Na temelju članka 12. i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ( NN 152/08 ), Skupština Turističke zajednice općine Trpanj, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, na sjednici održanoj dana  21.05. 2010. godine, donijela je:

 

STATUT

                               TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE TRPANJ

I  OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

 

Turistička zajednica općine Trpanj ( u daljnjem tekstu : Zajednica ) je pravna osoba, čije su članice pravne i fizičke osobe u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanim djelatnostima na području općine Trpanj.

 

 

Članak 2.

 

Zajednica se smatra osnovanom danom stupanja na snagu ovog Statuta, a svojstvo pravne osobe stječe danom upisa u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma. Prava i obveze zajednice utvrđene su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ( u daljnem tekstu: Zakon ) i ovim Statutom.

 

 

Članak 3.

 

Turistička zajednica općine Trpanj pravni je sljednik Turističke zajednice općine Trpanj, upisane u upisnik turističkih zajednica pri Ministarstvu turizma pod brojem 254, list 295, klasa 334-03/97-03/37, ur.br. 529-02/97-02, od 24. studenog  1997. godine.

 

 

Članak 4.

 

Naziv Zajednice je: Turistička zajednica općine Trpanj

Skraćeni naziv Zajednice je TZO Trpanj.

Sjedište Zajednice je Trpanj

 

Članak 5.

 

Zajednica ima pečat okruglog oblika s nazivom i sjedištem "Turistička zajednica općine Trpanj“, promjera 30 mm.

Žig Zajednice je četvrtastog oblika , promjera 50 mm, a sadrži sjedište Zajednice, te prostor za upisivanje evidencijskog broja i datuma primitka pisama.

Žig se koristi za svakodnevno poslovanje Zajednice.

Svaki pečat i žig imaju redni broj.

 

O broju pečata i žigova, načinu njihova korištenja, te osobama koje su odgovorne za njihovo čuvanje odlučuje direktor Turističkog ureda.

Zajednica ima znak.

Znak se sastoji od sljedećih elemenata: Glavura Gospe na škoju.

 

 

Članak 6.   

 

Zajednicom upravljaju njeni članovi  i njihova se prava utvrđuju prema visini udjela članova u prihodima Zajednice.

 

Članak 7.

 

Zajednica ima stručnu službu za obavljanje stručnih i administrativnih poslova vezanih za zadaće Zajednice ( u daljnjem tekstu: Turistički ured ) .

 

 

Članak 8.

 

Poštujući načelo racionalnosti,  za područja turističkih mjesta Zajednica može osnovati podružnice ( u daljnem tekstu : Turističko društvo ).

 

Turističko društvo je ustrojstvena jedinica Zajednice, koja obavlja dio djelatnosti zajednice u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 9.

 

Rad Zajednice je javan.

 

Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način propisan ovim Statutom.

 

 

Članak 10.

 

Djelovanje Zajednice temelji se na načelu opće korisnosti.

 

Zajednica ne smije obavljati gospodarske djelatnosti, osim onih propisanim Zakonom, i to:

 

 1. upravljati javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanjen od strane jedinice lokalne , odnosnom područne (regionalne)  samouprave
 2. organizirati manifestacije i priredbe
 3. objavljivati komercijalne oglase na svojim promotivnim materijalima
 4. prodavati suvenire, turističke karte i vodiče, osim vlastitog promotivnog materijala
 5. posredovati u rezervaciji privatnog smještaja ako u turističkom mjestu za koje je osnovana turistička zajednica ne postoji registrirana turistička agencija
 6. obavljati druge poslove i zadaće od javnog interesa u funkciji razvoja turizma i destinacije koji nisu u suprotnosti s novim Zakonom i drugim propisima

 

Zajednica ne smije imati ulog u temeljnom kapitalu trgovačkog društva. 

 II ZADAĆE ZAJEDNICE

 

Članak 11.

U cilju unapređenja općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog proizvoda područja Zajednice i razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, te potrebe i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda na svojem području,  Zajednica ima osobito slijedeće zadaće:

1. promoviranje turističke destinacije na razini općine  samostalno i putem udruženog oglašavanja,

2. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane općine

3. sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou općine

4. sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,

5. poticanje optimalizacije i uravnoteženja ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,

6. izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou općine

7. poticanje i sudjelovanje u uređenju općine  u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,

8. redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista,

9. izdavanje turističkih promotivnih materijala

10. obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,

11. poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,

12. koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude,

13. poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine,

14. poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu  čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,

15. vođenje jedinstvenog popisa turista za područje općine, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,

16. dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području općine

17. provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista.

18. poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga,

19. organizacija provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda općine  sukladno smjernicama skupštine turističke zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu Zajednice

20. ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade,

21. obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Zajednica sudjeluje u provedbi programa i akcijama turističke zajednice županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja županije.

Zajednica može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice biti član međunarodnih turističkih organizacija.

 

 

III ČLANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI

 

 

Članak 12.

 

Zajednica ima obvezne, počasne i   dragovoljne članove.

 

Članak 13.

 

 Obvezatni članovi Zajednice su sve pravne i fizičke osobe, koje na području općine  kojoj se osniva turistička zajednica imaju sjedište ili podružnicu, pogon i sl. (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica) i koje ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti.

Djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se posebnim zakonom.

 

Članak 14.

 

Obvezatno članstvo u Zajednici počinje danom osnivanja turističke zajednice ili danom početka obavljanja djelatnosti pravne i fizičke osobe na području općine  na kojem je osnovana Zajednica.

Na prestanak obvezatnog članstva u Zajednici ne utječe privremena obustava djelatnosti kao ni sezonsko obavljanje djelatnosti.

Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje: prestankom rada Zajednice, prestankom pravne ili smrću fizičke osobe te djelomičnim ili potpunim gubitkom poslovne sposobnosti fizičke osobe, prestankom poslovne jedinice, promjenom sjedišta, prestankom ostvarivanja prihoda pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti.

Obvezatni članovi Zajednice, odnosno njihovi predstavnici, mogu birati i biti birani u tijela Zajednice

Članak 15.

Počasnim članom Zajednice mogu biti imenovane domaće i strane fizičke osobe, posebno zaslužne za razvoj i promicanje turizma na području Zajednice.

odluku o imenovanju počasnog člana zajednice donosi skupština zajednice na prijedlog turističkog vijeća.

Počasni članovi Zajednice ne mogu birati niti biti birani u tijela Zajednice.

Počasni članovi mogu sudjelovati u radu sjednica skupštine Zajednice i skupovima što ih organizira Zajednica, bez prava odlučivanja.

Članak 16.

Kao dragovoljni članovi u Zajednicu  mogu se učlaniti pravne i fizičke osobe koje nisu članovi turističke zajednice sukladno članku 30. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

O zahtjevu osoba iz stavka 1. ovoga članka odlučuje skupština Zajednice.

Dragovoljni članovi Zajednice imaju sva prava kao i obvezatni članovi.

Dragovoljno članstvo u Zajednici prestaje istupanjem, neplaćanjem članarine duže od šest mjeseci ili isključenjem.

Dragovoljni član Zajednice može biti isključen iz Zajednice ako se ne pridržava odredbi ovog Statuta, odluka i akata tijela Zajednice, ili ako svojim radom nanosi štetu Zajednici.

Odluku o isključenju dragovoljnog člana donosi skupština Zajednice.

Članak 17.

Članovi Zajednice (obvezatni i dragovoljni) imaju prava, obveze i odgovornost da:

1.      oni ili njihovi predstavnici biraju i budu birani u tijela Zajednice

2.      upravljaju poslovima Zajednice i sudjeluju u radu Zajednice

3.      daju inicijative koje imaju za cilj jačanje i promicanje turizma na području Zajednice

4.      daju prijedloge i primjedbe na rad Zajednice

5.      predlažu sudjelovanje Zajednice u raznim akcijama u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređenja turističkog okružja i zaštite prirodnog okoliša na području Zajednice

6.      predlažu pomaganje razvoja turizma u mjestima na području Zajednice koja nisu turistički razvijena

7.      putem Zajednice ostvaruju suradnju s nadležnim tijelima lokalne samouprave na pitanjima na pitanjima rješavanja poremećaja u turizmu i većih problema u ostvarivanju gospodarskih interesa u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti

8.      daju inicijative za donošenje mjera i propisa iz područja turizma i koriste stručnu pomoć Zajednice u pitanjima iz njenog djelokruga rada

9.      predlažu izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata

10.  budu obaviješteni o radu Zajednice i njenih tijela, kao i o materijalno-financijskom poslovanju Zajednice

11.   provode odluke i zaključke što ih donesu tijela Zajednice, te zastupaju dogovorene stavove Zajednice prema nadležnim tijelima

12.  daju podatke i izvješća potrebna za izvršenje zadaća Zajednice

13.  pridržavaju se odredbi Statuta , odluka, zaključaka i drugih akata tijela Zajednice

 

IV  TIJELA ZAJEDNICE

Članak 18.

Tijela Zajednice su:

1.      Skupština

2.      Turističko vijeće

3.      Nadzorni odbor

4.      Predsjednik Zajednice

Mandat članova tijela Zajednice traje četiri godine, a članovi mogu biti ponovno birani, odnosno imenovani.

U slučaju prestanka mandata člana tijela  prije isteka vremena na koje je član  izabran, novi član,  se bira  na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

 

 

1. Skupština

Članak 19.

Skupština  Zajednice je najviše tijelo upravljanja Zajednicom.

Skupštinu Zajednice čine 20 predstavnika fizičkih i pravnih osoba članova Zajednice, i to:

-          predstavnici hotelske djelatnosti

-          predstavnici  ugostiteljske djelatnosti

-          predstavnici  djelatnosti privatni smještaj i kampovi

-          predstavnici ostalih djelatnosti neposredno povezanih sa turizmom ( trgovina, usluge i promet )

Broj predstavnika svake skupine u Skupštini određuje se razmjerno visini udjela skupine u prihodu zajednice , a pojedinu skupinu prestavljaju članovi s najvećim udjelom unutar skupine.

Članovi, odnosno predstavnici članova turističke zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu skupštine.

Skupština Zajednice održava se najmanje dva puta godišnje.

Članak 20.

Broj predstavnika u skupštini utvrđuje se razmjerno visini udjela pojedinog člana u prihodu Zajednice, s tim da jedan član može imati najviše 40% predstavnika u skupštini.

Kao udio u prihodu Zajednice  iz stavka 1. ovog članka računaju se članarina  i 25% boravišne pristojbe koju je taj član uplatio Zajednici u godini koja prethodi u kojoj se provode izbori za skupštinu Zajednice.

Ako tijekom mandata dođe do promjene udjela u prihodima za više od 10%, broj predstavnika članova skupštine iznova će se utvrditi prema stavku 1. ovoga članka.

Promjenu iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje skupština istodobno s donošenjem godišnjega financijskog izvješća. 

Članak 21.

Skupština Zajednice:

1. donosi statut Zajednice,

2. donosi poslovnik o radu skupštine,

3. odlučuje o izboru i razrješenju članova turističkog vijeća i nadzornog odbora, koje

    koje prema odredbama ovog Zakona bira skupština

4. donosi godišnji program rada i godišnji financijski plan Zajednice

    i podružnica

5. donosi godišnje financijsko izvješće Zajednice i podružnica,

6. donosi odluku o osnivanju i ustroju turističkog ureda i podružnica

7. donosi odluku o izvješćima koja podnose turističko vijeće i nadzorni odbor,

8. odlučuje o prijemu dragovoljnih članova i visini članarine koju plaćaju dragovoljni

    članovi

9. donosi odluku o osnivanju i ustroju podružnice turističke zajednice

10. bira predstavnike u skupštinu turističke zajednice županije iz redova svojih

      članova

11. donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predviđeno propisima i statutom  

    Zajednice

 

Članak 22.

 

Članu skupštine Zajednice može prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:

-          opozivom od strane člana Zajednice čiji je predstavnik

-          na osobni zahtjev

 

Skupština Zajednice može predložiti članu Zajednice da opozove svog predstavnika ako svoju dužnost ne obavlja u skladu sa zadaćama Zajednice , ili je uopće ne obavlja.

 

 

Članak 23.

 

Izbore za skupštinu Zajednice raspisuje Turističko vijeće najkasnije 60 dana prije isteka mandata skupštine Zajednice.

 

Članak 24.

 

Skupština zajednice odlučuje na redovitim i izvanrednim sjednicama.

 

Redovite sjednice skupštine saziva predsjednik i iste se  odražavaju se dva  puta godišnje.

 

 Izvanredna sjednica može se sazvati   na zahtjev Turističkog vijeća, Nadzornog odbora, najmanje 1/3 članova skupštine ili direktora turističkog ureda.

 

Podnostelj zahtjeva za sazivanje izvanredne skupštine dužan je predložiti dnevni red izvanredne skupštine.

 

Ako u slučaju   iz stavka 3. predsjednik Zajednice ne sazove skupštinu Zajednice, istu mogu

sazvati turističko vijeće, nadzorni odbor ili 1/3 članova skupštine.

 

 

Članak 25.

 

Skupština Zajednice pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja članova skupštine Zajednice.

 

Skupština Zajednice donosi odluke većinom glasova prisutnih članova skupštine, ako za pojedino pitanje ovim statutom nije drugačije određeno.

 

Način sazivanja i vođenja sjednica skupštine Zajednice, kao i druga pitanja vezana za održavanja sjednica skupštine uređuju se Poslovnikom.

 

 

2. Turističko vijeće

 

Članak 26.

 

Turističko vijeće je izvršno tijelo skupštine Zajednice.

 

Turističko vijeće odgovorno je skupštini za svoj rad.

 

 

Članak 27.     

 

Turističko vijeće  ima predsjednika i osam članova koje bira skupština  Zajednice iz redova članova Zajednice, vodeći računa o zastupljenosti različitih djelatnosti  u turizmu na svom području.

Članak 28.

Turističko vijeće turističke zajednice:

1. provodi odluke i zaključke skupštine Zajednice,

2. predlaže skupštini godišnji program rada i financijski plan Zajednice i podružnica, te godišnje financijsko izvješće,

3. podnosi skupštini izvješće o svom radu najmanje jednom godišnje,

4. upravlja imovinom  Zajednice sukladno ovom Zakonu,  statutu, te  programu rada i financijskom planu,

5. donosi opće akte za stručnu službu  Zajednice,

6. imenuje direktora turističkog ureda i voditelje podružnica na temelju javnog natječaja te razrješava direktora turističkog ureda i voditelje podružnica,

7. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje  i raspolaganje financijskim sredstvima Zajednice,

8. daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u slučaju spriječenosti direktora,

9. razmatra godišnje  izvještaj  direktora o njegovom radu i radu turističkog  ureda, te donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju istog

10. donosi poslovnik o svom radu,

11. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i statutom Zajednice.

Članak 29.

Mandat  članova Turističkog vijeća traje četiri godine.

Članu turističkog vijeća mandat može prestati i prije isteka vremena na koji je izabran:

      -    razrješenjem od strane skupštine Zajednice                                                                                                                                                                                                                

-          na osobni zahtjev

 

Član Turističkog vijeća može se opozvati ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa  Zakonom 

i ovim Statutom, ili ne provodi odluke skupštine Zajednice i turističkog vijeća.

 

Na mjesto člana kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka, nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

 

Članak 30.

Turističko vijeće radi na sjednicama.

 

Predsjednik zajednice saziva i predsjedava sjednici turističkog vijeća.

 

U slučaju odsutnosti odnosno spriječenosti predsjednika sjednici Turističkog vijeća predsjedava zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik Zajednice i koji za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice.

 

Članak 31.

 

Turističko vijeće pravovaljano odlučuje ukoliko sjednici prisustvuje više od polovice članova vijeća.

 

Turističko vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova

 

Turističko vijeće odluke donosi u pravilu javnim glasovanjem, ali može odlučiti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim glasovanjem.

 

Način sazivanja i vođenja sjednica Turističkog vijeća i druga pitanja vezana za održavanje sjednica turističkog vijeća uređuju se poslovnikom.

 

 

3. Nadzorni odbor

 

Članak 32.

 

Nadzorni odbor Zajednice ima 3 člana, a čine ga:

 

-          dva člana koje bira skupština Zajednice

-          jedan član kojeg delegira turističko vijeće turističke zajednice dubrovačko-neretvanske županije

 

Član Nadzornog odbora ne može biti član drugih tijela Zajednice.

 

Nadzorni odbor iz redova svojih članova bira predsjednika i zamjenika predsjednika. .

 

Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu.

 

Članak 33.

 Nadzorni odbor nadzire:

1. vođenje poslova Zajednice,

2. materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima  Zajednice i podružnica,

3. izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana  Zajednice.

O obavljenom nadzoru nadzorni odbor  Zajednice podnosi pisano izvješće turističkom vijeću i skupštini Zajednice, te turističkom vijeću turističke zajednice županije čiji je turistička zajednica član.

U izvješću iz stavka 2. ovoga članka nadzorni odbor dužan je posebno navesti: djeluje li Zajednica u skladu sa zakonima i aktima Zajednice te odlukama skupštine i turističkog vijeća, jesu li godišnja i druga financijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama  Zajednice i pokazuju li ispravno stanje, ocjenu o poslovanju i vođenju poslova, da li se program rada i financijski plan izvršavaju i provode i u kojoj mjeri, te mišljenje i savjete o mogućnosti poboljšanja njihove provedbe.

Nadzorni odbor provodi nadzor iz stavka 1. ovoga članka najmanje dva puta godišnje.

Članak 34.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva i rukovodi njenim radom predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti zamjenik predsjednika.

Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje većina članova, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova.

Način sazivanja i vođenja sjednice Nadzornog odbora , i druga pitanja vezane za rad Nadzornog odbora uređuju se Poslovnikom, kojeg donosi Nadzorni odbor.

Članak 35.

Mandat  članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Članu Nadzornog odbora mandat može prestati i prije isteka vremena na koji je izabran:

 

      -    opozivom od strane tijela koje ga je izabralo odnosno delegiralo                                                                                                                                                                                                               

-          na osobni zahtjev

 

Član Nadzornog odbora može se opozvati ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa  Zakonom  i ovim Statutom.

Na mjesto člana kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka, nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

 

 

4. Predsjednik Zajednice

 

Članak 36.

Predsjednik Zajednice predstavlja turističku zajednicu.

Dužnost predsjednika Zajednice  obnaša općinski načelnik .

U slučaju razrješenja načelnika sukladno propisima koji uređuju jedinice lokalne samouprave, prestaje njegova dužnost predsjednika Zajednice, te u navedenom slučaju dužnost predsjednika Zajednice obnaša povjerenik sukladno propisu koji regulira izbor općinskog načelnika. 

Predsjednik Zajednice je i predsjednik skupštine i predsjednik turističkog vijeća.

Članak 37.

Predsjednik Zajednice saziva i predsjeda skupštini turističke zajednice i saziva i predsjeda sjednicama turističkog vijeća.

U slučaju odsutnosti odnosno spriječenosti predsjednika sjednici skupštine odnosno turističkog vijeća  predsjedava zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik Zajednice  i koji za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice.

 

Članak 38.

Pored nadležnosti iz članka 36. i 37. ovog Statuta predsjednik Zajednice :

-          organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i programom rada zajednice

-          brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice

-          pokreće i brine se o suradnji Zajednice sa drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom

-          obavlja i druge poslove utvrđene aktima skupštine i turističkog vijeća.

 

Članak 39.

Skupština Zajednice i Turističko vijeće mogu osnovati  ili privremena radna ili savjetodavna tijela ( radne skupine, savjet, komisiju ili sl. ) radi razmatranja određenog pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz njihovog djelokruga.

Odlukom o osnivanju tijela iz stavka 1. ovog članka  utvrđuju se sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana za rad tog tijela.

V PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE  ZAJEDNICE

Članak 40.

Zajednicu predstavlja predsjednik Zajednice, a zastupa direktor Turističkog ureda.

Direktor Turističkog ureda može dati pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje Zajednice.

Ako se opća punomoć daje osobi koja nije zaposlena u Zajednici, za davanje ove punomoći potrebna je suglasnost Turističkog vijeća.

Punomoć iz stavka 2. ovog članka daje se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

 

VI   TURISTIČKO DRUŠTVO

 

Članak 41.

 

Za područje jednog ili više turističkih mjesta sa područja Zajednice, Skupština Zajednice može osnovati turističko društvo.

Za djelovanje turističkog društva koristi se najmanje 50% sredstava iz članka 69. stavak 1 ovog Statuta  ostvarenih na području turističkog mjesta za koje je turističko društvo osnovano, preostalih nakon raspodjele sredstava ostalim korisnicima (Hrvatska turistička zajednica, turistička zajednica županije,  općine ili grada ).

 

Članak 42.

 

Turističko društvo kao ustrojstvena jedinica Zajednice može obavljati slijedeće djelatnosti:

 

 1. vođenje popisa turista za područje turističkog mjesta odnosno Turističkog društva
 2. dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu za područje turističkog mjesta odnosno Turističkog društva
 3. poticanje, unapređenje i promicanje izvornih vrijednosti turističkog mjesta te stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje
 4. poticanje zaštite održavanja i obnove kulturno povijesnih spomenika i drugih materijalnih dobara od interesa za turizam i njihovo uključivanje u turističku ponudu
 5. poticanje i organiziranje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređenja turističkog okružja i zaštite čovjekovog okoliša na području turističkog mjesta
 6. organiziranje kulturno-zabavnih i sportskih manifestacija u turističkom mjestu
 7. obavlja i druge poslove  od interesa za promicanje i razvoj turizma na području turističkog mjesta.

 

U odluci o osnivanju turističkog društva   određuje se djelatnost društva, odnosno predmet njegovog poslovanja.

 

Članak 43.

 

Turističko društvo nema svojstvo pravne osobe.

 

Prava i obveze koje proisteknu iz poslovanja Turističkog društva jesu prava i obveze Zajednice.

 

Članak 44.

 

Turističko društvo nosi naziv "Turističko društvo" kojem se dodaje naziv turističkog mjesta.

 

Turističko društvo posluje pod svojim punim nazivom i naznaku naziva i sjedišta Zajednice.

 

Ovisno o turističkim potrebama Turističko društvo može poslovati tijekom cijele godine ili sezonski.

 

Članak 45.

 

Turističko društvo osniva se odlukom Skupštine Zajednice  koja sadrži osobito:

 

 1. naziv i sjedište Zajednice
 2. naziv i sjedište Turističkog društva
 3. predmet poslovanja Turističkog društva
 4. način poslovanja ( sezonski ili tijekom čitave godine )

 

Odluka o osnivanju turističkog društva mora biti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 46.

Turističko društvo može raditi tijekom cijele godine ili sezonski.

U turističkom društvu stručne poslove organizira i vodi voditelj turističkog društva, koji poslove obavlja u okviru prava i dužnosti određenih odlukom o osnivanju turističkog društva i statutom Zajednice te u okviru ovlaštenja Turističkog vijeća.

Voditelj turističkog društva za svoj rad odgovara turističkom vijeću Zajednice i direktoru turističkog ureda.

Članak 47.

 

Turističko društvo upisuje se u upisnik.

Zajednica je dužna prijavu za upis Turističkog fruštva u upisnik podnijeti Ministarstvu turizma u roku od 15 dana od dana osnivanja Turističkog društva.

 

Članak 48.

 

Turističko društvo prestaje:

 

 1. odlukom skupštine Zajednice o prestanku rada Turističkog društva
 2. prestankom Zajednice

VII  TURISTIČKI URED

Članak 49.

Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova Zajednice osniva se Turistički ured.

Sjedište Turističkog ureda je u sjedištu Zajednice.

Članak 50.

Odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda donosi Skupština zajednice.

Djelokrug, unutarnje ustrojstvo, organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta Turističkog ureda utvrđuje Turističko vijeće aktom o ustrojstvu i sistematizaciji, na prijedlog direktora Ureda.

Ustrojstvo Turističkog ureda treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Zajednice i mogućnosti za stručno, kvalitetno, pravovremeno i odgovorno izvršavanje zadaća Zajednice.

Članak 51.

Turistički ured obavlja osobito slijedeće poslove:

1.      organizira i provodi  stručne poslove i zadatke utvrđene programom rada Zajednice

2.      obavlja stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja radnih materijala za tijela Zajednice

3.      obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice

4.      obavlja pravne, financijske,  knjigovodstvene, kadrovske i opće poslove za potrebe Zajednice

5.      vodi evidencije i statističke podatke podatke utvrđene Zakonom i aktima Zajednice

6.      izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe Zajednice

7.      promoviranje turističkog proizvoda Zajednice

8.      organizira rad turističko-informativnog centra

9.      prikupljanje, obrada i dostavljanje informacija zainteresiranim subjektima u cilju poticanja i promidžbe turizma na području Zajednice

10.  prikupljanje informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam Zajednice

11.  promicanje turističkog proizvoda Zajednice

12.  obavlja i druge poslove od interesa za Zajednicu

 

Članak 52.

Na pravni status zaposlenika  u Turističkom uredu odgovarajuće se primjenjuju se opći propisi o radu.

 

Članak 53.

Turistički ured ima direktora.

Direktora Turističkog ureda na temelju javnog natječaja imenuje Turističko vijeće.

Direktor mora ispunjavati posebne uvjete koje propisuje ministar turizma i mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.

                                                                              Članak 54.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran natječaj će se ponoviti.

Zajednicu do izbora direktora zastupa predsjednik.

                                                                              Članak 55.

Direktora turističkog ureda, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti , zamjenjuje osoba koju odredi Turističko vijeće iz redova članova Zajednice.

Osoba koja zamjenjuje direktora Turističkog ureda ima prava i dužnosti direktora.

Članak 56.

Direktor Turističkog ureda organizira i rukovodi radom i poslovanjem Turističkog ureda i u granicama ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice.

Direktor je za svoj rad odgovoran Turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice.

Direktor Turističkog ureda:

1.      provodi odluke turističkog vijeća

2.      organizira izvršavanje zadaća Zajednice

3.      zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice

4.      zastupa Zajednicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima

5.      odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Zajednici

6.      usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brine se da poslovi budu kvalitetno i na vrijeme obavljeni, u skladu sa odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice

7.      odlučuje o zapošljavanju radnika u Turističkom uredu i raspređivanju radnika na određena radna mjesta, te o prestanku rada sukladno aktu o ustrojstvu i sistematizaciji Turističkog ureda

8.      upozorava radnike Turističkog ureda i tijela Zajednice na zakonitost rada i njihovih odluka

9.      odlučuje o službnemo putovanju radnika Zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije

10.  predlaže ustrojstvo i sistematizaciju Turističkog ureda

11.  odlučuje o povjeravanju pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka Zajednice

12.  potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice

13.  priprema zajedno sa predsjednikom Zajednice sjednice turističkog vijeća i skupštine Zajednice

14.  podnosi Turističkom vijeću najmanje jednom godišnje izvještaj o svom radu i radu Turističkog ureda

15.  predlaže mjere  za unapređenje organizacije rada Turističkog ureda

16.  obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice

Članak 57.

Direktor Turističkog ureda može biti razrješen u sljedećim slučajevima:

1.      na osobni za zahtjev

2.      ako zbog neizvršavanja ili nemarnog vršenja svoje dužnosti Zajednica nije mogla izvršiti svoje zadatke ili je izvršavanje tih zadataka bilo otežano

3.      ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlasti nastala ili mogla nastati šteta

4.      ako bez osnovanog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela Zajednice ili postupa protivno tim odlukama

5.      ako ne podnese turističkom vijeću izvještaj o svom radu i radu turističkog ureda najmanje jednom godišnje

6.      ako turističko vijeće ne prihvati izvještaj direktora o njegovom radu i radu turističkog ureda

Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora turističkog ureda predsjednik, skupština ili nadzorni odbor moraju podnijeti u slučaju iz stavka 1. alineja 2., 3., 4., 5., i 6 ovog članka.

Prije donošenja odluka o razrješenju direktoru turističkog ureda mora se dati  mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.

Odluku o razrješenju direktora turističkog ureda donosi turističko vijeće glasovanjem.

U slučaju razrješena direktora turističkog ureda Zajednicu do izbora novog direktora zastupa predsjednik Zajednice.

 

VIII TURISTIČKO INFORMATIVNI CENTAR

Članak 58.

Radi prikupljanja, obrade i distribuiranja informacija turistima o turističkoj ponudi Zajednice, turističko vijeće može osnovati turističko informativni centar ( TIC ) kao užu organizacijsku jedinicu turističkog ureda.

TIC nema svojstvo pravne osobe.

 

Članak 59.

Zadaće TIC-a su:

7.      informiranje turista o znamenitostima i privlačnostima turističkog područja Zajednice, turističkoj ponudi, spomenicima kulture i sl.

8.      davanje informacija turistima

9.      promocija turističkog proizvoda Zajednice

10.  suradnja sa domaćim i inozemnim informativnim organizacijama

11.  korespodencija sa turistima i turističkim organizacijama

12.  sudjelovanje u pripremi za izdavanje promidžbenih i informativnih izdanja Zajednice

13.  ažuriranje internetskih stranica           

14.  obavlja poslove prijave i odjave turista u privatnom smještaju

15.  obavlja i druge poslove u skladu sa potrebama Zajednice

Članak 60.

Poslove TIC-a i organizira voditelj TIC-a.

Voditelj TIC-a za svoj rad i rad TIC-a odgovara turističkom vijeću i direktoru turističkog ureda.

 

IX ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI U TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

Članak 61.

Svaki član tijela Zajednice osobno je odgovoran za savjesno obavljanje svojih dužnosti.

Svaki član tijela Zajednice odgovoran je za svoj rad tijelu koje ga je izabralo, a članovi Skupštine Zajednice odgovorni su članu Zajednice kojega predstavljaju.

Direktor turističkog ureda odgovoran je za  zakonito, savjesno i stručno obavljanje poslova i zadaća koji su mu povjereni.

 

X GOSPODARENJE U ZAJEDNICI

Članak 62.

Zajednica nastupa u pravnom prometu samostalno, u  svoje ime i za svoj račun.

Za obveze u pravnom prometu Zajednica odgovara svojom cjelokupnom imovinom

Članak 63.

Financijsko-materijalno poslovanje Zajednice vodi se po propisima koji uređuju računovodstvo neprofitnih organizacija.

Članak 64.

Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje program rada i financijski plan.

Članak 65.

Prijedlog programa rada i  financijskog plana Zajednice za slijedeću poslovnu godinu utvrđuje turističko vijeće i podnosi skupštini Zajednice do 31. listopada tekuće godine.

Skupština  Zajednice dužna je do kraja tekuće godine donijeti program rada i financijski plan za sljedeću godinu.

 Godišnji program rada i financijski plan Zajednica dužna je dostaviti turističkoj zajednici dubrovačko-neretvanske županije.

Članak 66.

Sredstva za poslovanje turističkog društva osiguravaju se iz dijela prihoda koji sukladno propisima pripadaju turističkom mjestu, tj. sukladno odredbi članka 41. stavak 2. ovog Statuta.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka posebno se iskazuju u financijskom planu Zajednice.

Turističko društvo predlaže Turističkom vijeću godišnji program rada i financijski plan.

Turističko društvo obvezno je sredstva kojima raspolaže sukladno ovom Statutu koristiti namjenski, u skladu s utvrđenim godišnjim programom rada i financijskim planom.

Godišnji program rada i financijski plan turističkog društva sastavni je dio godišnjeg programa rada i financijskog plana Zajednice.

Članak 67.

Godišnji program rada i godišnji financijski plan Zajednice sadrže pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje, te posebno planirane zadatke i financijske planove turističkih društava.

Prijedlog programa rada i financijskog plana Zajednice obvezno se dostavlja na razmatranje članovima skupštine 8 dana prije dana održavanje sjednice skupštine na kojoj se donose.

Članak 68.

Tijekom godine Zajednica može mijenjati i dopunjavati svoj program rada i financijski plan

Zajednica  je obvezna donijeti izmjene i dopune programa rada i financijskog plana ako tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%.

Izmjene iz stavka 1. i 2. ovog članka obavljaju se po postupku koji je propisan za donošenje programa rada i godišnjeg financijskog plana.

Članak 69.

Za izvršrnje programa rada i financijskog plana odgovorno je turističko vijeće.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je direktor turističkog ureda.

Članak 70.

Skupština Zajednice dužna je svake godine do kraja ožujka tekuće godine donijeti godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu.

Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za prethodnu godinu turističko vijeće podnosi skupštini zajednice i nadzornom odboru do kraja veljače tekuće godine.

Godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu Zajednica  je dužna je dostaviti turističkoj zajednici dubrovačko-neretvanske županije.

Godišnje financijsko izvješće obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela Zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa, te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća mora se staviti na uvid članovima skupštine Zajednice osam dana prije razmatranja na skupštini Zajednice.

 

Članak 71.

Prihodi turističke zajednice su:

1. boravišna pristojba, u skladu s posebnim zakonom,

2. članarina, u skladu s posebnim zakonom,

3. prihodi od obavljanja gospodarskih djelatnosti,  sukladno  članku 10. stavku 3.Zakona.

Osim prihoda iz stavka 1. ovoga članka Zajednica može ostvarivati i prihode iz :

1. proračuna jedinica lokalne samouprave i područne  samouprave, te državnog     proračuna,

2. dragovoljnih priloga i darova,

3. imovine u vlasništvu i sl.

Pored izvora iz stavka 1. i 2. ovog članka , poslovanje ili pojedine aktivnosti zajednice mogu se financirati i dodatnim sredstvima koja osiguravaju njihovi članovi i zainteresirane pravne i fizičke osobe.

Članak 72.

Zajednica se može na temelju posebne odluke turističkog vijeća, financijski zaduživati u cilju realizacije programa rada i financijskog plana, ali ukupna vrijednost zaduženja ne smije prelaziti 50% financijskim planom predviđenih godišnjih prihoda.

Članak 73.

Domaće i starne pravne i fizičke osobe plaćaju članarinu Zajednici u skladu s posebnim zakonom.

Dragovoljni članovi plaćaju članarinu Zajednici u visini koju posebnom odlukom utvrdi skupština Zajednice.

Članak 74.

U financijskom planu Zajednice može se izdvojiti dio prihoda  kao neraspoređena sredstva     ( tekuća rezerva )  koja se koristi tijekom godine za nepredviđene i nedovoljno predviđene  poslove i zadatke koji se financiraju iz financijskog plana Zajednice.

Sredstvima tekuće rezerve raspolaže turističko vijeće.

Članak 75.

Sredstva Zajednice vode se na jedinstvenom žiro računu.

Članak 76.

Višak prihoda nad rashodima Zajednice koristi se u svrhu promicanja i unapređenja turističkog područja Zajednice.

Članak 77.

Turističko vijeće Zajednice upravlja imovinom Zajednice s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Za nabavu i otuđenje nekretnina Turističko vijeće mora zatražiti prethodnu suglasnost skupštine Zajednice, koja o tome odlučuje većinom glasova svih članova skupštine Zajednice.  

 

XI   JAVNOST RADA ZAJEDNICE

Članak 78.

Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Zajednice za članove Zajednice, putem turističko-informativnih centara, objavom na oglasnoj ploči Zajednice odnosno putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladni način.

XII  POSLOVNA TAJNA

Članak 79.

Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju Zajednice i štetilo interesima i poslovnom ugledu Zajednice.

Predsjednik Zajednice određuje koje isprave i podaci su poslovna tajna, kao i ostala pitanja u vezi s poslovnom tajnom.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposleni u Zajednici koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna tajna.

Povreda odredaba ovog Statuta koja se odnosi na poslovnu tajnu teža je povreda radne dužnosti. 

 

 XIII  ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA

Članak 80.

Zajednica obavlja poslove i ispunjava svoju zadaću na način koji osigurava zaštitu prirode i poboljšava kvalitete čovjekova okoliša sukladno propisima u Republici Hrvatskoj.

Posebnu brigu Zajednica vodi o zaštiti i čuvanju kulturnih dobara.

 

XIV  STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 81.

Zajednica ima Statut i druge opće akte ( pravilnici, poslovnici, odluke ).

Opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta. Statut mora biti u suglasnosti s Zakonom i drugim propisima.

U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Statuta.

Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom daje skupština Zajednice.

Kad utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa Statutom, skupština Zajednice svojom odlukom ukida ili poništava taj akt odnosno njegove pojedine odredbe.

 

 

Članak 82.

Statut donosi uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma skupština Zajednice dvotrećinskom većinom svih predstavnika u skupštini Zajednice.

Poslovnik o radu skupštine donosi skupština Zajednice na svojoj prvoj sjednici natpolovičnom većinom glasova.

Ostale opće akte donosi Turističko vijeće Zajednice na prijedlog predsjednika Zajednice ili na inicijatuvu pojedinog člana Zajednice, a opće akte Turističkog ureda na prijedlog direktora Turističkog ureda.

Članak 83.

Opći akti turističkog ureda su:

1.      o ustrojstvu

2.      o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

3.      o radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih

4.      o obračunu i isplati plaća, naknadi plaća i ostalih primanja

5.      drugi akti utvrđeni Statutom i odlukom turističkog vijeća

Članak 84.

Izmjene i dopune Statuta donose se po postupku i na način određen za donošenje Statuta.

Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može podnijeti Turističko vijeće ili najmanje 1/3 članova skupštine Zajednice.

Članak 85.

Statut Zajednice objavljuje se u Službenom glasniku Općine.

Opći akti Zajednice  i turističkog ureda oglašavaju se na oglasnoj ploči Zajednice, odnosno turističkog ureda.

 Opći akti Zajednice i turističkog ureda stupaju na snagu danom oglašavanja.

 

XV  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 86.

Zajednica je dužna uskladiti svoj ustroj i druge opće akte s odredbama Zakona i Statuta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Statuta.

 

Članak 87.

Postojeći opći akti Zajednice ostaju na snazi do usklađenja istih sa odrebama ovog Statuta.

Članak 88.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Turističke zajednice Općine Trpanj upisane u Upisnik Turističkih zajednica Ministarstva turizma , list broj 295, stranica A, upisni broj 254 ( klasa: 334-03/97-03/37 urbroj: 529-02/97-02 ) od 24 studenoga 1997. godine.

Članak 89.

Ovaj Statut stupa na snagu osam dana od dana objave u službenom glasilu općine Trpanj.

 

 

                                                                                    Predsjednik

                                                                                  Ivica Pucl

                                                                        

Turistička zajednica Općine Trpanj

   Žalo 7, 20250 Trpanj

  +385.20.743.433

   tzo-trpanj@du.t-com.hr