Pravo na pristup informacijama koje posjeduje TZO Trpanj uređeno je sljedećim zakonima i propisima:
 • Ustav Republike Hrvatske (NN 85/10 - pročišćeni tekst)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15)
 • Kriteriji za određivanje naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 12/14)
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN 25/13)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12 – pročišćeni tekst)
 • Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12)
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96 - važe samo odredbe Glave VIII. Poslovna tajna i Glave IX. Profesionalna tajna)
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 • Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12, 152/14)
 • Opći porezni zakon (NN 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13 i 26/15)
 • Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 141/13, 127/14)
 • Uredba 1049-2001 Europskog parlamenta i Vijeća o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta Vijeća i Komisije
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN-MU 1/2007) -
 • Odluka o objavi Opće deklaracije o ljudskim pravima (NN-MU 012/2009)
 • Direktiva-2003-98 EZ- Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora
 • Direktiva-2013-37 EZ - Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora
 
Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, sukladno odredbama Zakona trebaju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.
Informacije koje tijelo javne vlasti posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire sadržane su u
katalogu informacija.
Tijelo javne vlasti obvezno je radi osiguravanja pristupa informacijama donijeti odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama – službenik za informiranje.
 
Službenik za informiranje:
 • obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija, sukladno svom unutarnjem ustroju,
 • unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,
 • osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovim Zakonom
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici općine Trpanj. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:
 • na adresu: TZO Trpanj, Žalo 7, 20240 Trpanj
 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: tzo-trpanj@du.t-com.hr
 • donijeti osobno u Turistički ured TZO Trpanj, radnim danom od 8:00 do 13:00 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac
 • zahtjev za pristup informacijama može se predati usmeno, putem telefona, o čemu službenik treba sačiniti službenu zabilješku za arhivu TZO Trpanj
 
Službenik za informiranje TZO TRPANJ:
Eni Miljak
 
 

 

Kontakt