medija

Članak  34.

Predsjednik  Nadzornog  odbora  može  istupiti  u javnim  glasilima  i davati  izjave  i  tumačenje  u svezi  rada  Nadzornog odbora.

 

O  sadržaju  odluka  Nadzornog  odbora  javnost  može  izvjestiti  i Direktor  turističkog  ureda.

 

V. ZAPISNIK

 

Vođenje  i sadržaj

Članak  35.

 O  Sjednici  obvezatno  se  vodi  zapisnik.

 U  zapisnik  se  unosi  osobito:

  Broj  sjednice

  Mjesto,  datum  vrijeme  početka  i završetka  sjednice

  lmena  i  prezimena  nazočnih  članova  Nadzornog  odbora,  pozvanih  sudionika  na sjednicu,  te ostalih nazočnih uključujući Dirktora Turističkog ureda I zapisnača ,

 Utvrdivanje  kvoruma  za  održavanje  sjednica  i kvoruma  za  odlučivanje,

 Dnevni  red,

 Odluku  o  verifikaciji  zapisnika  prethodne  sjednice,

 Odluke  po  točkama  dnevnog  reda,

 Pojedine  izjave,  prijedloge  i protivljenje  sudionika  u  raspravi  koje  oni  zahtjevaju  da  se  unesu  u  zapisnik.

Predsjednik  Nadzornog  odbora  može  odlučiti  da  se  u zapisnik  unesu  i druge  činjenice  za  koje  smatra  da  su  od važnosti za rad sjednice.

 

Odluke  Nadzornog  odbora  koje  nisu  unijete  u  zapisnik,  nisu  obvezatne.

 

Zapisničar

Članak  36.

Zapisnik  sjednice  Nadzornog  odbora  vodi  zapisničar  kojeg  odredi  Direktor  Turističkog  ureda.

Predsjednik  Nadzornog  odbora  može  povjeriti  vođenje  zapisnika  i drugoj  osobi.  .

Zapisničara  veže  obveza  čuvanja  poslovne  tajne  o činjenicama  koje  sazna  tjekom  sjednice.

 

Verifikacija

Članak  37.

Zapisnik  o  sjednici  potpisuje  Predsjednik  Nadzornog  odbora  i zapisničar.

Zapisnik  se  verificira  na  slijedećoj  sjednici  Nadzornog  odbora.

 

Čuvanje  zapisnika

Članak  38.

Predsjednik  Nadzornog  odbora  odlučuje  o pohranjivanju  i čuvanju  zapisnika  i pregleda  odluka.

Uvid  u  zapisnik

Članak  39.

Svaki  član  Nadzornog  odbora  ima  pravo zahtjevati  i ostvariti  uvid  u  zapisnike  sjednica

Nadzornog  odbora.

 

VI.  ZAKLJUČENE  ODREDBE

Članak  40.

Ovaj  Poslovnik  donosi  Nadzorni  odbor  koji je  ovlašten  za  izmjene  i  dopune  istog.

 

Članak  41.

Odredbe  ovog  Poslovnika  obvezatne  su  za  članove  Nadzornog  odbora.

 

Članak  42.

Ovaj  Poslovnik  stupa  na  snagu  danom  usvajanja.

 

 

 

PREDSJEDNIK  NADZORNOG  ODBORA

 

Romana Karla Šegetin

 

 

 

 

Turistička zajednica Općine Trpanj

   Žalo 7, 20250 Trpanj

  +385.20.743.433

   tzo-trpanj@du.t-com.hr