TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE TRPANJ
 
 
 
PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU
 
Listopad, 2014. 
 
      Program sastavila: Eni Miljak
                direktorica TZO Trpanj
 

UVOD

 
Turistička zajednica općine Trpanj, sukladno zakonski utvrđenim zadaćama, provodit će promidžbu turizma općine Trpanj, te sustavno poticati i koordinirati aktivnosti za poboljšanje općih uvjeta i sadržaja boravka turista na  našem području.
Metodologija i standardi izrade program rada i financijskog plana se temelji na naputcima Hrvatske turističke zajednice Ur.br: 5829-1/05-4/12  od 14. rujna 2012., seminara HTZ iz 2005., 2007. i 2008., te Plana razvoja turizma Pelješca (svibanj 2011.), te Akcijskog plan razvoja turizma Pelješca (srpanj 2011.).
 
Slijedom navedenoga, Program rada i financijski plan za 2015. sačinjeni su na temelju slijedećih podataka:
ostvarenih rezultata i aktivnosti u prvih 9 mjeseci za 2014.
stanja na emitivnim tržištima i procjeni za 2015. (podaci HTZ)
stanju, infrastrukturi i ocjeni raspoloživih smještajnih kapaciteta
aktivnostima i projektima započetima u 2014. i/ili ranijih godina
Program rada za 2015. sadrži:
 
I ADMINISTRATIVNE RASHODE
1. Rashodi za radnike
2. Rashodi Ureda
3. Rashodi za turistički informativni centar
II DIZAJN VRIJEDNOSTI
1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine ( osim izgradnje komunalne infrastrukture )
Projekt Volim Hrvatsku
2. Manifestacije
Kulturno zabavne
Sportske manifestacije
Ekološke manifestacije
Ostale manifestacije
Potpore manifestacijama ( suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije ) 
III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI
           1.Online komunikacije
              Internet oglašavanje
              Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 
            2 Offline komunikacije
               Opće oglašavanje ( oglašavanje u tisku, TV oglašavanje..)
               Brošure i ostali tiskani materijali
               Suveniri i promo materijali
               Info tabele 
              Smeđa signalizacija
 
IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI
 
1. Sajmovi
2. PPS
 
V INTERNI MARKETING
       
1. Edukacija
 
 VI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA      
1. Jedinstveni turistički informacijski sustav
 
 VII POSEBNI PROGRAMI 
 
1. Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena
 
 VIII OSTALO
 
 IX TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)
 
 X VIŠAK PRIHODA
 
 
 

             1. CILJEVI MARKETINŠKE POLITIKE U 2014.

 
Polazeći od temeljnih strateških ciljeva hrvatskog turizma koji su slijedeći:
- obnova, zaštita i potpunije vrednovanje hrvatskih turističkih potencijala
- utvrđivanje identiteta hrvatskog turizma i pozicioniranje Hrvatske na međunarodnom turitičkom tržištu kao visoko vrijedne destinacije životnog stila i jedne od vodećih kvalitetnih receptivnih turističkih zemalja Mediterana, uz njegovanje i očuvanje nacionalnih prirodnih i kulturnih vrijednosti,
- kvalitetni turizam u suglasju s održivim razvojem
potrebno je rad TZO Trpanj prilagoditi temeljnim ciljevima, ali s fokusom na mikrookruženje.
Također, planiranje se naslanja na ostvarenje rezultate u 2014. i iskustva u vezi s tim, ali uzimajući u obzir stanje svjetskog, ali osobito hrvatskog gospodarstva, kao i posljedice koje utječu na kretanje u hrvatskom turizmu i turizmu Trpnju.
 
Polazeći od temeljnih strateških ciljeva:
stvaranje poticajnog socijalnog okruženja koje će podržavati turistički razvoj na cijelom području poluotoka Pelješca
Uspostava turističke infra i supra strukture koja će moći udovoljiti zahtjevima potražnje inducirane tržišnom komercijalizacijom novih turističkih doživljaja
diverzifikacija turističkog proizvoda / atrakcija
uspostava međunarodne prepoznatljivosti, odnosno privlačnosti
te ostvarenih rezultata u prvih 9 mjeseci 2014. godine ciljevi marketinške politike u turizmu u 2015. su:
 
1. nastavak  na objedinjavanju turističke ponude Pelješca i PPS destinacije Korčula & Pelješac
2. povećanje turističkog prometa u pred i posezoni projektom Hrvatska 365
3. poboljšati uslugu pružanja turističkih informacija putem komunikacijskih kanala, posebno interneta, odnosno web-a 2.0
4. snažnu afirmaciju procesa korištenja online komunikacijske strategije u turističkoj promidžbi, naglasak na web 2.0 alate (unaprjeđenje web stranica, optimizacija sadržaja, online oglašavanje, pojačane aktivnosti na društvenim servisima (facebook, youtube, wikitravel…), prilagodbu sadržaja prikazu na mobilnim telefonima i GPS uređajima…., te predstavljanje putem mobilne aplikacije TimeOut Croatia – Time out Pelješac & Korčula
5. sudjelovanje u promotivnim aktivnostima Hrvatske turističke zajednice putem udruženog oglašavanja i to za online oglašavanje ponude općine Trpanj, odnosno Pelješca, FB aktivnosti
6. sudjelovanje na prezentacijama i sajmovima u organizaciji županijskih turističkih zajednica Dalmacije
7. aktivnosti na afirmaciji općine Trpanj kao općine bogate kulturnom baštinom,gastronomijom,, smještaja kod domaćina, aktivnog turizma i vinarstva
8. usaglašavanje vizualnog identiteta na svim područjima (turistička signalizacija,jedinstveni vizualni identitet Pelješca....)
 
 

2. PREGLED TRENDOVA I OCJENA POZICIJE HRVATSKE NA MEĐUNARODNOM TURISTIČKOM TRŽIŠTU

U 2014. u turističkom prometu ostvareni su sljedeći rezultati : 127.912  noćenja i  16 711  dolazaka.
Navedeni podaci značajno utječu na očekivanja u narednim godinama, međutim u odnosu na prihvatne kapacitete na području općine Trpanj potrebno je sa zadrškom očekivati daljni rast turističkog prometa i  povećanje  prihvatnih kapaciteta na kvalitetan način povećanje broja posjetitelja. Segment smještajnih kapaciteta zadovoljava trenutnu potražnju ukupnim ponuđenim brojem registriranih kapaciteta, međutim nismo u mogućnosti ocijeniti i kvalitetu istih. 
 
Slijedom istoga, za 2015, prema podacima inozemnih predstavništava HTZ, na području Hrvatske i općine Trpanj smatramo da će se zadržati isti trend kao i prijašnjih godina.
 
 
ČEŠKA
Već dugi niz godina Hrvatska je broj 1 destinacija za češke turiste, slijede Slovačka, Italija, Grčka... Česi tradicionalno u Hrvatsku dolaze u individulanom aranžmanu, stoga je značajan razvoj mreže autocesta za njihov dolazak u našu općinu. Pojačan je interes za smještaj kod domaćina i u kampovima, te u hotelima.
 
Češki turisti su vrlo aktivan narod i to je potvrđeno brojnim istraživanjima njihovog turističkog tržišta uz sunce i more, vole kretanje, bicikliranje, planinarenje. Veliki su potrošači izleta, sportskih aktivnosti, te razgledavanja kulturnih znamenitosti.
 
U 2015. se očejukje da će Hrvatska zadržati položaj lidera među omiljenim destinacijama. Stalno je zastupljena u programima organizatora putovanje. Poboljšanje financijskog i gospodarskog stanja u Češkoj povećat će potražnju i prema zrakoplovnim destinacijama, ali i prema destinacijama kojima teže individualci. 
U prvih 9 mjeseci 2014.češki  turisti po ostvarenom broju noćenja od 281.380   zauzimaju visoko 6. mjesto među stranim zemljama u turističkom prometu DNŽ. 
U općini Trpanj je u prvih devet mjeseci ostvareno 26.554 noćenja čeških turista.,  odnosno ostvarili su 20,76% ukupno ostvarenih noćenja na području općine Trpanj.
 
 
NJEMAČKA
Kako je već poznato, Njemačka je najemitivnije turističko tržište u Europi. Međutim, potrebno je napomenuti da samo 2% njemačkih turista koji putuju u inozemstvo, posjećuje Hrvatsku. 
 
U općini Trpanj  je u prvih devet mjeseci ostvareno je 7.565 noćenja njemačkih turista, odnosno ostvarili su 5,91% ukupno ostvarenih noćenja na području općine Trpanj.
U DNŽ Njemci su ostvarili ukupno 540.499 noćenja, te su na 2. mjestu po ostvarenom turističkom prometu među stranim posjetiteljima.
Na području naše općine Njemci su značajni hotelski gosti, ali značajne rezultate ostvaruju i u kampovima i privatnom smještaju.
Za 2015. predviđa se pozitivan rezultatski trend na njemačkom tržištu..
 
 
POLJSKA
Poljsko geografsko tržište poslijednjih godina isprofiliralo se kao značajnije geografsko tržište za Pelješac. Značajno je da je trend rasta posjetitelja iz Poljske zabilježen u cijeloj Hrvatskoj.
 
Prednosti hrvatske turističke ponude:
sigurnosni aspekt destinacije
cestovna infrastruktura (ovo se ne odnosi na naše područje)
domaćinski odnos prema poljskim gostima
kulturološka srodnost
U prvih 9 mjeseci 2014. poljski turisti po ostvarenom broju noćenja od 437.057 zauzimaju visoko 3. mjesto među stranim zemljama u turističkom prometu DNŽ. 
U općini Trpanj je u prvih devet mjeseci ostvareno 20.470 noćenja poljskih turista.,  odnosno ostvarili su 16,00% ukupno ostvarenih noćenja na području općine Trpanj.
 
 
BOSNA I HERCEGOVINA
HTZ nema predstavništvo u BIH, te nemamo osvrt na rezultate na nacionalnoj razini.
U općini Trpanj je u prvih devet mjeseci ostvareno je 27.149., odnosno ostvarili su 21,22 % ukupno ostvarenih noćenja na području općine Trpanj.
Obzirom da većina posjetitelja s područja Bosne i Hercegovine su vlasnici kuća za odmor u Trpnju, nemamo razvijenu strategiju promocije na tom tržištu.
U DNŽ ostvarili su 300,999 noćenja i nalaze se na 5. mjestu po ostvarenom prometu među stranim turistima. 
 
 
SLOVENIJA
U općini Trpanj je u prvih devet mjeseci ostvareno je 9.442 noćenja slovenskih turista ., odnosno ostvarili su 7,38% ukupno ostvarenih noćenja na području općine Trpanj.
U DNŽ ostvarili su 255.369 noćenja i nalaze se na 7.mjestu po ostvarenom prometu među stranim turistima.
 
 
SLOVAČKA
Većina turističkog prometa gostiju iz Slovačke odvija se u privatnom smještaju.
U općini Trpanj je u prvih devet mjeseci ostvareno 3.673 noćenja slovačkih turista, odnosno ostvarili su 2,87% ukupno ostvarenih noćenja na području općine Trpanj. 
U DNŽ ostvarili su 73.530 noćenja.
 
 
 
 
Program rada TZO Trpnja za 2015. u svojim stavkama sadrži zadaće propisane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08).
 
 
Članak 32. 
 
Zadaće turističke zajednice općine ili grada su sljedeće:
1. promoviranje turističke destinacije na razini općine ili grada 
2. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane općine ili grada, 
3. sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou općine ili grada,
4. sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora, 
5. poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,
6. izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou općine ili grada,
7. poticanje i sudjelovanje u uređenju općine ili grada u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,
8. redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista, 
9. izdavanje turističkih promotivnih materijala ,
10. obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,
11. poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,
12. koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude, 
13. poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine,
14. poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu ili grad čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,
15. vođenje jedinstvenog popisa turista za područje općine ili grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,
16. dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području općine ili grada,
17. provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista.
18. poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga,
19. organizacija provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda općine ili grada sukladno smjernicama skupštine turističke zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu turističke zajednice općine ili grada,
20. ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade,
21. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.
(2) Turističke zajednice općine ili grada sudjeluju u provedbi programa i akcijama turističke zajednice županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja županije.
(3) Turistička zajednica općine ili grada može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, biti član međunarodnih turističkih organizacija.
 
 

3. REZULTATI OSTVARENI U 2014. GODINI  

 
REZULTATI OSTVARENIH U 2014. GODINI (siječanj – rujan )
 
 
Na području općine Trpanj 2014. godine (siječanj –rujan)  vidljiv  je rast turističkog prometa u odnosu na 2013. godinu   od 1,00 %).
U 2014. godinu u razdoblju  siječnj-rujan  ostvareno je ukupno 127.912 noćenja i 16.711 dolazaka. 
Tabela usporedbe zadnje tri godine. 
 

2014.GODINA

2013.GODINA

2012.GODINA

DOLASCI

NOĆEMJA

DOLASCI

NOĆENJA

DOLASCI

NOĆENJA

16.711

127.912

16.637

126.668

16.652

130.460

 
TOP 6   zemalja po dolascima  na području općine Trpanj  su:
1. Bosna i Hercegovina (24,50%)
2. Češka Republika (19,85)
3.  Poljska (15,27)
4. Hrvatska ( 10,47)
5. Slovačka  (7,37 %)
6.Njemačka ( 5,91%)
7. Slovenija  (2,70 %)
 
TOP 6  zemalja po noćenjima :
1. Češka Republika (21%)
2. Bosna i Hercegovina (21%)
3.  Poljska (16%)
4. Hrvatska ( 11,48%)
5. Slovenija (7,38 %)
6.Njemačka ( 5,91%)
7. Slovačka ( 2,87 %)
 

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ZEMLJAMA IZ KOJIH DOLAZE(udio veći od 1,00%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 01.01.2014. do 30.09.2014

DOLASCI

NOĆENJA

 

UKUPNO DOMAĆI I STRANI

16.711

 

127.912

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

1.750

10,47

14.678

11,48

 

UKUPNO STRANE ZEMLJE

14.961

88,53

113.234

88,52

 

AUSTRIJA

    266

 1,59

2,395

  1,87

 

BOSNA I HERCEGOVINA

4.094

24,50

27.149

21,22

 

ČEŠKA REPUBLIKA

3.317

19,85

26.554

20,76

 

FRANCUSKA

   225

 1,35

 1.346

 1,05

 

ITALIJA

   209

1,25

1.143

 0,89

 

MAĐARSKA

  313

1,87

2.164

 1,69

 

NJEMAČKA SR

  930

 5,57

  7.565

 5,91

 

POLJSKA

2.552

15,27

20.470

16,00

 

SLOVAČKA REPUBLIKA

  452

 2,70

 3.673

 2,87

 

SLOVENIJA

1.232

7.37

 

9.442

7,38

 

SRBIJA

  254

1,52

2.573

2,01

 

ŠVEDSKA

 178

1,07

1.972

1,54

 

 

 
 
 
UKUPNA NOĆENJA PO MJESTIMA
 
U periodu do 30.09.2014.  u općini Trpanj je ostvareno 16.711 dolazaka i 127.912 noćenja. 
Zabilježen je rast  dolazaka u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 0.44  %, a noćenja za 1,24 %. 
 
Što se tiče rasta broja dolazaka i noćenja po turističkim mjestima u općini Trpanj u odnosu na 2013., ostvareni su slijedeći rezultati:
 
    2014. 2013 Index 2014./2013. razlika udio u noć.
  Tur. mjesto   Dolasci Noćenja Dolasci Noćenja Dolasci Noćenja Dolasci Noćenja 2014.
1 TRPANJ 14.882 112.284 14.812 110.991 100,47% 101,15% 70 1.293 87,78%
2 GORNJA VRUĆICA 21 245 12 264 75,00% -7,20% 9 -19 0,19%
3 DONJA VRUĆICA 842 6.295 899 6.565 -6,34% -4,11% -57 -270 4,92%
4 DUBA 966 9.088 914 8.848 5,69% 2,71% 52 240 7,10%
  UKUPNO   16.711 127.912 16.637 126.668 0,44% 0,98% 74 1.244 100,00%
 

IZVJEŠĆE O NAPLATI BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.09. 2014. GODINE ZA TZO TRPANJ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBVEZNICI

Ostvareni broj noćenja u 2014godini

Ukupan iznos obveze BP do 30.09.2014.

Uplaćen iznos BP do 30.09. 2014

Neuplaćen iznos BP do 30.09.2014.

Dug po BP iz razdoblja prije 2014.

Uplaćen dug po BP iz razdoblja prije 2014

Ostatak duga po BP iz razdoblja prije 2014

Sveukupno uplaćena BP do 30.9. 2014

Ukupan dug po BP na dan 30.09.2014

1

2

3

4

5 (3-4)

6

7

8 (6-7)

9 (4+7)

10 (5+8)

PRIVATNI SMJEŠTAJ PAUŠAL

45.175

225.970,00

201.770,00

24.200,00

       24.543,00

1.900,00

22.643,00

203.670,00

46.843,00

PRIVATNI SMJEŠTAJ PO PRIJAVI

7.889

41.406,85

39.743,25

1.663,60

0,00

0,00

0,00

39.743,25

1.663,60

PRIJATELJI

13.044

59.640,10

56.331,20

3.308,90

1.147,00

827,00

320,00

57.158,20

3.628,90

VIKENDAŠI

6.921

31.795,35

31.417,95

377,40

522,75

102,55

420,20

31.520,50

797,60

VIKENDAŠ PAUŠALAC

10.098

12.704,25

12.616,50

87,75

468,45

0,00

468,45

12.616,50

556,20

HOTEL

34.264

175.845,50

164.828,59

11.016,91

0,00

0,00

0,00

164.828,59

11.016,91

AUTOKAMP

4.005

26.070,00

24.446,00

1.624,00

0,00

0,00

0,00

24.446,00

1.624,00

AUTOKAMP PAUŠAL

6.516

3.600,00

3.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.600,00

0,00

UKUPNO

127.912

577.032,05

534.753,49

42.278,56

26.681,20

2.829,55

23.851,65

537.583,04

66.130,21

 
Trenutni financijski rezultati ukazuju da je u odnosu na 2014. uočen rast  prihoda od  boravišne pristojbe. 
Ukupno zaduženje za period  1-9. 2014.bilo je 577.032,05 što je za 3,% veće od prethodne godine – 2013 zaduženo je 560.889,20. Financijski rezultati u 2014. su bolji prvenstveno zbog  rasta  ostvarenih noćenja u privatnom smještaj zbog ishodovanja novih rješenja za pružanje usluga u turizmu.
Tijekom 2014. naplaćen je  dug za boravišnu pristojbu ,osim duga privatnog iznajmljivača iz ranijih razdoblja u iznosu od 22.643,00.Trenutno traje sudski spor između Gordane Drmić i TZO Trpanj.
Nenaplaćena potraživanja za 2014. na dan 17.10.2014  iznose 15.250,08  kn.
 
(a) PRIHODI
Svi prihodi u programu rada su izneseni u neto iznosima. 
 
1. BORAVIŠNA PRISTOJBA                      380.000,00 Kn
2. TURISTIČKA ČLANARINA           35.000,00 kn
 
3. PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE TRPANJ
Općina Trpanj će i dalje sufinancirati projekte TZO Trpnja. Sukladno proračunu općine Trpanj, sredstva namjenjena potpori u organizaciji manifestacija i ostalih zajedničkih projekata,također, sukladno zakonskim obvezama, napravit će se raspored trošenja sredstava od transfera.                            30.000,00 kn
 
4. OSTALI PRIHODI        55.000,00 kn
Očekujemo doznaku sredstava od nautičkog turizma.
Također,planiramo se i dalje aktivno javljati na sve natječaje  za sufinanciranje turističkih proizvoda. 
5. PRIHODI PRENESENI IZ PROŠLE GODINE                                                              80.000,00 kn
            U planirana sredstva za 2015. prenosi se planirani višak iz financijskog plana za 2014.koji će se utrošiti za  
             redovito poslovanje
 
(b) RASHODI
 
1. ADMINISTRATIVNI RASHODI
1.1.1. RASHODI ZA RADNIKE
 
U Turističkom uredu TZO Trpnja zaposlena je direktorica ureda i sezonski turistički informatori.U Turističkom uredu obavlja se zadaća Turističkog – informacijskog centra.
Turistički ured organizira izvršenje programa rada , te ispunjavanje zakonskih obveza.
 
PLANIRANI TROŠAK: 130.000,00 KN
                                      Nositelj: Turistički ured
 
 
1.1.2. RASHODI UREDA
 
Pod rashode ureda spadaju: naknada troškova zaposlenima ( dnevnice za službeni put ), Rashodi za materijal i energiju ( materijal za čišćenje i održavanje ureda, uredskim materijal i električna energija ), Reprezentacija, rashodi za usluge ( trošak telefona i poštarine), Komunalne i Intelektualne usluge-( knjigovodstveni servis), Finacijski rashodi ( bankovne usluge i usluge fine ) te ostali rashodi.
                   
                         PLANIRANI TROŠAK 50.000,00 KN
        Nositelj: Turistički ured
 
 
 
2. DIZAJN VRIJEDNOSTI
 
 
2.1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine / (osim izgradnje komunalne infrastrukture) - Projekt Volim Hrvatsku
 
 
Sukladno čl. 26. Stavak 2. alineja 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Turističke zajednice dogovaraju s općinom zajedničko korištenje sredstava boravišne pristojbe koje se doznačuju općini za poboljšanje uvjeta boravka turista.
U 2015. smo za uređenost turističke destinacije predvidjeli ukupno 20.000 kn. 
               U sklopu projekta Volim Hrvatsku predviđene su sljedeće aktivnosti:
                Čišćenje plaža od smeća prije  početka sezone, brdskih i pješačkih staza, pituravanje klupa, sadnja palmi,             
                tamarisa , oleandri i sezonskog cvijeća  
                Održavanje i postavljanje plažne ograde na plažama Zaborač i Luka, postavljanje kemijskih wc-a na plažama   
                Divna i Duba. Rad tuševa na plažama Vrila, Luka i Pozora (trošak vode i održavanje istih). 
                Organizacija akcije čišćenja podmorja u trpanjskom portu.
 
Fokus u uređenju mjesta prebacit će se na sredstva koja Turistička zajednica doznačuju općini, a za koja će naknadno biti dostavljen plan trošenja, a prema obvezama općine na rokove donošenja općinskog proračuna.
 
Također Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma u čl. 32.  stavak 7. navodi pod zadaćama TZ slijedeće: poticanje i sudjelovanje u uređenju općine ili grada u cilju unaprjeđenje uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture.
 
Nastavno na gore navedeni članak, TZO Trpanj nije  u mogućnosti sufinancirati radove koji se prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu definiraju kao komunalna infrastruktura.
 
 
PLANIRANI TROŠAK:  20.000,00kn
Nositelj: Turističko vijeće
 
 
2.1. MANIFESTACIJE (kulturne, zabavne, sportske)
 
Nastavno na iskustva iz prijašnjih godina planirat ćemo realizaciju događanja koja su postala važna za naše područje ,a ujedno ćemo osigurati sredstva za potporu manifestacija koje su u organizaciji resornih udruga .
 
               Kulturno –zabavne  manifestacije
Planirani trošak :73.000,00 kn
Nositelj: TU 
Sportske manifestacije
  
Planirani trošak: 10.000,00 kn
Nositelj: TU
 
Ekološke manifestacije
I. Čišćenje podmorja 
 
Planirani trošak: 2.000,00 kn
Nositelj: TU
Potpore manifestacijama
Pučke fešte tradicionalno se organiziraju u Trpnju. Uvjeti za dodjelu sredstava:
                            definiran organizator
      poslana molba prije održavanja događanja
                            poslano izvješće najkasnije 15 dana nakon održanog događanja
                            plaćanje se vrši na žiro račun organizatora 
PLANIRANI TROŠAK: 10.000,00 kn
                                                                  Nositelj: TU odobrava sredstva po zaprimljenoj zamolbi
 
Za ostale aktivnosti, nakon podnošenja molbi, odlučivat će Turističko vijeće, te su za isto predviđena sredstva pod stavkom: ostale manifestacije 5.000,00 kn
 
                                                                                                                   UKUPAN PLANIRANI TROŠAK: 100.000,00 kn
Nositelj: Turističko vijeće
 
3. KOMUNIKACIJSKE VRIJEDNOSTI
 
3.1. ONLINE KOMUNIKACIJA
 
INTERNET OGLAŠAVANJE
Ove godine planiramo samo oglašavanje na web-u, kroz google mrežu i društvene mreže.
Od 2014. započinjemo oglašavanje i web site-a www.visitpeljesac.hr
Osim navedenoga TZO Trpanj  će kontinuirano oglašavati na FB.
Izrada aplikacija za smart telefone Time out Pelješac &Korčula 
FB oglašavanje
PLANIRANI TROŠAK:10.000,00 kn
Nositelj: direktorica TU
 
Internet stranice i upravljanje internet stranicama
 
TZO Trpanj upravlja dvjema domenama www.tzo-trpanj.hr  i www.visitpeljesac.hr.
                             
PLANIRANI TROŠAK11.000,00 kn
Nositelj: direktorica TU
 
 
3.2.  OFFLINE KOMUNIKACIJA
 
OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA
 
TZO Trpanj u 2015. planira oglašavanje u dosadašnjim  časopisima
 
 
PLANIRANI TRŠAK : 5.000,00 kn
Nositelj: direktorica TU
 
BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL
 
U skladu s potrebama info ureda i zahtjevima turista, tijekom 2014. potrebno je tiskati slijedeći   materijal:
  Prospekt Trpnja,  ;Vodić Pelješca;Karta Pelješca;Brošura Pelješca;plakati,flayeri..
TZO Trpanj skladišti  i distribuira Image brošuru Pelješca u glavnom skladištu HTZ-a  zajedno sa TZPelješca  .
 
              Prospekt Trpnja   -10.000 kom
              Prospekt Trpnja je  izuzetno važna zbog 6 jezičnih varijanti  i izgledom zadovoljava potrebe tržišta, pa ćemo 
              napraviti dotisak istog.
     -Karta Pelješca  - 1.000 kom
Tisak karte Pješačkih i biciklističkih puteva koja je izrađena 2014.god .
     -Vodič Pelješca - 5.000 kom
Vodič Pelješca je autorski rad Imperativa, te oni ostvaruju prihod od oglašavanja, obzirom da ne plaćamo grafičku pripremu izdanja.
             -Image brošura Pelješca - 3.000 kom
Brošura isključivo za sajmove. Potreban redizajn postojeće.
Koncept nam omogućava da ponudimo brošuru koja zadovoljava potrebe turista jer nudi informaciju o mogućnostima područja, ali i konkretnu ponudu gospodarskih subjekata na području. 6 jezičnih varijanti zadovoljava potrebe.
 
PLANIRANI TROŠAK: 18.000,00 kn
NOSITELJ: direktorica TU 
 
                 SUVENIRI I PROMO MATERIJAL
                 Nabavka izvornih suvenira te  izrada prema potrebi( vrećice, posjetnice, .).
PLANIRANI TROŠAK:2.000,00
 NOSITELJ: direktorica TU 
 
   INFO TABLE 
Održavanje već postavljenih tabela na području Općine Trpanj.
PLANIRANI TROŠAK:5.000,00
 NOSITELJ:Turistički ured 
 
 
3.3.      SMEĐA SIGNALIZACIJA
Nadopuna i održavanje postojeće smeđe signalizacije pješačkih i biciklističkih staza općine Trpanj
PLANIRANI TROŠAK:5.000,00
 NOSITELJ: direktorica TU /TU Vijeće
 
4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI
 
4.1. SAJMOVI
 
TZO Trpanj će podržati aktivnosti TZ DNŽ i nastupe na sajmovima na nama relevantnim tržištima kao i biti dio   promocije PPS  Korčula & Pelješac
Planirani trošak: 5.000,00 kn
Nositelj: TU
4.2. PPS-CROATIA 
 
TZO Trpanj će prema planu i najavi PPS Korčula & Pelješac ,HTZ i TZŽ ugostiti zainteresirane novinare na svom području i participirati u troškovima sukladno dogovoru.
 
PLANIRANI TROŠAK: 5.000,00 kn
Nositelj: direktorica ureda
 
5. INTERNI MARKETING
 
Ovom vrstom zadaća usmjerit ćemo aktivnosti u odredištu većem razumjevanju i dobivanju podrške od svih uključenih u turističke aktivnosti:
(a) izvješća o radu
(b) ključne izazove u turizmu
(c) planove, strategije, aktivnosti za slijedeću godinu
(d) edukacije
(e) nagrade, priznanja i sustav nagrađivanja
 
5.1. EDUKACIJA
 
Planirano je sudjelovanje na svim seminarima organiziranim za poboljšanje rada stručnih službi TZ. Operativnim planom   HTZ predviđene su  edukacije  za sustav TZ nužne za redovno praćenje svih zakonskih izmjena i uvođenje novih metodologija rada na koje ćemo sudjelovati te obavještavati  privatni sektor .Ujedno smo predvidjeli edukacije za sve članove TZO Trpnja u svrhu bolje informiranosti te unapređenje kvalitete rada.
 
PLANIRANI TROŠAK: 5.000,00 kn
Nositelj: direktorica ureda
 
 
6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA
 
 
Marketinškom infrastrukturom podrazumjevamo aktivnosti usmjerene na podržavanje i donošenje odluka i izvođenje marketinških aktivnosti, te provedbu marketinških planova kroz:
 
6.6. JEDINSTVENI TURISTIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV
 
program za rad u turističkim zajednicama, trošak održavanja
program za web prijavu turist
 
PLANIRANA SREDSTVA:  10.000,00,00 kn
Nositelj: direktorica TU
 
7. POSEBNI PROGRAMI         
- Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena     
                                                                                             
                                                                                                                               PLANIRANA SREDSTVA: 5.000,00 kn
                                                                                                                                                       Nositelj: direktorica TU
 
 
8. TRANSFER SREDSTAVA
 
U rasporedu boravišne pristojbe po zakonskoj stopi, izvršit ćemo transfer sredstava na račun općine Trpanj.
 
PLANIRANI TROŠAK: .114.000,00 kn
Nositelj: direktorica TU
 
09. PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU
 
Ostvareni višak prihoda utrošit će se na redovno poslovanje 2016. godine.
 
PLANIRANI IZNOS: 80.000 kn
Nositelj: TU
 
 
 
Na rebalans plana se ide ukoliko su odstupanja prihodovne, odnosno rashodovne strane veća, odnosno manja od 5%. 
 
 
 
ADMINISTRATIVNI POSLOVI
 
 
TURISTIČKI URED
 
Turistički ured je stručna služba TZO Trpnja koja, sukladno Statutu, realizira Program rada i druge odluke tijela TZO Trpanj.
 
 
TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE TRPANJ
 
SKUPŠTINA
 
Skupština TZO Trpanj zasjeda 2 puta godišnje i raspravlja o ključnim dokumentima, programu rada i financijskom planu i o njihovom izvršenju, te o drugim važnim pitanjima iz djelokruga sustava turističkih zajednica.
 
TURISTIČKO VIJEĆE
 
Turističko vijeće zasjeda po potrebi, a najmanje 4 puta godišnje. Na sjednice Turističkog vijeća uz članove mogu biti pozvani i gosti ukoliko svojom stručnošću ili položajem mogu značajno doprinijeti rješavanju pojedinih pitanja iz predloženog dnevnog reda pojedine sjednice.
 
NADZORNI ODBOR
 
Nadzorni odbor se sastaje 2 put godišnje  i raspravlja o izvršenju  Programa rada i financijskog plana za godinu. Ovisno o potrebi Nadzorni odbor se može sastati i više puta tijekom godine. Predsjednik NO podnosi pisano izvješće  Turističkom vijeću i Skupštini o obavljenom godišnjem nadzoru.
 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE
 
Godišnje izvješće o izvršenju zadaća, analizu i ocjenu ostvarenja programa i financijskog plana na kraju godine sačinit će direktorica ureda. Prijedlog će utvrditi Turističko vijeće, te ga dati Skupštini na usvajanje.
 
Godišnje izvješće treba sadržavati:
- podatke o ostvarivanju postavljenih ciljeva
- praćenje postavke plana
- sadrži usporedbu planiranog i ostvarenog
- sadrži usporedbe planiranih i utrošenih sredstava za pojedine zadaće, područja zadaća i projekte
- sadržava informacije o djelotvornosti ukupnog trošenja sredstava u odnosu na postavljene ciljeve
- financijsko izvješće – sadrži usporedbu planiranih i utrošenih sredstava sa analizom odstupanja.
Također, predsjednik Nadzornog odbora će podnijeti Turističkom vijeću i Skupštini pisano izvješće o obavljenom     nadzoru,te turističkom vijeću TZ DNŽ.
 
 
 
Predsjednik TZO Trpanj   
Jakša Franković
 
 
 
Na temelju članaka 21.  Statuta Turističke zajednice općine Trpanj  Skupština Turističke zajednice općine Trpnja na  sjednici održanoj dana   19.12.2014  donosi
 
 
ODLUKU
O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA TZO TRPANJ ZA 2015.
 
 
Članak 1.
 
Za izvršenje financijskog plana za 2015. godinu zadužuju se Turističko vijeće i direktorica Turističkog ureda sukladno odredbama o nositeljiam pojednih aktivnosti.
Skupština ovlašćuje Turističko vijeće da može tijekom godine, u okviru ukupne svote, vršiti preraspodjelu i prenamjenu pojedinih stavki Financijskog plana u skladu s izmjenama i dopunama Programa rada za 2015. koje će biti donesene na sjednicama Turističkog vijeća.
 
 
Ćlanak 2.
 
Direktor Turističkog ureda samostalno odlučuje o iznosima do 5.000 kn za neplanirane aktivnosti.
 
Članak 3.
 
 
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
Predsjednik TZO Trpanj
Jakša Franković
 
 

Turistička zajednica Općine Trpanj

   Žalo 7, 20250 Trpanj

  +385.20.743.433

   tzo-trpanj@du.t-com.hr