Zásady ochrany osobních údajů
 
Platforma Digital Trpanj zahrnuje verzi webových stránek a mobilních webových stránek.
 
Verze webových stránek Trpanj a mobilních webových stránek jsou dále společně označovány jako „platforma“.
 
Před použitím platformy si prosím pozorně přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů.
 
Turistické sdružení Trpanj uznává, že oceňuje, dodržuje a hájí vaše právo na soukromí, a jako takové zveřejnilo tyto zásady ochrany osobních údajů, které upravují shromažďování a používání osobních údajů prostřednictvím platformy.
 
Používáním platformy souhlasíte se shromažďováním a používáním vašich osobních údajů za předpokladu, že se tak děje v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. K těmto Zásadám ochrany osobních údajů byste měli pravidelně přistupovat, abyste se ujistili, že jste obeznámeni s případnými dodatky. Pokud máte pochybnosti o zásadách ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat zde. Pokud nesouhlasíte s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, nejste oprávněni používat platformu a měli byste ji okamžitě opustit.
 
Shromažďování osobních údajů
 
Neregistrovaní uživatelé mohou používat pouze funkce platformy, které nevyžadují registraci uživatele, přičemž ve vztahu k neregistrovaným uživatelům platformy jsou shromažďovány následující informace:
 
IP adresa;
Cookies;
Google Analytics;
Geolokace;
Interakce s externími sociálními sítěmi a platformami: Facebook, Twitter a Google+;
Proklikávání.
Registrovaní uživatelé jsou oprávněni používat všechny funkce platformy, přičemž se kromě výše uvedených informací o registrovaných uživatelích platformy shromažďují následující informace:
 
Osobní údaje ve formě údajů vkládaných ručně uživatelem, jako je například jméno, národnost, datum narození, zájmy, datum začátku a konce cesty a osoby doprovázející uživatele na cestě;
lajky a zájmy na Facebooku;
Prováděné aktivity a navštívená místa (místa, která uživatel osobně navštíví, a délka pobytu);
Datum použití různých funkcí platformy;
Činnosti vybrané/plánované prostřednictvím platformy;
Činnosti naplánované/rezervované prostřednictvím Platformy, datum plánování/rezervace a datum, kdy byla činnost provedena;
Využití různých funkcí platformy a vybraných aktivit.
Použití osobních údajů
 
Osobní údaje uživatele se používají k tomu, aby pomohly uživatelům plánovat jejich výlety, získávat návrhy (tipy na zážitky a navrhované itineráře) a spravovat aktivity, které se rozhodly provádět, zlepšovat a obohacovat svůj zážitek z návštěvy Trpanje.
 
Platforma dále používá osobní údaje uživatelů k nepojmenovanému statistickému zpracování za účelem vytváření statistických zpráv, studií a analýz, bez jakékoli možnosti individuální identifikace uživatelů. Toto zpracování dat a vývoj modelů na základě těchto informací mohou provádět externí dodavatelé.
 
Turistické sdružení Trpanj neposkytuje osobní údaje shromážděné od uživatelů platformy žádným třetím stranám žádným způsobem, ani zdarma, ani za úplatu.
 
Statistické zprávy, studie a analýzy vytvořené na základě informací shromážděných platformou mohou být poskytovány třetím stranám bez jakékoli možnosti individuální identifikace uživatelů, ať už zdarma nebo za úplatu.
 
V případě, že je CK Trpanj ze zákona povinna spolupracovat s právními nebo správními orgány a je povinna zpřístupnit osobní údaje uživatelů platformy, poskytne pouze informace požadované nebo odůvodněné v rámci soudního řízení. nebo administrativní proces. Osobní údaje uživatelů mohou být rovněž poskytnuty oficiálním orgánům v rámci soudního nebo správního řízení, pokud se to ukáže jako nezbytné k odstranění nebo snížení trestní nebo občanskoprávní odpovědnosti CK Trpanj nebo jsou příliš využívány k obraně její práv.
 
Turistické sdružení Trpanj přijalo bezpečnostní postupy k ochraně osobních údajů poskytovaných uživateli platformy. Jsou zavedeny postupy k ochraně uložených osobních údajů před neoprávněným přístupem, jako jsou hesla a bezpečnostní certifikáty HTTPS, jakož i technická a organizační opatření k zabránění neoprávněnému nebo nezákonnému zpracování osobních údajů a proti ztrátě nebo zničení, včetně náhodné, stejný. Turistické sdružení Trpanj nemůže zaručit úplnou bezpečnost osobních údajů poskytnutých uživateli platformy.
 
Platforma je navržena tak, aby ji mohli používat pouze dospělí, přičemž v případě, že osoba mladší 18 let vloží na platformu osobní údaje, budou použity pouze k přímému kontaktování této osoby za účelem informování o tom, že nezletilí nesmí používat nástupiště.
 
Ke kontrole a změně osobních údajů poskytnutých prostřednictvím registrace uživatele Platformy byste měli použít nastavení ve svém osobním účtu na Platformě osobní účet na Platformě ke kontrole a změně osobních údajů poskytnutých prostřednictvím procedury registrace uživatele Platformy, konkrétně k aktualizaci nebo opravě nesprávných údajů.
 
Turistické sdružení Trpanj si vyhrazuje právo kdykoli a na základě vlastního uvážení změnit tyto zásady ochrany osobních údajů, kdykoli to bude považovat za nutné. Pokud změny Zásad ochrany osobních údajů vážně ovlivní osobní údaje již získané od uživatelů Platformy, Turistické sdružení Trpanj přijme opatření, která považuje za přiměřená a vhodná, aby tyto uživatele upozornila na změny Zásad ochrany osobních údajů a vypnula možnost změnit nebo zrušit svou registraci na platformě.
 
Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují stejně na webové stránky a mobilní verze webových stránek obsahující digitální platformu Trpanj.

Kontakt
Follow us on