TURISTIČKA ZAJEDNICA

OPĆINE TRPANJ

 

PROGRAM RADA

ZA 2014. GODINU

 

Trpanj, listopad 2013.

UVOD

Turistička zajednica općine Trpanj, sukladno zakonski utvrđenim zadaćama, provodit će promidžbu turizma općine Trpanj, te sustavno poticati i koordinirati aktivnosti za poboljšanje općih uvjeta i sadržaja boravka turista na na našem području.

Metodologija izrade program rada i financijskog plana se temelji na naputcima Hrvatske turističke zajednice Ur.br: 5909/05-4-1/12  od 14. rujna 2012.

 

Program rada i financijski plan sačinjeni su na temelju slijedećih podataka:

§  ostvarenih rezultata i aktivnosti u prvih 9 mjeseci za 2013.

§  stanja na emitivnim tržištima i procjeni za 2013. (podaci HTZ)

§  stanju, infstrukturi i ocjeni raspoloživih smještajnih kapaciteta

§  aktivnostima i projektima započetima u 2013. i/ili ranijih godina

 

 

I ADMINISTRATIVNE RASHODE

 

1.     Rashodi za radnike

2.     Rashodi Ureda

 

II DIZAJN VRIJEDNOSTI

 

1.     Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine ( osim izgradnje komunalne infrastrukture )

Projekt Volim Hrvatsku

2.     Manifestacije

Kulturno zabavne

Sportske manifestacije

Ostale manifestacije

Potpore manifestacijama ( suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije )

 

III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

 

 

           1.Online komunikacije

              Internet oglašavanje

              Internet stranice i upravljanje Internet stranicama

            2 Offline komunikacije

               Opće oglašavanje ( oglašavanje u tisku, TV oglašavanje..)

               Brošure i ostali tiskani materijali

               Info tabele

               Smeđa signalizacija

 

IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

 

            Posebne prezentacije

 

 

V MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

 

              Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

              Jedinstveni turistički informacijski sustav

 

VI POSEBNI PROGRAMI

 

Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena

 

 

VII TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)

 

 

1.    CILJEVI MARKETINŠKE POLITIKE U 2014.

 

Polazeći od temeljnih strateških ciljeva hrvatskog turizma koji su slijedeći:

-       obnova, zaštita i potpunije vrednovanje hrvatskih turističkih potencijala

-       utvrđivanje identiteta hrvatskog turizma i pozicioniranje Hrvatske na međunarodnom turitičkom tržištu kao visoko vrijedne destinacije životnog stila i jedne od vodećih kvalitetnih receptivnih turističkih zemalja Mediterana, uz njegovanje i očuvanje nacionalnih prirodnih i kulturnih vrijednosti,

-       kvalitetni turizam u suglasju s održivim razvojem

potrebno je rad TZO Trpnja prilagoditi temeljnim ciljevima, ali s fokusom na mikro okruženje.

Također, temeljem ostvarenih rezultata u 2013. i iskustva u vezi s tim, te uzimajući u obzir stanje svjetskog, ali osobito hrvatskog gospodarstva, te kao i posljedice koje utječu na kretanje u hrvatskom turizmu i turizmu Trpnja.

 

Polazeći od temeljnih strateških ciljeva:

§  stvaranje poticajnog socijalnog okruženja koje će podržavati turistički razvoj na cijelom području poluotoka Pelješca

§  Uspostava turističke infra i supra strukture koja će moći udovoljiti zahtjevima potražnje inducirane tržišnom komercijalizacijom novih turističkih doživljaja

§  diverzifikacija turističkog proizvoda / atrakcija

§  uspostava međunarodne prepoznatljivosti, odnosno privlačnosti

te ostvarenih rezultata u prvih 9 mjeseci 2013. godine ciljevi marketinške politike u turizmu u 2014. su:

1.     repozicioniranje i restrukturiranje turističke ponude koja će doprinijeti poboljšanju kvalitete pružanja usluge

2.     objedinjavanje turističke ponude Pelješca

3.     usuglašavanje vizualnog identiteta na svim područjima (turistička signalizacija, jedinstveni vizualni identitet Pelješca....)

4.     povećanje turističkog prometa od 3%, odnosno dosezanje broja od 133.000 noćenja

5.     poboljšati uslugu pružanja turističkih informacija putem komunikacijskih kanala, posebno interneta, odnosno web-a 2.0

6.     pojačane aktivnosti na afirmaciji proizvoda od vina, gastronomije i kulture

7.     modifikaciju marketinške kampanje s ciljem plasiranja poruke personaliziranoga doživljaja (surfajte, planinarite, uživajte u vinima, posjetite kulturne znamenitosti…..)  - uključiti ovaj pristup u izradu image brošure

8.     snažnu afirmaciju procesa korištenja online komunikacijske strategije u turističkoj promidžbi, naglasak na web 2.0 alate (unaprjeđenje web stranica, optimizacija sadržaja, online oglašavanje, pojačane aktivnosti na društvenim servisima (facebook, youtube, twitter…), prilagodbu sadržaja prikazu na mobilnim telefonima i GPS uređajima….)

9.     sudjelovanje na prezentacijama u organizaciji županijskih turističkih zajednica Dalmacije

10.   aktivnosti na afirmaciji općine Trpanj kao destinacije aktivnog turizma, osobito područje Trpanj-V.Prapratna, te sela koja gravitiraju našoj općini kao vrhunske biciklističke destinacije.

 

 

2.    PREGLED TRENDOVA I OCJENA POZICIJE HRVATSKE NA MEĐUNARODNOM TURISTIČKOM TRŽIŠTU(Glasnik HTZ  2013)

 

POLJSKA

Trpanj poslijednjih godina ostvaruje izrazite dobre turističke rezultate s Poljskog tržišta. Značajno je da je trend rasta posjetitelja iz Poljske zabilježen u cijeloj Hrvatskoj.

Prema podacima Instituta za turizam Poljske, najvažnija destinacija za odmor za Poljake je Turska, a odmah iza nje Hrvatska, Italija i Egipat. Hrvatska je vodeća destinacija za individualne goste iz Poljske.

Nedostaci su u još uvijek niskoj zainteresiranosti poljskih i hrvatskih poslovnih subjekata u turizma za međusobnu suradnju.

U prvih 9 mjeseci 2013. poljski turisti po ostvarenom broju noćenja od 474.149 zauzimaju visoko 3. mjesto među stranim zemljama u turističkom prometu DNŽ.

U općini Trpanj je u prvih devet mjeseci ostvareno 23.559 noćenja poljskih turista.,  odnosno ostvarili su 17,65% ukupno ostvarenih noćenja na području općine Trpanj.

 

Očekivan je rast životnog standarda prosječnog poljaka, pa se očekuje i uzlazni trend broja putovanja prema inozemstvu, ali i unutar Poljske. Trend organiziranih putovanja u zadnji trenutak prisutan je na poljskom tržištu i očekuje se daljnji snažni rast tog oblika putovanja.

Hrvatska bi trebala ostati jedna od najpopularnijih destinacija u Poljskoj.

 

ČEŠKA

Već dugi niz godina Hrvatska je broj 1 destinacija za češke turiste, slijede Slovačka, Italija, Grčka... česi tradicionalno u Hrvatsku dolaze u individulanom aranžmanu, stoga je značajan razvoj mreže autocesta za njihov dolazak u našu općinu.

U DNŽ Česi su u prvih 9 mjeseci ostvarili 280.882 noćenje, te su u ukupnom prometu na 5. mjestu u DNŽ među stranim turistima.

U općini Trpanj je u prvih devet mjeseci ostvarno 27.776 noćenja čeških turista.,  odnosno ostvarili su 20,47%  ukupno ostvarenih noćenja na području općine Trpanj.

 

NJEMAČKA

U općini Trpanj  je u prvih devet mjeseci ostvareno je 5.783 noćenja njemačkih turista, odnosno ostvarili su 4,24% ukupno ostvarenih noćenja na području općine Trpanj.

U DNŽ Njemci su ostvarili ukupno 568.522 noćenja, te su na 2. mjestu po ostvarenom turističkom prometu među stranim posjetiteljima.

Na području naše općine Njemci su značajni hotelski gosti, ali značajne rezultate ostvaruju i u kampovima i privatnom smještaju.

Za 2014. predviđa se pozitivan rezultatski trend na njemačkom tržištu..

 

BOSNA I HERCEGOVINA

U općini Trpanj je u prvih devet mjeseci ostvaren je rast od 3,7% noćenja bosanskih turista u odnosu na 2012., odnosno ostvarili su 22,88 % ukupno ostvarenih noćenja na području općine Trpanj.

Obzirom da većina posjetitelja s područja Bosne i Hercegovine su vlasnici kuća za odmor u Trpnju, nemamo razvijenu strategiju promocije na tom tržištu.

U DNŽ ostvarili su 267,652 noćenja i nalaze se na 6. mjestu po ostvarenom prometu među stranim turistima.

 

SLOVENIJA

U općini Trpanj je u prvih devet mjeseci ostvaren rast od 10,45% noćenja slovenskih turista u odnosu na 2012., odnosno ostvarili su 4,63% ukupno ostvarenih noćenja na području općine Trpanj.

U DNŽ ostvarili su 244.859 noćenja i nalaze se na 7.mjestu po ostvarenom prometu među stranim turistima.

 

 

SLOVAČKA

Većina turističkog prometa gostiju iz Slovačke odvija se u privatnom smještaju.

U općini Trpanj je u prvih devet mjeseci ostvareno 3.362 noćenja slovačkih turista, odnosno ostvarili su 2,80% ukupno ostvarenih noćenja na području općine Trpanj.

Očekuje se da će i u 2013. Hrvatska biti glavna destinacija za Slovake koji polaganim izlaskom iz krize vraćaju se i svojim navikama odlaska na odmor.

U DNŽ ostvarili su 77.681 noćenja.

 

 

Za 2014. obzirom na ukupno stanje gospodarstva u svijetu i kod nas predviđanja su slijedeće:

-       bliska i domaća odredišta bit će traženija nego daleka putovanja

-       segmenti poput posjete rodbini i prijateljima pokazao se kao relativno otporan na krizu

-       sunce i more i dalje je najtraženiji tip odmora

-       u ljetnim mjesecima zabilježen je pad posjeta planinama

-       cijena je odlučujući čimbenik prilikom donošenja odluke o putovanju. Stoga „value for money“ je najznačajniji čimbenik posjećenosti svake destinacije

-       jači booking putem interneta

-       organizatori putovanja su uspjeli zadržati svoje poziciji na turističkom tržištu, vidljivo u popunjenosti hotela

-       snažan rast last minute bookinga

-       rast dolazaka turista osobnim automobilima

-       rast interesa za low cost letove

 

 

Program rada TZO Trpnja za 2014. u svojim stavkama sadrži zadaće propisane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)

 

Članak 32.

Zadaće turističke zajednice općine ili grada su sljedeće:

1. promoviranje turističke destinacije na razini općine ili grada samostalno i putem udruženog oglašavanja,

2. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane općine ili grada,

3. sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou općine ili grada,

4. sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,

5. poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,

6. izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou općine ili grada,

7. poticanje i sudjelovanje u uređenju općine ili grada u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,

8. redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista,

9. izdavanje turističkih promotivnih materijala ,

10. obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,

11. poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,

12. koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude,

13. poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine,

14. poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu ili grad čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,

15. vođenje jedinstvenog popisa turista za područje općine ili grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,

16. dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području općine ili grada,

17. provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista.

18. poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga,

19. organizacija provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda općine ili grada sukladno smjernicama skupštine turističke zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu turističke zajednice općine ili grada,

20. ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade,

21. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

(2) Turističke zajednice općine ili grada sudjeluju u provedbi programa i akcijama turističke zajednice županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja županije.

(3) Turistička zajednica općine ili grada može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, biti član međunarodnih turističkih organizacija.

 

 

3.    REZULTATI OSTVARENI U 2013. GODINI

 

U periodu do 30.09.2013.  u općini Trpanj je ostvareno 16.637 dolazaka i 126.655 noćenja.

Zabilježen je pad dolazaka u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 0.1  %, a noćenja za 3 %.

 

TOP 7 zemalja na području općine Trpanj: Poljska (udio 17,65%), Češka (20,47 %), Njemačka (4,24%), Slovenija (4,63%), BIH (22,88%),  Hrvatska (11,58%), Slovačka (2,80%),  

 

Što se tiče rasta broja dolazaka i noćenja po turističkim mjestima u općini Trpanj u odnosu na 2012., ostvareni su slijedeći rezultati:

 

Tijekom 2013. naplata boravišne pristojbe je išla redovitim tijekom.

 

Ukupno je nenaplaćen iznos od oko 67.694,96 kn zadužene boravišne pristojbe. Porezna uprava prati naplatu turističke članarine.

 

Detaljni rezultati i analiza ostvarenoga bit će, sukladno propisima, izrađeni do kraja veljače 2014.

 

 

PRIHODI PO VRSTAMA

 

Svi prihodi u programu rada su izneseni u neto iznosima. Bruto iznosi bit će naznačeni u financijskom planu.

 

1.           BORAVIŠNA PRISTOJBA                                                                               380.000,00 Kn

2.           TURISTIČKA ČLANARINA                                                                               30.000,00 kn

 

3.           PRIHODI IZ PRORAČUNA OPĆINE TRPANJ                

Općina Trpanj će i dalje sufinancirati projekte TZO Trpnja. Sukladno proračunu općine Trpanj, sredstva namjenjena potpori u organizaciji manifestacija i ostalih zajedničkih projekata,također, sukladno zakonskim obvezama, napravit će se raspored trošenja sredstava od transfera.

 

4.           OSTALI PRIHODI                                                                                                 30.000,00 kn

Očekujemo doznaku sredstava od nautičkog turizma.

Također,planiramo se i dalje aktivno javljati na sve natječaje                                                     40.000,00 kn

za sufinanciranje turističkih proizvoda.

5.           PRIHODI PRENESENI IZ PROŠLE GODINE

Sukladno financijskom planu za 2012. ne planiramo prijenos prihoda u 2013. godinu. Eventualni višak prihod na rashodima  upotrijebit ćemo za redovno poslovanje.

 

 

OBRAZLOŽENJE

 

Obzirom na stalan rast turističkog prometa, logičan bi bio i rast prihoda, međutim raznim propisima u poslijednje 4 godine smanjeni su prihodi lokalnih turističkih zajednica:

 

1.     iz ukupno uplaćenih sredstava za boravišnu pristojbu dodatno se izdvaja 2,5 % za razvojene programe i projekte u turistički nerazvijenim područjima

2.     iz ukupno uplaćenih sredstava za turističku članarinu dodatno se izdvaja 7,5% za potpore u turistički nerazvijenim područjima

3.     zbog smanjenja parafiskalnih nameta gospodarstvenicima, smanjena je stopa za turističku članarinu za 20%

 

 

RASHODI PO VRSTAMA

 

I ADMINISTRATIVNI RASHODI

1.     RASHODI ZA RADNIKE

 

U Turističkom uredu TZO Trpnja zaposlena je direktorica ureda i sezonski turistički informator.U Turističkom uredu obavlja se zadaća Turističkog – informacijskog centa.

Turistički ured organizira izvršenje programa rada , te ispunjavanje zakonskih obveza.

 

PLANIRANI TROŠAK: 110.000,00 KN

                                      Nositelj: Turistički ured

 

 

2.     RASHODI UREDA

 

Pod rashode ureda spadaju: naknada troškova zaposlenima ( dnevnice za službeni put ), Rashodi za materijal i energiju ( materijal za čišćenje i održavanje ureda, uredskim materijal i električna energija ), Reprezentacija, rashodi za usluge ( trošak telefona i poštarine), Komunalne i Intelektualne usluge-( knjigovodstveni servis), Finacijski rashodi ( bankovne usluge i usluge fine ) te ostali rashodi.

                  

                         PLANIRANI TROŠAK 50.000,00 KN

                                                               Nositelj: Turistički ured

 

II DIZAJN VRIJEDNOSTI

 

1.     Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine ( osim izgradnja komunalne infrastrukture)

 

Sukladno čl. 26. Stavak 2. alineja 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Turističke zajednice dogovaraju zajedničko korištenje sredstava boravišne pristojbe koje se doznačuju općini za poboljšanje uvjeta boravka turista.

Također Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma u čl. 32.  stavak 7. navodi pod zadaćama TZ slijedeće: poticanje i sudjelovanje u uređenju općine ili grada u cilju unaprjeđenje uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture.

 Nastavno na gore navedeni članak, TZO Trpanj nije više u mogućnosti sufinancirati radove koji se prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu definiraju kao komunalna infrastruktura.

Fokus u uređenju mjesta prebacit će se na sredstva koja Turistička zajednica doznačuju općini, a koja su predviđena u iznosu od 114.000,00 kn, a za koji je donesen plan korištenja transfera 30% dijela sredstava boravišne pristojbe sukladno odredbama članka 26. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ( NN 152/08) i sukladno odredbama članka 20. Zakona o boravipnoj pristojbi (NN152/08).

 

1.1   Volim Hrvatsku

 

U sklopu projekta Volim Hrvatsku predviđene su sljedeće aktivnosti:

Čišćenje plaža od smeća prije  početka sezone, pituravanje klupa, sadnja palmi, tamarisa i sezonskog cvijeća.

Održavanje i postavljanje plažne ograde na plažama Zaborač i Luka, postavljanje kemijskih wc-a na plažama Divna i Duba. Rad tuševa na plažama Vrila, Luka i Pozora (trošak vode i održavanje istih).

Organizacija akcije čišćenja podmorja u trpanjskom portu.

 

PLANIRANI TROŠAK: 20.000,00 KN

Nositelj :Turističko vijeće

 

2 MANIFESTACIJE (kulturno-zabavne, sportske i ostale manifestacije)

 

Nastavno na iskustva iz 2013. nastavit će se suradnja sa Udrugom Trpanj Odma te vaterpolo i nogometnim klubom na realizaciji programa događanja za 2014.

 

1.     Klapski susreti iliti susreti brodeta i klapa.Ova manifestacija označava početak turističke sezone.

 

PLANIRANI TROŠAK: 3.000,00 kn

Nositelj: Udruga Trpanj Odma i Turistički ured

 

2.     Dalmatinske večeri i proslava blagdana Velike Gospe

U 2013 god. svaki tjedan održavala se na rivi pučka manifestacija tipa ribarska noć , noć vina , slatka noć i sl. Budući da je interes gostiju za ovakav tip manifestacija velik isto će se primjenjivati u 2014 godini.

Također od prošle godine Turistička zajednica općine Trpanj je preuzela na sebe organizaciju blagdana Velike Gospe koja uključuje organizaciju jutarnjeg domjenka nakon svete mise na Škojeri i večernji program koji uključuje nastup žive glazbe i vatromet.

Troškovi su sljedeći: vatromet,trošak ribe, kolača, vina, čaša,tanjura,  kruha , nastup benda ,plakata i sl.

 

PLANIRANI TROŠAK : 50.000,00 KN

Nositelj: Turistički ured

 

3.     Susret klapa

Susret klapa se tradicionalno održava zadnji vikend u kolovozu u staroj jezgri mjesta Trpanj.

Nastup do 6 klapa.

Troškovi su sljedeći:večera svih sudionika i prijevoz sudionika.

PLANIRANI TROŠAK: 5.000,00 kn

Nositelj: Udruga Trpanj Odma i Turistički ured

 

4.     Koncerti klasične glazbe

U 2014. Planira se dva koncerta klasične glazbe koja će se održati  u crkvi sv. Petra i Pavla.

PLANIRANI TROŠAK : 7.000,00 kn

Nositelj: Turistički ured

 

5.     Kazališna predstava za djecu

U 2013 održana je jedna predstava za djecu ispred crkve sv. Petra i Pavla. Budući da je interes najmlađe publike velik u 2014 godini planiramo dvije predstave.

 

PLANIRANI TROŠAK: 9.000,00 kn

Nositelj: Turistički ured

 

6.     Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te donacije drugima za manifestacije ).

                Sredstva se odobravaju po zaprimljenoj zamolbi.

             PLANIRANI TROŠAK: 10.000,00 kn

             Nositelj: Turističko vijeće i Turistički ured

 

7.     BADNJI DAN -

Turistička zajednica  već godinama organizira pučku zabavu na Badnje jutro. Poziva žitelje općine i njihove goste na čašu vina i bakalar. 

              

PLANIRANI TROŠAK: 4.000,00 kn

Nositelj: Turistički ured

 

III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

                

1.     Online komunikacije

 

1.1   Internet oglašavanje

Ove godine planiramo  oglašavanje na web-u, kroz google mrežu i društvene mreže.

 

PLANIRANA SREDSTVA:  15.000,00 kn

Nositelj: Turističko vijeće i Turistički ured

 

        1.2 Internet stranice i upravljanje internet stranicama

             Web stranicu je stalno potrebno nadopunjavati novim sadržajima .

 

PLANIRANA SREDSTVA:  15.000,00 kn

Nositelj:  Turistički ured

 

2.     Offline komunikacije

 

2.1   Opće oglašavanje ( Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje)

Planiramo oglašavanje u turističkom vodiču: Hot Spots i nekim drugim.

 

       PLANIRANA SREDSTVA:  6.000,00 kn

 Nositelj:  Turističko vijeće

 

2.2   Brošure i ostali tiskani materijali 

U skladu s potrebama info ureda i zahtjevima turista , tijekom 2014 potrebno je tiskati sljedeće materijale:

 

Sav materijal je na raspolaganju svim iznajmljivačima, a svatko od nas je infocentar turistima u svom objektu. Također, TZO Trpanj svim agencijama, hotelu, restoranima, privatnim iznajmljivačima, kampovima… osigurava dovoljno propagadnog materijala za davanje informacija.

 

Osim svega već navedenoga u 2014. očekujemo da turistički subjekti na našem području obogate našu ponudu promo materijala svojim prospektima. Nemoguće je kvalitetno reklamirati destinaciju samo sa našim materijalima.

 

1.Prospekt Trpnja  - 5.000 kom

 

U 2013 godini smo napravili novi prospekt Trpnja. U 2014 planiramo dotisak istog.

 

2. Karta Pelješca – 1.500 kom

 

Karta izuzetno važna za planinare, bicikliste i druge avanturiste na našem području. Traženija u predsezoni i posezoni radi povoljnih vremenskih uvjeta za obilazak atraktivnosti.

 

 TZ s Pelješca bi redizajnirale postojeću kartu, te je pokušale bolje prilagoditi potrebama.

 

3. Vodič Pelješca  Funhanter- 3.000 kom

 

 Vodič Pelješca je najtraženiji propagadni materijal kojim raspolažemo.

U njemu ima plan svakog mjesta i raspored trajekata i brodica.

 

4. Image brošura Pelješca - 4.000 kom

 

Brošura isključivo za sajmove.

 

Potrebno je napraviti dizajn, te prikupiti fotografije za izradu iste.

 

PLANIRANI TROŠAK: 25.000,00 kn

NOSITELJ: Turistički ured

 

2.3   Info tabele

 

Zajednički rad TZO Pelješca o postavljanju info tabele prije ulaska na poluotok Pelješac. Također planiramo održavanje već postojećih tabela na području Trpnja.

 

PLANIRANI TROŠAK: 5.000,00 KN

Nositelj : Turističko vijeće i Turistički ured

 

3.     SMEĐA SIGNALIZACIJA

 

Sukladno već postavljenoj signalizaciji na području općine Trpanj potrebno je popraviti stare i na pojedinim lokacijama postaviti nove.

 

 

PLANIRANI TROŠAK: 10.000,00 KN

Nositelj : Turističko vijeće i Turistički ured

 

IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

 

1.     Posebne prezentacije

 

Nastavno na naputke HTZ na sajmovima je moguće izlagati na slijedeći način:

Iz odredbi članka 32., 46. i 54. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), proizlazi da sve zadaće turističkih zajednica, pa tako i one koje se odnose na sajamske aktivnosti, moraju biti utvrđene godišnjim programom rada turističke zajednice koji mora biti usklađen s interesima više razine sustava. Navedeno usklađivanje treba se provoditi na način da niža razina ustroja unaprijed (prije izrade godišnjeg programa rada) za pojedinu aktivnost izrazi svoj interes višoj razini, a  viša razina (turistička zajednica županije i Hrvatska turistička zajednica) treba na vrijeme obavijestiti niži sustav o planiranim sajmovima za narednu godinu i koordinirati potencijalni interes turističkih zajednica nižeg ustroja za uključivanje u navedene nastupe. Sajmovi, ali i drugi nastupi u inozemstvu moraju biti usklađeni na svim razinama, kako bi se osigurala usklađenost ukupnog djelovanja ali i racionalizacija, svrhovitost i učinkovitost korištenja financijskih sredstava ukupnog sustava, odnosno turističkih zajednica pojedinih razina.

Za ovu godinu zajedno sa TZO Pelješca, Mljeta i Dubrovačkog Primorja planiramo napraviti zajedničku prezentaciju naše turističke ponude na turističkom sajmu.

PLANIRANI TROŠAK:   5.000,00 kn

Nositelj: Turistički ured

 

V  MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

 

        1.1. Banka fotografija i priprema u izdavaštvo

 

Potrebno je osvježiti postojeće propagadne materijale i web stranicu i novim fotografijama.

 

PLANIRANI TROŠAK: 5.000,00 kn

Nositelj: Turistički ured

 

      1.2 Jedinstveni turistički informacijski sustav ( prijava i odjava gostiju,   statistika)

 

Tijekom 2010 godine uveli smo besplatnu web prijavu za registrirane iznajmljivače .Zbog ukupne informatizacije info ureda potrebno  održavanje postojećeg programa i zamjenu računala zbog zastarjelosti.

 

PLANIRANI TROŠAK: 10.000,00 KN

Nositelj: Turistički ured

 

                  VI POSEBNI PROGRAMI

 

1.     Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja nisu turistički razvijena

 

U našoj Općini spadaju sela Gornja vrućica, Donja Vrućica i Duba. Također naše najljepše plaže nalaze se u njima a spadaju u C I D kategoriju turističkog mjesta. Turističkoj vijeće će donjeti odluku o pomoći istih .

 

PLANIRANI TROŠAK: 7.000,00 KN

Nositelj: Turističko vijeće

 

VII TRANSFER SREDSTAVA

     

U rasporedu boravišne pristojbe po zakonskoj stopi od 30%, izvršit ćemo transfer sredstava na račun općine Trpanj.

 

PLANIRANI TROŠAK: 114.000 kn

Nositelj:Turističko vijeće

*Zbog nemogućnosti funkcioniranja TZO Trpnja u zimskim i proljetnim mjesecima (pošto nema financijskog priliva )  potrebne su joj  rezerve iz prijašnje godine kako bi nesmetano uspjeli organizirati predsezonu i sam rad TU i TICa.

Planirani trošak: 80.000,00 kn

 

Na rebalans plana se ide ukoliko su odstupanja prihodovne, odnosno rashodovne strane veća, odnosno manja od 5%.

 

TURISTIČKI URED

Turistički ured je stručna služba TZO Trpnja koja, sukladno Statutu, realizira Program rada i druge odluke tijela TZO Trpnja.

Sukladno Statutu, direktorica ureda daje polugodišnje pismeno izvješće o radu ureda Turističkom vijeću. Izvješće će se dostavljati poštom svim članovima Turističkog vijeća, a o istima će se raspravljati na prvoj slijedećoj sjednici Turističkog vijeća.

 

TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE TRPANJ

 

SKUPŠTINA

Skupština TZO Trpnja zasjeda 2 puta godišnje i raspravlja o ključnim dokumentima, programu rada i financijskom planu i o njihovom izvršenju, te o drugim važnim pitanjima iz djelokruga sustava turističkih zajednica. Program rada i finacijski plan, kao i Izvješće o radu dostavlja Turističkom vijeću TZ DNŽ.

TURISTIČKO VIJEĆE

Turističko vijeće zasjeda po potrebi, a najmanje 4 puta godišnje. Na sjednice Turističkog vijeća uz članove mogu biti pozvani i gosti ukoliko svojom stručnošću ili položajem mogu značajno doprinijeti rješavanju pojedinih pitanja iz predloženog dnevnog reda pojedine sjednice.

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor se sastaje 2 put godišnje.  Raspravlja o izvršenju  Programa rada i financijskog plana za godinu. Ovisno o potrebi Nadzorni odbor se može sastati i više puta tijekom godine. Predsjednik NO podnosi pisano izvješće  Skupštini TZO Trpnja, te Turističkom vijeću TZ DNŽ, o obavljenom godišnjem nadzoru.

ČLANOVI TZO TRPNJA PREDSTAVNICI U TIJELIMA TZ DNŽ I U OSTALIM INSTITUCIJAMA U KOJIMA PREDSTAVLJAJU TZO TRPANJ

Članovi TZO Trpnja koji predstavljaju TZO Trpanj u tijelima TZ DNŽ i u ostalim institucijama u kojima predstavljaju TZO Trpnja obvezni su sve materijale koje dobiju od tijela TZ DNŽ i ostalih institucija dostaviti, prije održavanja sjednica za koje su primili materijale, predsjedniku TZO Trpnja i direktorici TU TZO Trpnja, te dogovoriti eventualne primjedbe na materijale, a koje se tiču TZO Trpnja.

IZVJEŠĆIVANJE TIJEKOM GODINE

Direktorica ureda dužna je sačiniti pisano izvješće polugodišnje o izvršenju programa rada.  Također će napraviti polugodišnje izvješće o naplati i zaduženju boravišne pristojbe, statističke pokazatelje i analizu izvršenja programa rada i financijskog plana.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

Godišnje izvješće o izvršenju zadaća, analizu i ocjenu ostvarenja programa i financijskog plana na kraju godine sačinit će direktorica ureda. Prijedlog će utvrditi Turističko vijeće, te ga dati Skupštini na usvajanje.

 

Godišnje izvješće treba sadržavati:

-       podatke o ostvarivanju postavljenih ciljeva

-       praćenje postavke plana

-       sadrži usporedbu planiranog i ostvarenog

-       sadrži usporedbe planiranih i utrošenih sredstava za pojedine zadaće, područja zadaća i projekte

-       sadržava informacije o djelotvornosti ukupnog trošenja sredstava u odnosu na postavljene ciljeve

-       financijsko izvješće – sadrži usporedbu planiranih i utrošenih sredstava sa analizom odstupanja.

 

Također, predsjednik Nadzornog odbora će podnijeti  Skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru, te Turističkom vijeću TZ DNŽ.

 

Na temelju članaka 21.  Statuta Turističke zajednice općine Trpanj Skupština Turističke zajednice općine Trpanj  na sjednici održanoj dana       donosi

 

ODLUKU

O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA TZO TRPANJ ZA 2014.

 

 

 

Članak 1.

 

Za izvršenje financijskog plana za 2014. godinu zadužuju se Turističko vijeće i direktorica Turističkog ureda.

Skupština ovlašćuje Turističko vijeće da može tijekom godine, u okviru ukupne svote, vršiti preraspodjelu i prenamjenu pojedinih stavki Financijskog plana u skladu s izmjenama i dopunama Programa rada za 2014. koje će biti donesene na sjednicama Turističkog vijeća.

 

Članak 2.

 

Direktor Turističkog ureda samostalno odlučuje o iznosima do 5.000,00 kn.

 

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik TZO Trpnja

Jakša Franković

Trpanj,.studeni 2013.

Turistička zajednica Općine Trpanj

   Žalo 7, 20250 Trpanj

  +385.20.743.433

   tzo-trpanj@du.t-com.hr